Search result for

ซึ่งกันและกัน

(33 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งกันและกัน-, *ซึ่งกันและกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึ่งกันและกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We split up and cut off contact with each other.เราแยกกันและตัดการติดต่อซึ่งกันและกัน Odyssey (2008)
We're family. We depend on each other.เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราดูแลซึ่งกันและกัน Emancipation (2008)
- Easy won't be a part of the equation. - Promise.เราจะมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน / ชัวร์ Bolt (2008)
But I lived in a house filled with girls for nine years, and I know that there's nothing better than just being with your sisters... sharing, talking all night, painting each other's bodies... baking penis cookies, playing with monkeys...แต่ฉันอยู่ในบ้านที่มีแต่สาวๆมาเก้าปี และฉันก็รู้ว่า ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเป็นพี่สาวให้กับพวกเธอ.. ค่อยแบ่งปันซึ่งกันและกัน, เม้าท์กันตลอดคืน เพ้นท์รูปบนเรือนร่างให้กัน.. The House Bunny (2008)
Just as we were starting to know each other again he was taken away from me.ราวกับว่าเราต่างเริ่มจะ เข้าใจซึ่งกันและกันอีกครั้ง.. ..เขาก็ถูกพรากจากไป.. Nights in Rodanthe (2008)
Still, maybe you deserve each other.ยังคงบางทีคุณอาจสมควรได้รับซึ่งกันและกัน Revolutionary Road (2008)
You're probably alone in your hotel, working or just going to bed. So why don't you come out for a change?แล้วจากนั้นเราก็จะทำให้เบื่อซึ่งกันและกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
But to be human means to care for each other and civilization means to work together to create a better life.แต่การเป็นมนุษย์หมายถึง การห่วงใยซึ่งกันและกัน และอารยธรรมหมายถึง การร่วมมือกัน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า 2012 (2009)
Always... love each other.มันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป รักซึ่งกันและกัน Double Blind (2009)
We care about each other.เราดูแลซึ่งกันและกัน Dare (2009)
Little gifts now and then to keep things spontaneous.ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งกันและกันเพื่อให้เรื่องต่าง ๆ มันเป็นไปตามธรรมชาติ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I 'msurewe canfind a way to help each other.ฉันมั่นใจว่าเราสามารถ หาวิธีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Albification (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งกันและกัน[adv.] (seung kan lae kan) EN: each other   FR: mutuellement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
each other[PRON] ซึ่งกันและกัน, See also: แก่กันและกัน, Syn. mutually, reciprocally
mutual[ADJ] ซึ่งกันและกัน, See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย, Syn. common
one another[PRON] ซึ่งกันและกัน, Syn. each other
reciprocal[ADJ] ซึ่งกันและกัน, See also: ต่างตอบแทนกัน, ซึ่งแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน, Syn. mutual, exchanged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
each otherซึ่งกันและกัน
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
horse tradeการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
inter-abbr. ระหว่าง,'ท่ามกลาง,ด้วยกัน,ซึ่งกันและกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
reciprocal(adj) กลับส่วนกัน,ทำนองเดียวกัน,ซึ่งกันและกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
互い[たがい, tagai] ซึ่งกันและกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top