ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shared

SH EH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shared-, *shared*, shar, share
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shared file systemระบบร่วมแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shared taxภาษีที่ปันให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shared pair electronอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ, อิเล็กตรอนคู่หนึ่งซึ่งดึงดูดนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งไว้ และเป็นผลให้อะตอมคู่นั้นยึดกันไว้ด้วยพันธะโคเวเลนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shared services (Management)บริการที่ใช้ร่วมกัน (การจัดการ) [TU Subject Heading]
Shared Visionการร่วมสร้างวิสัยทัศน์ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
What we've shared won't be forgottenสิ่งที่เราสนุกร่วมกันจะไม่มีวันเลือนหาย Dirty Dancing (1987)
Like all wild things, she shared with him a love of the open moor.ทั้งคู่ต่างชอบเรื่องโลดโพน ทั้งคู่ต่างรัก ลานบึงกว้างเหมือนกัน Wuthering Heights (1992)
What scares me about Cane's work... is what might happen if reality shared his point of view.งานของเคนทำให้ฉันกลัวเพราะฉันคิดว่า ความจริงอาจกลายเป็นจินตนาการของเขา In the Mouth of Madness (1994)
And so first we began to take the great landmasses of the world which were commons and shared and we reduced those to private property.เราเริ่มต้นด้วยการเอาที่ดินชุมชน ผืนใหญ่ของโลก ซึ่งเคยเป็นสมบัติส่วนรวมและใช้สอยร่วมกัน The Corporation (2003)
You're offering a shared investigation?เธอกำลังเข้ามา Yankee White (2003)
Our eyes met and we shared a cosmic moment.ทุกครั้งที่เราสบสายตานั้น เหมือนมองเห็นทั้งจักรวาล Mulan 2: The Final War (2004)
How nice of him to give me a CD that will remind me of all the wonderful times I shared with his daughter.ช่างเป็นคนที่แสนดีจริง ๆ มาให้ซีดีซึ่ง จะทำให้ชั้นคิดถึง ช่วงเวลาที่แสนดีที่ชั้นอยู่ร่วมกับลูกสาวเค้า 50 First Dates (2004)
Well, it was more of an attempt at bonding via a shared similar experience.แหม มันก็แค่ความพยายาม สร้างความคุ้นเคย โดยผ่าน ประสบการณ์คล้ายๆ กัน Pilot (2004)
A fact you could've shared before you were breathing down my neck.A factyou could've shared before you were breathing down my neck. Crusade (2004)
Well, I wish Captain Pajota had shared this information with me earlier.แหม คงจะดีถ้ากัปตันปาโยต้า.. บอกผมแต่เนิ่นๆนะ The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharedHe finally decided to go to his mother with the news his father had shared.
sharedHe shared his box of sweets with all his friends.
sharedHe shared in my happiness.
sharedI shared a room with him.
sharedIt's obvious but the connection between people is "words". It is by those words that thoughts are shared and arguments carried out.
sharedKen shared the room with his elder brother.
sharedMake that a shared folder.
sharedMy brother and I shared the room.
sharedShared studying among premeds is rare.
sharedShe shared her book with her neighbor.
sharedShe shared her husband's fate.
sharedShe shared her piece of cake with me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านิยมร่วม[khāniyom ruam] (n, exp) EN: shared values

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARED SH EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shared (v) ʃˈɛəʳd (sh e@1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse, #34,993 [Add to Longdo]
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] shared Ethernet [Add to Longdo]
共享带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, / ] shared bandwidth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfasserschaft {f} mit gleichen Funktionenshared responsibility [Add to Longdo]
gemeinsame Dateishared file [Add to Longdo]
gemeinsamer Zugangshared access [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
シェアード[shiea-do] (n) shared [Add to Longdo]
シェアードハブ[shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub [Add to Longdo]
シェアードメモリ[shiea-domemori] (n) {comp} shared memory [Add to Longdo]
シェアードメモリー[shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory [Add to Longdo]
シェアードライブラリ[shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library [Add to Longdo]
基礎年金番号[きそねんきんばんごう, kisonenkinbangou] (n) universal pension number; common number shared between different pension schemes; basic pension number [Add to Longdo]
共聴[きょうちょう, kyouchou] (adj-f) (abbr) (See 共同視聴) community; shared [Add to Longdo]
共通[きょうつう, kyoutsuu] (adj-na,n,adj-no) (1) commonness; community; (vs) (2) to be common; to be shared; (n-suf) (3) -wide; (P) [Add to Longdo]
共同視聴[きょうどうしちょう, kyoudoushichou] (adj-f) community; shared [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
共有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory [Add to Longdo]
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable [Add to Longdo]
両側制御モード[りょうがわせいぎょモード, ryougawaseigyo mo-do] shared control mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Share \Share\, v. t. [imp. & p. p. {Shared}; p. pr. & vb. n.
     {Sharing}.]
     1. To part among two or more; to distribute in portions; to
        divide.
        [1913 Webster]
  
              Suppose I share my fortune equally between my
              children and a stranger.              --Swift.
        [1913 Webster]
  
     2. To partake of, use, or experience, with others; to have a
        portion of; to take and possess in common; as, to share a
        shelter with another.
        [1913 Webster]
  
              While avarice and rapine share the land. --Milton.
        [1913 Webster]
  
     3. To cut; to shear; to cleave; to divide. [Obs.]
        [1913 Webster]
  
              The shared visage hangs on equal sides. --Dryden.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shared
      adj 1: have in common; held or experienced in common; "two
             shared valence electrons forming a bond between adjacent
             nuclei"; "a shared interest in philately" [ant:
             {unshared}]
      2: distributed in portions (often equal) on the basis of a plan
         or purpose [syn: {divided}, {divided up}, {shared}, {shared
         out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top