ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisy

N OY1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisy-, *noisy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisy(adj) อึกทึก, See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ, Syn. clamorous, Ant. calm, quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noisy(นอย'ซี) adj. อึกทึก, เสียงดัง, หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง., See also: noisily adv. noisiness n., Syn. clamorous

English-Thai: Nontri Dictionary
noisy(adj) ดัง, ลั่น, หนวกหู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's a little noisy this Sunday, isn't it?- มันเป็นที่มีเสียงดังน้อยในวันอาทิตย์นี้จะไม่ได้หรือไม่ The Ugly American (1963)
They've all gone back inside. Too damn cold and noisy for them.อยู่ข้างใน บอกข้างนอกหนาวและหนวกหู Titanic (1997)
Damn noisy kids.เด็กบ้า Platonic Sex (2001)
It's a little noisy here. Why don't you take the house phone around the corner.ในนี้มันเสียงดังนะครับ ไปใช้โทรศัพท์เครื่องมีอยู่มุมโน้นนะครับ Wicker Park (2004)
Here comes the noisy boyออกมาแล้ว จอมซน Nobody Knows (2004)
It's noisy there, awful noisyเสียงดังจังเลย Nobody Knows (2004)
Sorry for being noisy tonight.ขอโทษด้วยนะคะ ที่คืนนี้เสียงดังไปหน่อย Train Man (2005)
Noisy fellow.เสียงฝูงชนที่อึกทึก Episode #1.3 (2006)
It's a loud, noisy world we live in... and sometimes we lose our way.โลกเราใยเป็นโลกที่เสียงดังอึกทึก บางครั้งบางคราวเราก็หลงทาง Big Momma's House 2 (2006)
What? It's so goddamn noisy up there. I can't hear a thing.อะไรนะ หูฉันอื้อ ไม่ได้ยินอะไรเลย Flyboys (2006)
Could you ask your boss to spray pesticide in the studio since a noisy bug's flying around here?คุณถามหัวหน้าแล้วเหรือยัง จะฉีดยาฆ่าแมลงในห้องส่ง ตั้งแต่มีแมลงน่ารำคาญบินรอบๆนี่ Death Note: The Last Name (2006)
Damn town's noisy as hell as it is.เมืองนี่หนวกหู ฉิบหายเลย The City of Violence (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noisyDon't be noisy here.
noisyDon't be noisy in this room.
noisyDon't be noisy on such an occasion.
noisyDon't be so noisy, please.
noisyHe admonished them for being noisy.
noisyHe glanced at the noisy child with a sour expression.
noisyHe is noisy, but otherwise a very nice boy.
noisyHis music is too noisy.
noisyHow noisy he is!
noisyHow noisy this street is!
noisyI cannot stop that noisy cat from getting into my garden.
noisyI cannot tolerate noisy children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบ็งเซ็งแซ่(adj) noisy, See also: vociferous, tumultuous, clamorous, Syn. อื้ออึง, Example: เสียงระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นพร้อมกับเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ของเด็กๆ
หนวกหู(adj) noisy, See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud, Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู, Example: บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู
เกรียวกราว(adv) unanimously, See also: noisy, loudly, uproariously, Syn. ขรม, เกรียว, Ant. เงียบ, เงียบเชียบ, Example: ลมหนาวเขย่าต้นกระถินณรงค์ไหวกระทบกันดังเกรียวกราว, Thai Definition: เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง, โดยปริยายหมายความว่า ที่รู้และพูดกันทั่วไป
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
อึง(adj) noisy, See also: clamorous, loud, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ
อึงคะนึง(adj) noisy, See also: clamorous, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ
อึกทึก(adj) noisy, See also: clamorous, boisterous, tumultuous, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: กระแสแห่งความคิดของเขาต้องสะดุดหยุดลง เพราะเสียงอึกทึก, Thai Definition: เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม
ทรหึงทรหวล(adv) noisy, See also: boisterously, loud and noisy, screechingly, tumultuously, Syn. ดังปั่นป่วน, อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก, Ant. เงียบสงบ
ระเบ็ง(adj) loud, See also: noisy, uproarious, tumultuous, Syn. ละเม็ง, ระเม็งเซ็งแซ่, อื้ออึง, ดังระงม, Thai Definition: ดัง, อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัง[dang] (adj) EN: loud ; noisy ; aloud  FR: bruyant ; sonore
เอ็ด[et] (adj) EN: noisy ; boisterous  FR: bruyant
อึกทึก[eukkatheuk] (adj) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous  FR: bruyant ; sonore
อึกทึกครึกโครม[eukkatheuk-khreukkhrōm] (adj) EN: noisy
ครึกโครม[khreukkhrōm] (adj) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous
ขรม[khrom] (adj) EN: noisy  FR: bruyant
กระจิบกระจอกข่าว[krajip krajøk khāo] (n, exp) EN: throng of noisy reporters
หนวกหู[nūakhū] (x) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud  FR: bruyant ; assourdissant
เสียงดัง[sīengdang] (adj) EN: loud ; noisy  FR: bruyant
ส่งเสียง[songsīeng] (v) EN: make a noise ; be noisy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOISY N OY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisy (j) nˈɔɪziː (n oi1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吵闹[chǎo nào, ㄔㄠˇ ㄋㄠˋ,   /  ] noisy #22,940 [Add to Longdo]
骚闹[sāo nào, ㄙㄠ ㄋㄠˋ,   /  ] noisy; a racket #918,630 [Add to Longdo]
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ,  ] noisy prattle; to chatter loudly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräuschvoll; laut; lärmig { adj } | geräuschvoller; lauter; lärmiger | am geräuschvollsten; am lautesten; am lärmigstennoisy | more noisy; noisier | most noisy; noisiest [Add to Longdo]
Lärmpitta [ ornith. ]Noisy Pitta [Add to Longdo]
Weißstirn-Schwatzvogel { m } [ ornith. ]Noisy Miner [Add to Longdo]
Lärmlederkopf { m } [ ornith. ]Noisy Friarbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざい;うざったい[uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k, vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
ざわざわ[zawazawa] (adv, n, vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P) [Add to Longdo]
ざわつく;ザワつく[zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k, vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]
るっさい[russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
ノイジーマイノリティ[noiji-mainoritei] (n) noisy minority [Add to Longdo]
ノイズィ[noizui] (n) noisy [Add to Longdo]
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n, adj-no, adj-t, adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisy \Nois"y\, a. [Compar. {Noisier}; superl. {Noisiest}.]
   [From {Noise}.]
   1. Making a noise, esp. a loud sound; clamorous; vociferous;
    turbulent; boisterous; as, the noisy crowd.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of noise. "The noisy town." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisy
   adj 1: full of or characterized by loud and nonmusical sounds;
       "a noisy cafeteria"; "a small noisy dog" [ant: {quiet}]
   2: attracting attention by showiness or bright colors; "a noisy
     sweater"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top