Search result for

นิ่ง

(68 entries)
(0.1119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิ่ง-, *นิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ง[V] calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
นิ่งงัน[V] become silent, See also: be at a loss for words, pause, be stumped, be motionless, be quiet, be static, Syn. จังงัง, Example: หลายคนนิ่งงันเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: นิ่งและหยุดชะงักไปชั่วขณะ
นิ่งเฉย[ADV] silently, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ
นิ่งเฉย[V] maintain one's composure, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: ผมนิ่งเฉยเสียดีกว่าพูดอะไรออกไปให้เรื่องใหญ่โต
นิ่งแน่[V] be unconscious, See also: be motionless, be mindless, Syn. แน่นิ่ง, Ant. เคลื่อนไหว, กระดุกกระดิก, Example: ผู้เคราะห์ร้ายนิ่งแน่ไปหลายชั่วโมงกว่าจะฟื้น, Thai definition: ไม่ไหวติง, ไม่เคลื่อนไหว
นิ่งอึ้ง[V] be dumb, See also: be voiceless, be speechless, be mute, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ, Example: เธอตอบเขาเบาๆ หลังจากนิ่งอึ้งไปนาน, Thai definition: พูดไม่ออกเพราะตกใจเป็นต้น
นิ่งดูดาย[V] sit by, See also: be still, be silent, be indifferent, Syn. เพิกเฉย, Ant. กระตือรือร้น, เอาใจใส่, Example: ใครมีหน้าที่อะไรก็อย่านิ่งดูดายปล่อยไว้ ขอให้ร่วมมือกันมากๆ
นิ่งนอนใจ[V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
นิ่งเงียบ[V] keep silence, See also: remain quiet, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งอึ้ง, Example: เธอนิ่งเงียบไม่กล้าตกปากรับคำอะไร, Thai definition: ไม่พูดไม่จากับใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิ่ง, นิ่งก. เฉย, ไม่กระดุกกระดิก, ไม่เคลื่อนไหว, เช่น นอนนิ่ง นํ้านิ่ง นั่งนิ่ง ๆ, เงียบ, ไม่ส่งเสียง, เช่น นิ่งเสีย อย่าร้อง, ไม่พูดจา เช่น ถามแล้วนิ่ง, ไม่แพร่งพราย เช่น รู้แล้วนิ่งเสีย.
นิ่งเงียบว. นิ่งอยู่ไม่พูดอะไร.
นิ่งเฉยว. เฉยอยู่ไม่พูดไม่ทำอะไร.
นิ่งแน่ว. อาการที่ไม่ไหวติงไปชั่วระยะหนึ่งเพราะเป็นลมเป็นต้น, แน่นิ่ง ก็ว่า.
แข็งนิ่งไม่ไหวติง, ไม่กระดิกกระเดี้ย, เช่น ขาแข็ง ตัวแข็ง.
เงียบ ๆนิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง, เช่น เขาเป็นคนเงียบ ๆ.
ซื่อ, ซื่อ ๆนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งซื่อ, ทื่อ ก็ว่า.
ทื่อนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งทื่อ, ซื่อ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Steady!นิ่งๆ Titanic (1997)
Calm.นิ่ง Left Turn Ahead (2007)
Steady now.นิ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Hold him still, Nurse.จับไว้นิ่งๆ น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
I'm trying.เขาไม่ยอมอยู่นิ่ง Dead Space: Downfall (2008)
This'll only take a few seconds.นอนนิ่งๆ.. นี่ใช้เวลานิดหน่อย Birthmarks (2008)
I need you to look straight ahead, okay?ฉันจำเป็นต้องให้ คุณมองตรงไปข้างหน้านิ่งๆ.. ตกลงไหม The Itch (2008)
You could have chosen to ignore his taunts.แต่ท่านสามารถเลือกที่จะนิ่งเฉยได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Sitting by and doing nothing is a virtue?แล้วเรากลับนิ่งเฉยไม่ทำอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีงั้นหรือ? The Mark of Nimueh (2008)
He just stands there in complete silence.ได้แต่ยืนนิ่งเป็นก้อนหินอยู่นั่น Excalibur (2008)
- Hold it.- อยู่นิ่งๆ Bombad Jedi (2008)
You stood and watched as our friends burned in the Great Purge.เจ้านิ่งเฉยยืนดูพรรคพวกของเราถูกเผาทั้งเป็น โดยเจ้าไม่ทำอะไร Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่ง[X] (ning) EN: be still !   FR: restez tranquille(s) !
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied   
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet   FR: se taire ; garder le silence
นิ่งเงียบอยู่[v. exp.] (ning-ngīep yū) FR: garder le silence

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clam up[PHRV] เงียบ, See also: นิ่งเงียบ, สงบเงียบ, Syn. shut up
keep silent[PHRV] นิ่งเฉย, Syn. calm
mum[ADJ] นิ่งเงียบ, See also: ที่ไม่พูดไม่จา, Syn. quiet, silent
stagnant[ADJ] นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. dormant, still, unmoving
still[ADJ] นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. motionless, undisturbed
still[VI] นิ่ง, See also: เงียบ, สงบ, Syn. calm, quiet, silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
immobilise(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
lull(vi) สงบลง,กล่อม,บรรเทา,นิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tune (vi) นิ่ง
See also: R. หะรส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: นิ่งเฉย English: to stagnate
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| เงียบ, ไม่พูดไม่จา, นิ่งเงียบ
Schweigen(n) |das| อาการเงียบ, อาการนิ่งงัน เช่น Sie antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen. เธอตอบหลังจากอาการเงียบครุ่นคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top