Search result for

shared

(58 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shared-, *shared*, shar, share
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shared file systemระบบร่วมแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shared taxภาษีที่ปันให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shared pair electronอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ, อิเล็กตรอนคู่หนึ่งซึ่งดึงดูดนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งไว้ และเป็นผลให้อะตอมคู่นั้นยึดกันไว้ด้วยพันธะโคเวเลนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shared services (Management)บริการที่ใช้ร่วมกัน (การจัดการ) [TU Subject Heading]
Shared Visionการร่วมสร้างวิสัยทัศน์ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
The excitement of a shared experience?ความตื่นเต้นของประสพการณ์ที่มีร่วมกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She shared my pain and stayed by my side.เธอแบ่งปันความเจ็บปวดของฉัน และอยู่เคียงข้างฉัน Heartbreak Library (2008)
And then, maybe you could get some... information from Colin... and emphasize their unique bond, their shared history.แล้วก็ บางทีคุณสมารถที่จะให้ ข้อมุลบางอย่าง จาก คอลิน และเน้น ความสัมพันธ์ ที่พิเศษ มีประวัติร่วมกัน Made of Honor (2008)
Will he still reach for you if the only dream you've ever shared with him was a nightmare?เขายังจะไขว่คว้าหาคุณมั้ย ถ้าความฝันเดียว ที่คุณได้ฝันร่วม กับเขา คือ ฝันร้าย ? Pilot (2008)
Fucking sick, man. You know how many joints we've shared?น่าขยะแขยงเป็นบ้า รู้มั้ยเราใช้บ้องร่วมกันบ่อยแค่ไหน Pineapple Express (2008)
For years, I thought we shared this secret.สำหรับปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราใช้ร่วมกันความลับนี้ Revolutionary Road (2008)
You shared a drink with him, but you didn't drink.คุณดี่มกับเขา แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ดื่ม Pathology (2008)
Good,I'm glad you shared that with me.ดี ฉันดีใจที่มันใช้แกเหมือนกัน Dirt Nap (2008)
They penetrated the heart of cells similar to the mother cell that is shared by all forms of life.พวกมันเจาะเข้าไปในใจกลางของเซลล์ เซลล์ที่กลายเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมด Home (2009)
A treaty signed by 49 states has made it a treasure shared by all humanity.สนธิสัญญาจาก 49 ชาติลงนาม ให้เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ Home (2009)
We've shared blood, sweat and precious metal together.เราได้แบ่งบันเลือดเนื้อ เหงื่อ และโลหะที่มีค่า ร่วมกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharedHe finally decided to go to his mother with the news his father had shared.
sharedHe shared his box of sweets with all his friends.
sharedHe shared in my happiness.
sharedI shared a room with him.
sharedIt's obvious but the connection between people is "words". It is by those words that thoughts are shared and arguments carried out.
sharedKen shared the room with his elder brother.
sharedMake that a shared folder.
sharedMy brother and I shared the room.
sharedShared studying among premeds is rare.
sharedShe shared her book with her neighbor.
sharedShe shared her husband's fate.
sharedShe shared her piece of cake with me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านิยมร่วม[n. exp.] (khāniyom ruam) EN: shared values   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARED    SH EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shared    (v) (sh e@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfasserschaft {f} mit gleichen Funktionenshared responsibility [Add to Longdo]
gemeinsame Dateishared file [Add to Longdo]
gemeinsamer Zugangshared access [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
シェアード[, shiea-do] (n) shared [Add to Longdo]
シェアードハブ[, shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub [Add to Longdo]
シェアードメモリ[, shiea-domemori] (n) {comp} shared memory [Add to Longdo]
シェアードメモリー[, shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory [Add to Longdo]
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library [Add to Longdo]
基礎年金番号[きそねんきんばんごう, kisonenkinbangou] (n) universal pension number; common number shared between different pension schemes; basic pension number [Add to Longdo]
共聴[きょうちょう, kyouchou] (adj-f) (abbr) (See 共同視聴) community; shared [Add to Longdo]
共通[きょうつう, kyoutsuu] (adj-na,n,adj-no) (1) commonness; community; (vs) (2) to be common; to be shared; (n-suf) (3) -wide; (P) [Add to Longdo]
共同視聴[きょうどうしちょう, kyoudoushichou] (adj-f) community; shared [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] shared Ethernet [Add to Longdo]
共享带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, / ] shared bandwidth [Add to Longdo]
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
共有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory [Add to Longdo]
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable [Add to Longdo]
両側制御モード[りょうがわせいぎょモード, ryougawaseigyo mo-do] shared control mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Share \Share\, v. t. [imp. & p. p. {Shared}; p. pr. & vb. n.
   {Sharing}.]
   1. To part among two or more; to distribute in portions; to
    divide.
    [1913 Webster]
 
       Suppose I share my fortune equally between my
       children and a stranger.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To partake of, use, or experience, with others; to have a
    portion of; to take and possess in common; as, to share a
    shelter with another.
    [1913 Webster]
 
       While avarice and rapine share the land. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut; to shear; to cleave; to divide. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The shared visage hangs on equal sides. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shared
   adj 1: have in common; held or experienced in common; "two
       shared valence electrons forming a bond between adjacent
       nuclei"; "a shared interest in philately" [ant:
       {unshared}]
   2: distributed in portions (often equal) on the basis of a plan
     or purpose [syn: {divided}, {divided up}, {shared}, {shared
     out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top