ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convert

K AA1 N V ER0 T   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convert-, *convert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convert[N] คนที่เปลี่ยนความเชื่อ, See also: คนที่เปลี่ยนศาสนา, คนที่เปลี่ยนความคิด, Syn. proselyte
convert[VT] ทำให้เปลี่ยนความเชื่อ, See also: ทำให้เปลี่ยนศาสนา
convert[VT] เปลี่ยน, See also: ทำให้เปลี่ยนไปเป็น, Syn. change, turn
convert[VI] เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนไปเป็น, Syn. change, turn
convert[VI] เปลี่ยนความเชื่อ, See also: เปลี่ยนศาสนา
convert[VT] แปลงหน่วยวัด
converted[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changed
converter[N] เครื่องมือที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (เช่น กระแสไฟฟ้า)
convert to[PHRV] เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อเป็น
convert to[PHRV] ทำให้เปลี่ยนเป็น, Syn. convert from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convert(คัน'เวิร์ทฺ') {converted,converting,converts} vt. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนกลับ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา (ตำแหน่ง พรรคหรืออื่น ๆ) vi. เปลี่ยนศาสนา, See also: convertive adj. ดูconvert
converter(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
convertible(คันเวิร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งพับได้,ซึ่งแปลงเป็นรถเปิดประทุนได้.n.รถยนต์หรือเรือที่เปิดประทุนได้, See also: convertibility n. ดูconvertible convertibleness n. ดูconvertible
convertible coupen. รถยนต์ชนิดปิดเปิดหลังคาหรือประทุนได้
convertite(คอน'วะไททฺ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา
convertor(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
inconvertible(อินคันเวอ' ทะเบิล) adj. ไม่สามารถเปลี่ยนได้, เปลี่ยนแปลงไม่ได้., See also: inconvertibility n. inconvertibleness n. inconvertibly adv., Syn. unchangeable

English-Thai: Nontri Dictionary
convert(vt) แปรผัน,เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น
converter(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้
convertible(n) รถยนต์เปิดประทุน
convertor(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convertแปลงผัน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convertแปลงผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convert to an annual basisแปลงเป็นรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
converted waveคลื่นแปลงผัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convertibleรถเปิดประทุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
convertible term assuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่แปลงได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convertถูกเปลี่ยน [การแพทย์]
Convertible bondพันธบัตรแปลงสภาพ [การบัญชี]
Convertible bondsพันธบัตรแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Convertible debentureหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ทั่วไป โดยจะแตกต่างกันคือจะไม่คืนเงินต้นเมื่อครบอายุ แต่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญในระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้นกู้ ทั่วไป ต่อเมื่อได้นำหุ้นกู้นี้ไปแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญตามสิทธิแล้วก็จะมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของบริษัทตามจำนวนหุ้น สามัญที่ได้รับ [ตลาดทุน]
Convertible preferred stocksหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Convertible security หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ [เศรษฐศาสตร์]
Converts from Buddhismผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์จากศาสนาพุทธ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convertible preferred share (n) หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.เป็นก่อนอุปกรณ์ที่ลดสาร ดังนั้นมันวิ่งได้ดีกับก๊าซปกติ The Blues Brothers (1980)
This so great '58 Chevy convertible!และรถนี้ นี้ดีดังนั้น '58 เชฟแปลง First Blood (1982)
You go and find a pretty Hindu woman and convert her to Christianity.ไปหาสาวฮินดูสวยๆ... มาเป็นคริสเตียนดีกว่า Gandhi (1982)
want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง Spies Like Us (1985)
Looks like a converted church.ดูเหมือนเปลี่ยนมาจากโบสถ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's my father. He wants to give me a Mercedes convertible.ก็พ่อฉันน่ะสิ เขาจะซื้อรถเบนซ์เปิดประทุนให้ฉัน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Take my car? A convertible.เอารถผมไปก็ได้ คอนเวอร์ทิเบิ้ลนะ จะบอกให้ As Good as It Gets (1997)
Somebody offers me a convertible so I can get out of this city ...ถ้าใครให้ยืมคอนเวอร์ทิเบิ้ล ฉันจะขับไปเที่ยวนอกเมืองไกล ๆ As Good as It Gets (1997)
You said you liked convertibles. Now I'm on the hook. Two days.คุณว่าคุณชอบคอนเวอร์ทิเบิ้ล พอดีผมเลี่ยงไม่ได้ แค่สองวันเอง As Good as It Gets (1997)
I'll make up the convertible sofa.ฉันจะจัดโซฟาให้คุณ Mona Lisa Smile (2003)
Now, wouldn't it be funny if you converted them instead of them converting you?ไม่นะ มันไม่ตลกเลยถ้านายคิดจะเปลี่ยนเค้า แต่ดันโดนเค้าเปลี่ยนตัวนายซะเอง Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convertCould you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?
convertHe was converted from Buddhism to Christianity.
convertHe was converted from his licentious living.
convertI converted my yen into dollars.
convertI'd like to drive across the USA in a convertible car.
convertIt takes a long time to convert.
convertMy father converted a garage into a study.
convertMy new Alfa Romeo convertible is light red.
convertMy parents tried to convert me to their way of thinking.
convertThe body converts extra calories into fat.
convertThe land was converted into a park.
convertThis time I hadn't converted my money yet, so I needed to change Yen into Yuan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลง[V] convert, See also: transform, change, Syn. เปลี่ยน, Example: ช่างไฟแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับ, Thai definition: เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป
จำแลง[V] transform, See also: convert, disguise, Syn. แปลงตัว, แปลงกาย, Example: พ่อมดจำแลงเป็นสุนัขป่า
อริยะ[N] one who has attained final sanctification, See also: converted person, Syn. พระอริยะ, พระอริยบุคคล, Thai definition: ในพระพุทธศาสนาใช้เรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น
เข้ารีต[V] convert (to a new religion), See also: change to another religion, adopt a different religion, become a believer, Example: หลานสาวอีกสองคนของเธอเข้ารีตตามแม่กันไปหมด, Thai definition: เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēng saphāp) EN: convertible debentures   
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
กลับใจ[n. exp.] (klapjai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf   FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; modify ; adapt   FR: transformer ; changer ; modifier
แปลงสภาพ[v. exp.] (plaēng saphāp) EN: convert   
แปลงสภาพ[adj.] (plaēng saphāp) EN: convertible   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERT    K AA1 N V ER0 T
CONVERT    K AH0 N V ER1 T
CONVERTS    K AA1 N V ER0 T S
CONVERTS    K AH0 N V ER1 T S
CONVERTER    K AH0 N V ER1 T ER0
CONVERTED    K AH0 N V ER1 T AH0 D
CONVERTERS    K AH0 N V ER1 T ER0 Z
CONVERTING    K AH0 N V ER1 T IH0 NG
CONVERTIBLE    K AH0 N V ER1 T AH0 B AH0 L
CONVERTIBLES    K AH0 N V ER1 T AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convert    (n) kˈɒnvɜːʴt (k o1 n v @@ t)
convert    (v) kˈənvˈɜːʴt (k @1 n v @@1 t)
converts    (n) kˈɒnvɜːʴts (k o1 n v @@ t s)
converts    (v) kˈənvˈɜːʴts (k @1 n v @@1 t s)
converted    (v) kˈənvˈɜːʴtɪd (k @1 n v @@1 t i d)
converter    (n) kˈənvˈɜːʴtər (k @1 n v @@1 t @ r)
converters    (n) kˈənvˈɜːʴtəz (k @1 n v @@1 t @ z)
converting    (v) kˈənvˈɜːʴtɪŋ (k @1 n v @@1 t i ng)
convertible    (n) kˈənvˈɜːʴtəbl (k @1 n v @@1 t @ b l)
convertibles    (n) kˈənvˈɜːʴtəblz (k @1 n v @@1 t @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折合[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, ] convert into; amount to, #13,277 [Add to Longdo]
换算[huàn suàn, ㄏㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] convert; conversion; translation, #22,595 [Add to Longdo]
皈依[guī yī, ㄍㄨㄟ ㄧ, ] convert to other religion, #38,070 [Add to Longdo]
转换器[zhuǎn huàn qì, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] converter; transducer, #40,150 [Add to Longdo]
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] converter (rotary furnace in steel making), #40,609 [Add to Longdo]
敞篷车[chǎng péng chē, ㄔㄤˇ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] convertible car; open car, #51,543 [Add to Longdo]
归心[guī xīn, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] converted to (religion), #72,941 [Add to Longdo]
变流器[biàn liú qì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] converter, #136,484 [Add to Longdo]
敞蓬车[chǎng péng chē, ㄔㄤˇ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] convertible car; open car [Add to Longdo]
变换设备[biàn huàn shè bèi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] converter; conversion device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
エーディーコンバーター[, e-dei-konba-ta-] (n) A-D converter [Add to Longdo]
オープンカー[, o-punka-] (n) convertible (wasei [Add to Longdo]
カブリオレ[, kaburiore] (n) cabriolet (soft-top convertible) (fre [Add to Longdo]
コードコンバータ[, ko-dokonba-ta] (n) {comp} code converter [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] (n) {comp} code converter [Add to Longdo]
コンバーター(P);コンバータ[, konba-ta-(P); konba-ta] (n) converter; (P) [Add to Longdo]
コンバーターレンズ[, konba-ta-renzu] (n) converter lens [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
コードコンバータ[こーどこんばーた, ko-dokonba-ta] code converter [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter [Add to Longdo]
コンバータ[こんばーた, konba-ta] (data) converter [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
直並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Convert \Con"vert\, n.
     1. A person who is converted from one opinion or practice to
        another; a person who is won over to, or heartily
        embraces, a creed, religious system, or party, in which he
        has not previously believed; especially, one who turns
        from the controlling power of sin to that of holiness, or
        from unbelief to Christianity.
        [1913 Webster]
  
              The Jesuits did not persuade the converts to lay
              aside the use of images.              --Bp.
                                                    Stillingfleet.
        [1913 Webster]
  
     2. A lay friar or brother, permitted to enter a monastery for
        the service of the house, but without orders, and not
        allowed to sing in the choir.
  
     Syn: Proselyte; neophyte.
  
     Usage: {Convert}, {Proselyte}, {Pervert}. A convert is one
            who turns from what he believes to have been a decided
            error of faith or practice. Such a change may relate
            to religion, politics, or other subjects. properly
            considered, it is not confined to speculation alone,
            but affects the whole current of one's feelings and
            the tenor of his actions. As such a change carries
            with it the appearance of sincerity, the term convert
            is usually taken in a good sense. Proselyte is a term
            of more ambiguous use and application. It was first
            applied to an adherent of one religious system who had
            transferred himself externally to some other religious
            system; and is also applied to one who makes a similar
            transfer in respect to systems of philosophy or
            speculation. The term has little or no reference to
            the state of the heart. Pervert is a term of recent
            origin, designed to express the contrary of convert,
            and to stigmatize a person as drawn off perverted from
            the true faith. It has been more particulary applied
            by members of the Church of England to those who have
            joined the Roman Catholic Church.
            [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Convert \Con*vert"\, v. t. [imp. & p. p. {Converted}; p. pr. &
     vb. n. {Converting}.] [L. convertere, -versum; con- + vertere
     to turn: cf. F. convertir. See {Verse}.]
     1. To cause to turn; to turn. [Obs.]
        [1913 Webster]
  
              O, which way shall I first convert myself? --B.
                                                    Jonson.
        [1913 Webster]
  
     2. To change or turn from one state or condition to another;
        to alter in form, substance, or quality; to transform; to
        transmute; as, to convert water into ice.
        [1913 Webster]
  
              If the whole atmosphere were converted into water.
                                                    --T. Burnet.
        [1913 Webster]
  
              That still lessens
              The sorrow, and converts it nigh to joy. --Milton.
        [1913 Webster]
  
     3. To change or turn from one belief or course to another, as
        from one religion to another or from one party or sect to
        another.
        [1913 Webster]
  
              No attempt was made to convert the Moslems.
                                                    --Prescott.
        [1913 Webster]
  
     4. To produce the spiritual change called conversion in (any
        one); to turn from a bad life to a good one; to change the
        heart and moral character of (any one) from the
        controlling power of sin to that of holiness.
        [1913 Webster]
  
              He which converteth the sinner from the error of his
              way shall save a soul from death.     --Lames v. 20.
        [1913 Webster]
  
     5. To apply to any use by a diversion from the proper or
        intended use; to appropriate dishonestly or illegally.
        [1913 Webster]
  
              When a bystander took a coin to get it changed, and
              converted it, [it was] held no larceny. --Cooley.
        [1913 Webster]
  
     6. To exchange for some specified equivalent; as, to convert
        goods into money.
        [1913 Webster]
  
     7. (Logic) To change (one proposition) into another, so that
        what was the subject of the first becomes the predicate of
        the second.
        [1913 Webster]
  
     8. To turn into another language; to translate. [Obs.]
        [1913 Webster]
  
              Which story . . . Catullus more elegantly converted.
                                                    --B. Jonson.
        [1913 Webster]
  
     {Converted guns}, cast-iron guns lined with wrought-iron or
        steel tubes. --Farrow.
  
     {Converting furnace} (Steel Manuf.), a furnace in which
        wrought iron is converted into steel by cementation.
  
     Syn: To change; turn; transmute; appropriate.
          [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Convert \Con*vert"\, v. i.
     To be turned or changed in character or direction; to undergo
     a change, physically or morally.
     [1913 Webster]
  
           If Nebo had had the preaching that thou hast, they [the
           Neboites] would have converted.          --Latimer.
     [1913 Webster]
  
           A red dust which converth into worms.    --Sandys.
     [1913 Webster]
  
           The public hope
           And eye to thee converting.              --Thomson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  convert
      n 1: a person who has been converted to another religious or
           political belief
      v 1: change from one system to another or to a new plan or
           policy; "We converted from 220 to 110 Volt" [syn:
           {convert}, {change over}]
      2: change the nature, purpose, or function of something;
         "convert lead into gold"; "convert hotels into jails";
         "convert slaves to laborers"
      3: change religious beliefs, or adopt a religious belief; "She
         converted to Buddhism"
      4: exchange or replace with another, usually of the same kind or
         category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He
         changed his name"; "convert centimeters into inches";
         "convert holdings into shares" [syn: {change}, {exchange},
         {commute}, {convert}]
      5: cause to adopt a new or different faith; "The missionaries
         converted the Indian population"
      6: score an extra point or points after touchdown by kicking the
         ball through the uprights or advancing the ball into the end
         zone; "Smith converted and his team won"
      7: complete successfully; "score a penalty shot or free throw"
      8: score (a spare)
      9: make (someone) agree, understand, or realize the truth or
         validity of something; "He had finally convinced several
         customers of the advantages of his product" [syn: {convert},
         {win over}, {convince}]
      10: exchange a penalty for a less severe one [syn: {commute},
          {convert}, {exchange}]
      11: change in nature, purpose, or function; undergo a chemical
          change; "The substance converts to an acid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top