ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宣-, *宣*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ] ประกาศ; แถลงให้ทราบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宣, xuān, ㄒㄩㄢ] to proclaim, to declare, to announce; surname
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  亘 (gèn ㄍㄣˋ) 
Etymology: [pictographic] A palace, where proclamations are made,  Rank: 770

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] to declare (publicly); to announce; surname Xuan, #8,019 [Add to Longdo]
[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]
[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to proclaim, #1,166 [Add to Longdo]
[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]
[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, ] declare; proclaim, #8,570 [Add to Longdo]
[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, ] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law), #10,685 [Add to Longdo]
[xuān yáng, ㄒㄩㄢ ㄧㄤˊ, / ] to proclaim; to make public or well known, #13,291 [Add to Longdo]
[xuān dú, ㄒㄩㄢ ㄉㄨˊ, / ] to read out loud to an audience; a prepared speech (e.g. to a a party conference), #13,340 [Add to Longdo]
[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, ] swear an oath (of office); make a vow, #16,564 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
撫官[せんぶかん, senbukan] (n ) ทหารสานสัมพันธ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm) [Add to Longdo]
する[せんする, sensuru] (vs-s) (See 言) to announce; to declare [Add to Longdo]
べ伝える[のべつたえる, nobetsutaeru] (v1) to proclaim (e.g. gospel) [Add to Longdo]
[せんげ, senge] (n,vs) imperial proclamation [Add to Longdo]
[せんきょう, senkyou] (n,vs) religious mission; religious proclamation [Add to Longdo]
教師[せんきょうし, senkyoushi] (n) missionary; (P) [Add to Longdo]
[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P) [Add to Longdo]
言の有効範囲[せんげんのゆうこうはんい, sengennoyuukouhan'i] (n) {comp} scope of declaration [Add to Longdo]
言完結文[せんげんかんけつぶん, sengenkanketsubun] (n) {comp} declarative sentence [Add to Longdo]
言型マクロ命令[せんげんけいマクロめいれい, sengenkei makuro meirei] (n) {comp} declarative macro instruction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He said that America declared its independence in 1776.アメリカは1776年に独立を言したと彼は言った。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政府は非常事態言を行った。
Iran proclaimed war against the USイランはアメリカ合衆国に対して戦布告をした。
I hereby declare the opening of the Olympic Games.ここにオリンピック大会の開会を言します。
This event was good publicity for the company.この事件は会社のいい伝になった。
This product is well known by its advertisement on television.この商品はテレビの伝でよく知られている。
Now let's talk it up.さあ、伝だ。
Don't swallow that slick propaganda.そのうまい伝に乗るな。
The will was declared void by the court.その遺言は法廷で無効と告された。
The company will advertise its new product on television.その会社はテレビで新製品を伝するでしょう。
The country declared war against its neighbor.その国は隣国に対し戦を布告した。
The goods are advertised on TV.その商品はテレビで伝されている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yoon and his mother Today there going to have a photo shoot.[CN] 传海报吗 Episode #1.5 (2004)
I'm at liberty to announce at this time that the deal between my firm... and the Manchester Cotton Company... has been successfully negotiated.[CN] 請允許我現在佈 我公司和... 曼徹斯特棉花公司的交易... 已經成功的談妥了. Grand Hotel (1932)
I've worked hard the past 3 years[CN] 正式布成为情侣 在过去三年里 Episode #1.4 (2004)
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.[JA] 今この商品の伝をやってる 12 Angry Men (1957)
I am happy to be able to announce to you the winner of this week's song-and-dance competition.[CN] 我视为荣幸地向大家布 本周歌舞表演大赛的冠军 Cavalcade (1933)
Grim Hagen spoke:[CN] 殘忍的哈根佈: Die Nibelungen: Siegfried (1924)
We can lift our heads high and declare that the future destiny of mankind seems to bear great promise.[CN] 我們要昂首佈 人類將來的命運 注定是大有希望的 À Nous la Liberté (1931)
Both of them have opened their hearts and the public agrees they match well.[CN] 针对两个人的情侣 Episode #1.4 (2004)
That makes me depressed, Eunchae![CN] 真的生气啰 我今天不去拍传海报了 Episode #1.5 (2004)
- Those people were under oath.[JA] 証人は誓している 12 Angry Men (1957)
[ Yelling ][CN]  The Scarlet Empress (1934)
This woman testified in open court![JA] 彼女 誓して証言したんだ! 12 Angry Men (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せんげん, sengen] declaration [Add to Longdo]
言完結文[せんげんかんけつぶん, sengenkanketsubun] declarative sentence [Add to Longdo]
言型マクロ命令[せんげんけいマクロめいれい, sengenkei makuro meirei] declarative macro instruction [Add to Longdo]
言形言語[せんげんがたげんご, sengengatagengo] declarative language [Add to Longdo]
言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]
言子[せんげんし, sengenshi] declarator [Add to Longdo]
言部分[せんげんぶぶん, sengenbubun] declaratives [Add to Longdo]
言部分集合[せんげんぶぶんしゅうごう, sengenbubunshuugou] declaration subset [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] ANKUENDIGEN [Add to Longdo]
[せんでん, senden] Werbung, Reklame, Propaganda [Add to Longdo]
[せんせん, sensen] Kriegserklaerung [Add to Longdo]
教師[せんきょうし, senkyoushi] Missionar [Add to Longdo]
[せんげん, sengen] Erklaerung, Manifest [Add to Longdo]
[せんせい, sensei] -Eid, Schwur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top