ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutely-, *mutely*, mute
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutely(adv) อย่างไม่ออกเสียง
mute(adj) ไม่ออกเสียง, Syn. tongueless, unspoken, wordless, Ant. noisy, vocal
mute(adj) ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา)
mute(adj) ใบ้, See also: ซึ่งพูดไม่ได้, Syn. dumb, silent, speechless
mute(n) คนใบ้
mute(n) คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา
mute(n) การไม่ออกเสียง
muted(adj) เงียบ
commute(vi) ชดเชย, See also: ทดแทน, Syn. compensate, make up
commute(vt) แลกเปลี่ยน, Syn. exchange, change, interchange
commute(vi) แลกเปลี่ยน
permute(vt) เรียงลำดับ, Syn. commute, shuttle
muteness(n) การไม่ออกเสียง
deaf-mute(n) คนหูหนวกและเป็นใบ้
transmute(vt) เปลี่ยน, See also: แปลงร่าง, แปลง
transmute(vi) แปรรูป, See also: เปลี่ยนสถานะ
transmute(vi) ดัดนิสัย, See also: เปลี่ยนนิสัย
commute to(phrv) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน)
commute to(phrv) ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง), Syn. commute from
commute for(phrv) แลกเปลี่ยนเพื่อ, See also: สับเปลี่ยน
commute from(phrv) เดินทางจาก (จากบ้านในแต่ละวัน), Syn. commute into
commute into(phrv) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน), Syn. commute from
commute into(phrv) ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง)
commute between(phrv) เดินทางระหว่าง (ในแต่ละวัน)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutely (a) mjˈuːtliː (m y uu1 t l ii)
mute (v) mjˈuːt (m y uu1 t)
muted (v) mjˈuːtɪd (m y uu1 t i d)
mutes (v) mjˈuːts (m y uu1 t s)
commute (v) kˈəmjˈuːt (k @1 m y uu1 t)
permute (v) pˈəmjˈuːt (p @1 m y uu1 t)
commuted (v) kˈəmjˈuːtɪd (k @1 m y uu1 t i d)
commuter (n) kˈəmjˈuːtər (k @1 m y uu1 t @ r)
commutes (v) kˈəmjˈuːts (k @1 m y uu1 t s)
permuted (v) pˈəmjˈuːtɪd (p @1 m y uu1 t i d)
permutes (v) pˈəmjˈuːts (p @1 m y uu1 t s)
commuters (n) kˈəmjˈuːtəz (k @1 m y uu1 t @ z)
deaf mute (n) dˌɛf-mjˈuːt (d e2 f - m y uu1 t)
transmute (v) trˈænzmjˈuːt (t r a1 n z m y uu1 t)
deaf mutes (n) dˌɛf-mjˈuːts (d e2 f - m y uu1 t s)
transmuted (v) trˈænzmjˈuːtɪd (t r a1 n z m y uu1 t i d)
transmutes (v) trˈænzmjˈuːts (t r a1 n z m y uu1 t s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
commute(คะมิวทฺ') { commuted, commuting, commutes } vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น, แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน, ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange, alter
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้, พูดไม่ได้, ไม่ริปาก, เงียบ, ไม่ออกเสียง, ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้, คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา, การไม่ออกเสียง, เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง, ระงับเสียง, เก็บเสียง, ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
mute swanหงษ์สีขาว
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt., vi. เปลี่ยนรูป, เปลี่ยนรูปแบบ, เปลี่ยนสภาพ, เปลี่ยนภาวะ, วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
commute(vt) แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน, เปลี่ยน, ลดโทษ
mute(adj) เป็นใบ้, ไม่พูด, เงียบ, นิ่ง
mute(n) คนใบ้, เครื่องหมายหยุด, การไม่ออกเสียง
transmute(vt) เปลี่ยนสภาพ, เปลี่ยนรูป, แปลงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mute๑. คนใบ้๒. -พูดไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muteไม่ยอมพูด, เป็นใบ้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
muteทำให้เงียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mute, deaf; deaf-muteคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
commuteไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
commuted valueมูลค่าเหมาจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
commuterผู้ไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deaf mute; deaf-muteคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deaf-mute; mute, deafคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commuterผู้ไปกลับเป็นประจำ, Example: บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด, \ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้! Mad Max (1979)
Because I got to knock off work to come here and the commute is killin' me.ผมมาแต่เช้าแถมไกลก็ไกลกว่าจะมาถึงนี่ Good Will Hunting (1997)
Let him be fed by a deaf mute... but feed him well.ให้คนใบ้หูหนวกคุม ดูแลเขาดีๆ The Man in the Iron Mask (1998)
A muted trumpet.เสียงทรัมเป็ตที่เงียบไป Mulholland Dr. (2001)
As the world watched, the rocket achoeved orbot om five momutes.อย่างที่โลกกำลังได้เห็น, จรวด จะเข้าสู่วงโคจรใน 5 นาที. Millennium Actress (2001)
Well, that's an awful long commute to get dinner on the table by 5:00.มันไกลนะครับ เธอคงเตรียมมื้อเย็นไม่ทันแน่ Mona Lisa Smile (2003)
Okay, mute!เอาล่ะ หยุด Eating Out (2004)
He's a fool, and she's mute. Losers!มึงนี่โง่ฉิบหาย อีกคนก็เป็นใบ้ ไปตายทั้งคู่เลยไป Kung Fu Hustle (2004)
He's a fool, and she's mute. Losers!มึงนี่โง่ฉิบหาย อีกคนก็เป็นใบ้ ไปตายทั้งคู่เลยไป Kung Fu Hustle (2004)
A human... cannot transmute a human body or a human life.มนุษย์น่ะ... ไม่สามารถเปลี่ยนร่างหรือชีวิตคนอื่นได้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It's like that day when we tried to transmute our dead mother.เหมือนกับวันที่เราพยายามจะชุบชีวิตแม่เลย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
After the day we transmuted our mother, when I noticed I was being taken to Central by a person named Roze, ตั้งแต่วันนั้นที่เราชุบชีวิตแม่ ตอนที่โรเซ่มารับผมไปเซ็นทรัล ผมก็เข้าใจแล้วล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I have to transmute myself.ชั้นคงต้องแปลงตัวเองเป็น... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Transmute us... then the gate will open... to meet us...หลอมพวกเราซะ... แล้วเปิดประตู... เอาเลย... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I will transmute Envy to the gate.ชั้นจะแปลงเอ็นวี่เพื่อเปิดประตู Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I transmuted the gate with Wrath.ผมเปิดประตูโดยใช้ชีวิตของแรธ... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Back here, last but not least, we got the two malamutes.ท้ายสุด แต่ไม่ใช่สุดท้าย สายพันธุ์มาลามิวท์ Eight Below (2006)
She's deaf-mute...เธอเป็นใบ้ครับ Babel (2006)
Is he deaf-mute like us?เขาหูหนวกเป็นใบ้เหมือนเราเหรอ Babel (2006)
The deaf-mute girl you met this afternoon asked me to call.เด็กผู้หญิงคนที่หูหนวกเป็นใบ้ ที่คุณพบตอนบ่ายขอให้ผมโทรมา Babel (2006)
The deaf mute.หัวมีไข่เหาด้วยดูสิ Golden Door (2006)
Are you blind, deaf or mute? How do you feel?เป็นเด็กหนุ่ม ต้องแต่งตัวให้มันสะอาด Golden Door (2006)
He's not speaking. Is he mute?เดี๋ยวไปพบหมอในห้องตรวจโรค Golden Door (2006)
This one's mute!ทุกคนเข้าแถวเรียงตามคิดตรวจ Golden Door (2006)
No, there's no mute here.พวกเราไม่ต้องตรวจโรคได้ไหมหมอ Golden Door (2006)
- They repatriate the deaf mutes.ไม่ตรวจอย่านึกว่านายจะผ่านได้ Golden Door (2006)
Maybe you do, maybe you don't, but this cure for mutes is something you have to buy.ไปอเมริกา มันต้องใช้สิ่งนี้ด้วย จ่ายมา 200 ไม่งั้นตรวจโรคไม่ผ่าน สกปรกแบบนี้ อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ Golden Door (2006)
- For the teeth? - He said it was for mutes!ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อ ทำไมเป็นยาแก้ปวดฟัน Golden Door (2006)
Mr. Mancuso, your son is mute and cannot be admitted.คุณแมนคูโซ่ ลูกชายคุณพร้อมหญิงชรา ยื่นเรื่องขอเข้าเมือง Golden Door (2006)
Mr. Mancuso, your son is mute and cannot be admitted.ลูกชายกับคนแก่ทำเรื่องขอเข้าเมือง Golden Door (2006)
It's a return. The mute doesn't work, but it sounds awesome.ปุ่มปิดเสียงเสีย แต่เสียงสุดยอด Pilot (2006)
Look, i know you're not mute.ดูสิ, ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นใบ้ Om Shanti Om (2007)
Am i mute?ฉันเป็นใบ้หรอ? Om Shanti Om (2007)
no sir, blind is you, no, but i was mute.ไม่มั้ง , แต่ฉันเป็นใบ้นิน่า Om Shanti Om (2007)
Sir, you are mute, and also blind, and when natasha says you... please stop raj, but you won't stop, because you are deaf too.ครับ, คุณเป็นใบ้, และตาบอดด้วย, แล้วเมื่อนาตาชาร้องเรียกคุณ... โปรดหยุดก่อนราจ, Om Shanti Om (2007)
Long commute.เธอไปๆมาๆน่ะ Bad News Blair (2007)
In fact, you know what? I'm mute.I'll just stand hereand blink real quiet.ที่จริง คุณรู้มั้ย ฉันพูดไม่ได้ ฉันจะ แค่ยืนอยู่ที่นี่และกระพริบตาอย่างเดียว Bad News Blair (2007)
Soanothergoldenoldie for all the commuters out there.เพราะงั้น นี่คิดเพลงเก่ายอดฮิตสำหรับนักเดินทางนะครับ Live Free or Die Hard (2007)
- He's mute.- มันเป็นใบ้ Hannibal Rising (2007)
- He's not mute at night.- แต่ตอนหลับ มันไม่ใบ้นี่หว่า Hannibal Rising (2007)
First of all, I know getting here was the commute from hell.แรกของทุก ฉันรู้ว่าได้รับที่นี่ คือการเดินทางจากนรก Balls of Fury (2007)
No. He commutes to shoot hoops.ปล่าว, เขาแค่มาเล่นบาสน่ะ The Messengers (2007)
It appears that he was gunned down right in the middle of the Waterloo Station concourse around 3:45 this afternoon in full view of hundreds of commuters.พบว่าเขาถูกยิง ตรงนี้กลางฝูงชนในสถานีวอเตอร์ลู ประมาณ 3.45 น. The Bourne Ultimatum (2007)
Can't you just mute it or something, so I don't have to hear it?งั้นก็ปิดเสียงหรืออะไรก็ได้ เพราฉันไม่อยากได้ยินมัน ได้มั้ย? Vacancy (2007)
It's boring when mutes suffer.มันน่าเบื่อถ้าเธอเงียบยังงี้ Funny Games (2007)
He's really something. He's mute.แต่คุณไม่ได้ตอบคำถาม เธออยู่ในอันตรายใช่ไหม? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I told them to let me commute from Aunt Katsushika's place, but... they told me I couldn't do it until I was older...ฉันบอกพ่อกับแม่ให้ฉันย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าคัทสึชิกะ แต่... พ่อกับแม่บอกว่าไม่ยอมจนกว่าฉันจะโตกว่านี้ 5 Centimeters Per Second (2007)
23 mutes.23 นาที Call Waiting (2007)
We've been investigating Victor Federov since the Paris commuter train bombings back in '02.เราสืบเรื่องของวิคเตอร์ เฟเดรอฟอยู่... ตั้งแต่เหตุระเบิดรถไฟในปารีสปี 02 Chuck Versus the Undercover Lover (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muteIt's a classic commuter town, even during the day there are few people around.
muteHe commutes to his office by bus.
muteCommute from Chiba to Tokyo.
muteCommuters were deprived of their transport by the strike.
muteI commute to work for an hour.
muteHe commutes from Yokohama to Tokyo by train.
muteMr Smith forgot to take his commuter ticket.
muteI have to commute all the way from a distant suburb.
muteAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
muteNowadays, commuters take traffic jams for granted.
muteSay that work is 8 hours, it feels like the three hour commute time is also work but you don't get any money for it. What a waste.
muteThe trains were jammed with commuters.
muteWhen you get into a commuter train, you see the briefcases neatly stacked on the racks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบ้(adv) dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ใบ้(adj) mute, See also: dumb, silent, Example: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้, Thai Definition: ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง
เป็นเบื้อ(adv) silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
แปรธาตุ(v) alchemize, See also: to perform alchemy, transmute, Syn. เล่นแร่แปรธาตุ, Example: เขาไปพบบันทึกโบราณบอกวิธีแปรธาตุเหล็กให้เป็นทอง, Thai Definition: ทำให้ธาตุอย่างหนึ่งกลายเป็นอีกธาตุหนึ่ง
แปรรูป(v) process, See also: transmute, transform, transfigure, Syn. เปลี่ยนรูป, Ant. คงรูป, Example: เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน, Thai Definition: กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม
ลดโทษ(v) mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา
นิ่งอึ้ง(v) be dumb, See also: be voiceless, be speechless, be mute, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ, Example: เธอตอบเขาเบาๆ หลังจากนิ่งอึ้งไปนาน, Thai Definition: พูดไม่ออกเพราะตกใจเป็นต้น
ไม่พูดไม่จา(v) mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
การันต์(n) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute, Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์, Example: ชื่อของฉันและชื่อของเพื่อนมีตัวการันต์อยู่, Thai Definition: ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาตกำกับไว้
เนรมิต(v) change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai Definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต(v) change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai Definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต(v) change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai Definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ้[bai] (adj) EN: dumb ; mute  FR: muet
การันต์ (–์)[kāran] (x) EN: [ mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute ]  FR: [ symbole de consonne muette ]
คนใบ้[khon bai] (n, exp) EN: dumb person ; mute  FR: muet [ m ]
กลาย[klāi] (v) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter  FR: changer ; transformer
เป็นใบ้[pen bai] (v, exp) EN: be dumb (mute)  FR: être muet
แปร[praē] (v) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become  FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[praērūp] (v) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish
แปรธาตุ[praēthāt] (v) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute  FR: transmuter ; transmuer
สับเปลี่ยน[sapplīen] (v) EN: change ; switch ; alter  FR: permuter ; échanger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUTE M Y UW1 T
MUTES M Y UW1 T S
MUTED M Y UW1 T IH0 D
MUTERT M Y UW1 T ER0 T
PERMUTE P ER2 M Y UW1 T
COMMUTE K AH0 M Y UW1 T
MALAMUTE M AE1 L AH0 M Y UW2 T
COMMUTES K AH0 M Y UW1 T S
COMMUTER K AH0 M Y UW1 T ER0
COMMUTED K AH0 M Y UW1 T IH0 D
COMMUTERS K AH0 M Y UW1 T ER0 Z
WINTERMUTE W IH1 N T ER0 M Y UW2 T
TELECOMMUTE T EH1 L AH0 K AH0 M Y UW2 T
TELECOMMUTER T EH1 L AH0 K AH0 M Y UW2 T ER0
TELECOMMUTERS T EH1 L AH0 K AH0 M Y UW2 T ER0 Z
TELECOMMUTER'S T EH1 L AH0 K AH0 M Y UW2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative, #3,914 [Add to Longdo]
置换[zhì huàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to permute; permutation (math.), #8,767 [Add to Longdo]
[yǎ, ㄧㄚˇ, / ] dumb; mute, #12,831 [Add to Longdo]
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, / ] mute; muted; a dumb person; to be dumb, #23,398 [Add to Longdo]
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence, #33,291 [Add to Longdo]
聋哑人[lóng yǎ rén, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄚˇ ㄖㄣˊ, / ] a deaf mute person, #34,735 [Add to Longdo]
改判[gǎi pàn, ㄍㄞˇ ㄆㄢˋ, ] to commute (a death sentence), #37,118 [Add to Longdo]
装聋作哑[zhuāng lóng zuò yǎ, ㄓㄨㄤ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄚˇ, / ] to play deaf-mute, #63,809 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azimut { m }; Abweichung { f } | Azimute { pl }; Abweichungen { pl }azimuth | azimuths [Add to Longdo]
Einzugsgebiet { n }commuter belt [Add to Longdo]
Grenzgänger { m }frontier commuter [Add to Longdo]
Pendelverkehr { m }commuter traffic [Add to Longdo]
Pendelzug { m }; Nahverkehrszug { m }commuter train; shuttle train; stopping train [ Br. ] [Add to Longdo]
Pendler { m }; Pendlerin { f }commuter [Add to Longdo]
Stummheit { f }muteness [Add to Longdo]
ahnend; vermutendguessing [Add to Longdo]
annehmen; unterstellen; vermuten | annehmend; unterstellend; vermutend | angenommen; unterstellt; vermutet | er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte angenommen | ich/er/sie nähme anto assume | assuming | assumed | he/she assumes | I/he/she assumed | he/she has/had assumed | I/he/she would assume [Add to Longdo]
dämpfen | dämpfend | gedämpft | dämpftto mute | muting | muted | mutes [Add to Longdo]
hinzukommen; dazwischenkommen; unvermutet eintretento supervene [Add to Longdo]
lassen; vermuten; annehmento assume [Add to Longdo]
mutmaßen; vermuten | mutmaßend; vermutend | gemutmaßt; vermutet | er/sie mutmaßt; er/sie vermutet | ich/er/sie mutmaßte; ich/er/sie vermuteteto conjecture | conjecturing | conjectured | he/she conjectures | I/he/she conjectured [Add to Longdo]
pendeln | pendelnd | pendelt | pendelteto commute; to shuttle | commuting; shuttling | commutes; shuttles | commuted; shuttled [Add to Longdo]
schweigendmuted [Add to Longdo]
stumm { adv }mutely [Add to Longdo]
stumm wie ein Fischas mute as a maggot; (as) silent as the grave [Add to Longdo]
umwandeln | umwandelnd | umgewandeltto transmute | transmuting | transmuted [Add to Longdo]
ungedämpft { adj }unmuted [Add to Longdo]
unvermutet { adj }unexpected [Add to Longdo]
unvermutet { adv }unexpectedly [Add to Longdo]
verdächtigen; vermuten; es für möglich halten | verdächtigend; vermutend; für möglich haltend | verdächtigt; vermutet; für möglich gehalten | verdächtigt; vermutet | verdächtigte; vermuteteto suspect | suspecting | suspected | suspects | suspected [Add to Longdo]
vermuten; annehmen; mutmaßen | vermutend; annehmend; mutmaßend | vermutet; angenommen; mutgemaßt | er/sie vermutet | ich/er/sie vermutet | er/sie hat/hatte vermutetto suppose | supposing | supposed | he/she supposes | I/he/she supposed | he/she has/had supposed [Add to Longdo]
vermuten; meinen | vermutet | vermuteteto guess | guesses | guessed [Add to Longdo]
vermuten; mutmaßen | vermutend; mutmaßend | vermutet; mutgemaßt | vermutet | vermuteteto surmise | surmising | surmised | surmises | surmised [Add to Longdo]
vermuten | vermutend | vermutet | vermutet | vermuteteto presume | presuming | presumed | presumes | presumed [Add to Longdo]
vermuten; dass ...to figure that ... [Add to Longdo]
vertauschen; umsetzento permute [Add to Longdo]
vertauschtpermutes [Add to Longdo]
vertauschtepermuted [Add to Longdo]
verwandeln | verwandelnd | verwandelt | verwandelt | verwandelteto transmute | transmuting | transmuted | transmutes | transmuted [Add to Longdo]
voraussetzen; vermuten | vorausgesetztto presume | presumed [Add to Longdo]
wandelt umtransmutes [Add to Longdo]
zu vermutenconjecturable [Add to Longdo]
jdm. zumutento expect of sb. [Add to Longdo]
Das hatte ich vermutet.I surmised as much. [Add to Longdo]
Sei guten Mutes!Cheer up! [Add to Longdo]
Ich bin guten Mutes.I'm of good cheer. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
おつむてんてん[otsumutenten] (exp, n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
アラスカンマラミュート;アラスカン・マラミュート[arasukanmaramyu-to ; arasukan . maramyu-to] (n) Alaskan malamute [Add to Longdo]
エスエムティーピー[esuemutei-pi-] (n) { comp } SMTP [Add to Longdo]
エムティーエス[emutei-esu] (n) { comp } MTS [Add to Longdo]
エムティービーエフ[emutei-bi-efu] (n) { comp } MTBF [Add to Longdo]
エムティーユー[emutei-yu-] (n) { comp } MTU [Add to Longdo]
ガムテ[gamute] (n) (abbr) (See ガムテープ) packing tape (wasei [Add to Longdo]
ガムテープ[gamute-pu] (n) packing tape (wasei [Add to Longdo]
コミューター[komyu-ta-] (n) commuter [Add to Longdo]
コミューターサービス[komyu-ta-sa-bisu] (n) commuter service [Add to Longdo]
コミューターマリッジ[komyu-ta-marijji] (n) commuter marriage [Add to Longdo]
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation [Add to Longdo]
ゴムテープ[gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape [Add to Longdo]
システムテレビ[shisutemuterebi] (n) system television [Add to Longdo]
タイムテーブル[taimute-buru] (n) timetable [Add to Longdo]
チームティーチング[chi-mutei-chingu] (n) team teaching [Add to Longdo]
ツーキニスト[tsu-kinisuto] (n) (abbr) (See 自転車ツーキニスト) bike-commuter [Add to Longdo]
パスケース[pasuke-su] (n) (See 定期券) commuter pass (wasei [Add to Longdo]
プルームテクトニクス[puru-mutekutonikusu] (n) plume tectonics [Add to Longdo]
ホームテレホン[ho-muterehon] (n) { comp } home telephone [Add to Longdo]
ミュート[myu-to] (n) mute [Add to Longdo]
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
唖者[あしゃ, asha] (n) (col) mute person [Add to Longdo]
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t, adv-to) dumbfounded; in mute amazement [Add to Longdo]
押し屋[おしや, oshiya] (n) commuter train packer [Add to Longdo]
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
義務的[ぎむてき, gimuteki] (adj-na) compulsory; obligatory [Add to Longdo]
虚無的[きょむてき, kyomuteki] (adj-na) nihilistic [Add to Longdo]
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na, adj-no, adj-t, adv-to, n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless [Add to Longdo]
業務提携[ぎょうむていけい, gyoumuteikei] (n) business partnership [Add to Longdo]
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute [Add to Longdo]
工務店[こうむてん, koumuten] (n) engineering firm; contractor [Add to Longdo]
事務的[じむてき, jimuteki] (adj-na) businesslike; practical; (P) [Add to Longdo]
自転車ツーキニスト[じてんしゃツーキニスト, jitensha tsu-kinisuto] (n) (See 通勤) bike-commuter [Add to Longdo]
弱音器[じゃくおんき, jakuonki] (n) damper; mute (on musical instruments) [Add to Longdo]
職務手当[しょくむてあて, shokumuteate] (n) salary supplement, usu. paid for mid-ranking employees [Add to Longdo]
神武天皇祭[じんむてんのうさい, jinmutennousai] (n) Festival of Emperor Jimmu (formerly held annually on April 3rd, the supposed day of his death) [Add to Longdo]
超過勤務手当[ちょうかきんむてあて, choukakinmuteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
通う[かよう, kayou] (v5u, vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P) [Add to Longdo]
通学[つうがく, tsuugaku] (n, vs) commuting to school; school commute; (P) [Add to Longdo]
通勤ラッシュ[つうきんラッシュ, tsuukin rasshu] (n) commuter rush; rush hour [Add to Longdo]
通勤者[つうきんしゃ, tsuukinsha] (n) commuter [Add to Longdo]
通勤地獄[つうきんじごく, tsuukinjigoku] (n) commuters' hell; commuting hell [Add to Longdo]
通勤電車[つうきんでんしゃ, tsuukindensha] (n) commuter train [Add to Longdo]
通勤列車[つうきんれっしゃ, tsuukinressha] (n) commuter train [Add to Longdo]
定期券[ていきけん, teikiken] (n) commuter pass; season ticket; (P) [Add to Longdo]
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket [Add to Longdo]
天下無敵[てんかむてき, tenkamuteki] (adj-na, adj-no, n) (See 天下無双, 天下無比) peerless; unequalled; unequaled [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]
エスエムティーピー[えすえむていーぴー, esuemutei-pi-] SMTP [Add to Longdo]
エムティーエス[えむていーえす, emutei-esu] MTS [Add to Longdo]
エムティーユー[えむていーゆー, emutei-yu-] MTU [Add to Longdo]
エムティービーエフ[えむていーびーえふ, emutei-bi-efu] MTBF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
霧笛[むてき, muteki] Nebelhorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutely \Mute"ly\, adv.
   Without uttering words or sounds; in a mute manner; silently.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutely
   adv 1: without speaking; "he sat mutely next to her" [syn:
       {mutely}, {wordlessly}, {silently}, {taciturnly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top