Search result for

noisy

(68 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisy-, *noisy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisy[ADJ] อึกทึก, See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ, Syn. clamorous, Ant. calm, quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noisy(นอย'ซี) adj. อึกทึก,เสียงดัง,หนวกหู,เต็มไปด้วยเสียง., See also: noisily adv. noisiness n., Syn. clamorous

English-Thai: Nontri Dictionary
noisy(adj) ดัง,ลั่น,หนวกหู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, it was getting a little noisy out there,ไงครับ มันค่อนข้างเสียงดังไปหน่อยข้างนอก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ Scandal Makers (2008)
Why is it so noisy outside?ทำไมข้างนอกถึงได้เสียงดัง? Iljimae (2008)
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
You, however, are a noisy old bag.ส่วนนี่ ก็อีแก่ปากมาก Inkheart (2008)
Its very noisy.หนวกหู! Ponyo (2008)
We had rebreathers, but it would be clanky, it would be noisy.เรามีกล้องถ่ายรูป โดยใช้ความร้อน สำหรับทางการทหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำออกนอกประเทศ The Cove (2009)
I'm gonna show you your mother isn't the only one who can be noisy in the bedroom.ฉันจะทำให้แม่คุณได้รู้ว่า เขาไม่ใช่คนเดียว ที่จะทำเสียงดังในห้องนอนได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I can't sleep because it's so noisy.ฉันนอนไม่หลับเพราะว่าหนวกหู Episode #1.1 (2009)
You're really noisy every time I see you.เธอนี่ส่งเสียงดังทุกครั้งที่เราเจอกันเลยนะ Episode #1.1 (2009)
Whenever I see you, it's so noisy and annoying.เมื่อไหร่ที่ฉันเจอเธอ มันช่างหนวกหูแล้วก็น่ารำคาญ Episode #1.1 (2009)
Every time I see you, I find you so noisy and irritating.ทุกครั้งที่เจอเธอ ฉันจะเจอกับเสียงดังและความน่ารำคาญ Episode #1.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noisyDon't be noisy here.
noisyDon't be noisy in this room.
noisyDon't be noisy on such an occasion.
noisyDon't be so noisy, please.
noisyHe admonished them for being noisy.
noisyHe glanced at the noisy child with a sour expression.
noisyHe is noisy, but otherwise a very nice boy.
noisyHis music is too noisy.
noisyHow noisy he is!
noisyHow noisy this street is!
noisyI cannot stop that noisy cat from getting into my garden.
noisyI cannot tolerate noisy children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบ็งเซ็งแซ่[ADJ] noisy, See also: vociferous, tumultuous, clamorous, Syn. อื้ออึง, Example: เสียงระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นพร้อมกับเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ของเด็กๆ
หนวกหู[ADJ] noisy, See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud, Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู, Example: บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู
เกรียวกราว[ADV] unanimously, See also: noisy, loudly, uproariously, Syn. ขรม, เกรียว, Ant. เงียบ, เงียบเชียบ, Example: ลมหนาวเขย่าต้นกระถินณรงค์ไหวกระทบกันดังเกรียวกราว, Thai definition: เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง, โดยปริยายหมายความว่า ที่รู้และพูดกันทั่วไป
มี่[ADJ] noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
มี่[ADJ] noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
อึง[ADJ] noisy, See also: clamorous, loud, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ
อึงคะนึง[ADJ] noisy, See also: clamorous, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ
อึกทึก[ADJ] noisy, See also: clamorous, boisterous, tumultuous, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: กระแสแห่งความคิดของเขาต้องสะดุดหยุดลง เพราะเสียงอึกทึก, Thai definition: เอ็ด, อื้ออึง, ครึกโครม
ทรหึงทรหวล[ADV] noisy, See also: boisterously, loud and noisy, screechingly, tumultuously, Syn. ดังปั่นป่วน, อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก, Ant. เงียบสงบ
ระเบ็ง[ADJ] loud, See also: noisy, uproarious, tumultuous, Syn. ละเม็ง, ระเม็งเซ็งแซ่, อื้ออึง, ดังระงม, Thai definition: ดัง, อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัง[adj.] (dang) EN: loud ; noisy ; aloud   FR: bruyant ; sonore
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk-khreukkhrōm) EN: noisy   
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous   
ขรม[adj.] (khrom) EN: noisy   FR: bruyant
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip krajøk khāo) EN: throng of noisy reporters   
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud   FR: bruyant ; assourdissant
เสียงดัง[adj.] (sīengdang) EN: loud ; noisy   FR: bruyant
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: make a noise ; be noisy   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOISY    N OY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisy    (j) (n oi1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräuschvoll; laut; lärmig {adj} | geräuschvoller; lauter; lärmiger | am geräuschvollsten; am lautesten; am lärmigstennoisy | more noisy; noisier | most noisy; noisiest [Add to Longdo]
Lärmpitta [ornith.]Noisy Pitta [Add to Longdo]
Lärmlederkopf {m} [ornith.]Noisy Friarbird [Add to Longdo]
Weißstirn-Schwatzvogel {m} [ornith.]Noisy Miner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[, sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P) [Add to Longdo]
ざわつく;ザワつく[, zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k,vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
ノイジーマイノリティ[, noiji-mainoritei] (n) noisy minority [Add to Longdo]
ノイズィ[, noizui] (n) noisy [Add to Longdo]
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吵闹[chǎo nào, ㄔㄠˇ ㄋㄠˋ, / ] noisy [Add to Longdo]
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ, ] noisy prattle; to chatter loudly [Add to Longdo]
骚闹[sāo nào, ㄙㄠ ㄋㄠˋ, / ] noisy; a racket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisy \Nois"y\, a. [Compar. {Noisier}; superl. {Noisiest}.]
   [From {Noise}.]
   1. Making a noise, esp. a loud sound; clamorous; vociferous;
    turbulent; boisterous; as, the noisy crowd.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of noise. "The noisy town." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisy
   adj 1: full of or characterized by loud and nonmusical sounds;
       "a noisy cafeteria"; "a small noisy dog" [ant: {quiet}]
   2: attracting attention by showiness or bright colors; "a noisy
     sweater"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top