ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connive-, *connive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connive(adj) มองข้ามความผิดพลาด
connive(vi) ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
connive at(phrv) แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ, See also: ยอมรับหรือยอมตาม, Syn. wink at
connive with(phrv) สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connive(คะไนฟว') { connived, conniving, connives } vi. ยินยอมลับ ๆ , ยินยอมในที่, อนุญาตลับ ๆ , ร่วมมืออย่างลับ ๆ , หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
connivent(คะไน'เวนท) adj. ซึ่งรวมเข้าสู่จุดเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
connive(vi) ยินยอมในที, เอาหูไปนาเอาตาไปไร่, หลิ่วตา, เมินเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connivent; coherentชิดกัน [ โครงสร้างเดียวกัน ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมยอม(v) mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai Definition: ยอมตกลงด้วย
รู้กัน(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai Definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ(v) connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai Definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
ให้ท้าย(v) spoil, See also: connive, back, take sides with, Syn. เข้าข้าง, สนับสนุน, ถือท้าย, Example: เขาให้ท้ายลูกจนเหลิงกันไปหมดแล้ว, Thai Definition: มักทำให้เหลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
รู้กัน[rū kan] (v) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory
สมคบ[somkhop] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary  FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
connive

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connive
connived
connives

Japanese-English: EDICT Dictionary
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp, v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connive \Con*nive"\, v. t.
   To shut the eyes to; to overlook; to pretend not to see. [R.
   & Obs.] "Divorces were not connived only, but with eye open
   allowed." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connive \Con*nive"\ (k[o^]n*n[imac]v"), v. i. [imp. & p. p.
   {Connived} (-n[imac]vd"); p. pr. & vb. n. {Conniving}.] [L.
   connivere to shut the eyes, connive, fr. con- + (perh.) a
   word akin to nicere to beckon, nictare to wink.]
   1. To open and close the eyes rapidly; to wink. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The artist is to teach them how to nod judiciously,
       and to connive with either eye.    --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. To close the eyes upon a fault; to wink (at); to fail or
    forbear by intention to discover an act; to permit a
    proceeding, as if not aware of it; -- usually followed by
    at.
    [1913 Webster]
 
       To connive at what it does not approve. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       In many of these, the directors were heartily
       concurring; in most of them, they were encouraging,
       and sometimes commanding; in all they were
       conniving.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The government thought it expedient, occasionally,
       to connive at the violation of this rule.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connive
   v 1: encourage or assent to illegally or criminally
   2: form intrigues (for) in an underhand manner [syn: {scheme},
     {intrigue}, {connive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top