ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -場-, *場*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[場, chǎng, ㄔㄤˇ] field, open space; market, square; stage
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun), #247 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市|超级市场 supermarket, #106 [Add to Longdo]
现场[xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] scene (of event or incident), #600 [Add to Longdo]
市场经济[shì chǎng jīng jì, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] market economy, #2,394 [Add to Longdo]
广场[guǎng chǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] a public square (e.g. Tiananmen Square); plaza, #2,520 [Add to Longdo]
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] half of a game or contest; half-court, #2,796 [Add to Longdo]
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] airport; airfield, #2,960 [Add to Longdo]
场所[chǎng suǒ, ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] location; place, #3,334 [Add to Longdo]
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match), #3,374 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ばあい, baai] (n) กรณี
[ばめん, bamen] (n) หน้างาน, สถานที่เกิดเหตุ, สถานที่จริง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ば, ba] Thai: สถานที่ English: place
[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ば, ba] (n-suf,n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P) [Add to Longdo]
の古典論[ばのこてんろん, banokotenron] (n) classical field theory [Add to Longdo]
の理論[ばのりろん, banoriron] (n) field theory [Add to Longdo]
の量子論[ばのりょうしろん, banoryoushiron] (n) quantum field theory [Add to Longdo]
を取る[ばをとる, bawotoru] (exp,v5r) to occupy much space [Add to Longdo]
を離れる[ばをはなれる, bawohanareru] (exp,v1) to leave (a scene); to step away [Add to Longdo]
違い[ばちがい, bachigai] (exp,adj-na,n) out-of-place; inappropriate; sticking out like a sore thumb; (P) [Add to Longdo]
[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P) [Add to Longdo]
外株[じょうがいかぶ, jougaikabu] (n) unlisted stocks [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きので要求した。
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が劇で上演されている。
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上だ」と、社長は意気軒高だ。
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上の株が取引所に上されている。
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の子供は劇には入できません。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未満の方の入は禁じます。
Children under 18 are not admitted.18歳未満の方は入できません。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市の崩壊で全てを失った。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はそのですぐに決めた。
Having worked on the farm all day long.1日中農で働いていた。
Twenty teams entered the tournament.20チームがトーナメントに出した。
Twenty police have arrived on the scene.20人の警官が現に現れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about getting out there and giving the cast a little of your time, eh?[CN] 你就不能趕緊從那兒出來然後上表演嘛? Applause (1929)
Down where the Volga flows There's a Russian rendezvous[JA] ヴォルガの岸辺は 恋人たちの Pinocchio (1940)
Hurry up, Joe. It's your entrance.[CN] 快點,Joe 該你上 Applause (1929)
Did you make it plain about my billing?[CN] 你有沒有談妥我的出費? Applause (1929)
You lay down during the intermisson and I'll give you a couple of shots.[CN] 你可以在中休息的時候躺一會兒,我會給你拍組照片 Applause (1929)
_[JA] 犯罪現部隊 警察 The Beach (2016)
Where?[JA] 所は? Wanted (2013)
But that's no way to be in the Burlesque game.[CN] 但這在歌舞雜耍裡是沒有辦法的 Applause (1929)
No sleeper jumps and none of the small town johns hanging around at nights.[CN] 沒有深夜舞,也沒有在夜裡到處亂晃的小流氓 Applause (1929)
The only sign of life was a lighted window in the shop of a wood-carver named Geppetto.[JA] 明かりがひとつ ともるだけ それはゼペットさんの 仕事でした Pinocchio (1940)
As a detective he was all wet, so he went back to see what he could do to his other job.[JA] ずぶ濡れになった探偵は― もうひとつの仕事へと戻った Sherlock Jr. (1924)
Stay out of it, Rüdiger![CN] 別捲進這戰亂,呂狄格! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ば, ba] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]
[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]
[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top