ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羊-, *羊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[羊, yáng, ㄧㄤˊ] sheep, goat
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A sheep's head with horns,  Rank: 1,337
[美, měi, ㄇㄟˇ] beautiful, pretty; pleasing
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 wearing an elegant crown 羊,  Rank: 151
[群, qún, ㄑㄩㄣˊ] group, crowd; multitude, mob
Radical: Decomposition: 君 (jūn ㄐㄩㄣ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 570
[羞, xiū, ㄒㄧㄡ] shame, disgrace; shy, ashamed
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An ugly 丑 sheep 羊,  Rank: 2,048
[羡, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to envy, to covet; to admire, to praise
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  次 (cì ㄘˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone who has a whole row 次 of sheep 羊,  Rank: 2,732
[羌, qiāng, ㄑㄧㄤ] Qiang nationality; surname
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 3,509
[羔, gāo, ㄍㄠ] lamb
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 3,604
[羚, líng, ㄌㄧㄥˊ] a species of antelope
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 3,859
[羹, gēng, ㄍㄥ] soup, broth
Radical: Decomposition: 羔 (gāo ㄍㄠ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A pleasing 美 lamb 羔 soup,  Rank: 3,907
[羲, xī, ㄒㄧ] an ancient emperor; breath, vapor
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ)  戈 (gē ㄍㄜ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,942

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] sheep; surname Yang, #2,007 [Add to Longdo]
[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
[yáng ròu, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ, ] mutton, #8,538 [Add to Longdo]
[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, ] fleece; wool; woolen, #10,965 [Add to Longdo]
[shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ, ] goat, #14,825 [Add to Longdo]
[mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, / 綿] a sheep, #16,612 [Add to Longdo]
[líng yáng, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] antelope, #18,602 [Add to Longdo]
[yáng pí, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ, ] sheepskin, #21,847 [Add to Longdo]
[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb, #24,110 [Add to Longdo]
[yáng shuǐ, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] amniotic fluid, #25,790 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しだ, shida] (n) เฟิร์น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひつじ, hitsuji] (n) sheep; (P) [Add to Longdo]
の群れ[ひつじのむれ, hitsujinomure] (n) flock of sheep [Add to Longdo]
[ようぐん, yougun] (n) herd of sheep; flock of sheep [Add to Longdo]
飼い[ひつじかい, hitsujikai] (n) shepherd; shepherdess [Add to Longdo]
質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance [Add to Longdo]
小屋[ひつじごや, hitsujigoya] (n) sheepfold [Add to Longdo]
[ようすい, yousui] (n) amniotic fluid [Add to Longdo]
水過少症[ようすいかしょうしょう, yousuikashoushou] (n) oligohydramnios; oligoamnios [Add to Longdo]
水穿刺[ようすいせんし, yousuisenshi] (n) amniocentesis [Add to Longdo]
[ようちょう, youchou] (n) winding; zigzag [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a wolf in sheep's clothing.あいつはの皮をかぶったおおかみだ。
They keep lambs for meat in Arabia.アラビアでは肉をとるために小を飼っている。
Wolves stalked the flock.オオカミがの群れに忍び寄った。
Australia exports a lot of wool.オーストラリアは多くの毛を輸出している。
These garments are made of 100 percent wool.これらの衣類は100%の毛でできています。
These clouds look like a flock of white sheep.これらの雲は白いの群れのように見える。
In the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.そして、宮の中に、牛やや鳩を売るもの達と両替人達が座っているのをご覧になった。
That cheese is made from the milk of sheep.そのチーズはの乳から作られています。
That boy watches over the sheep.その男の子はの番をします。
There's a black sheep in every flock.どの群れにも必ず黒いがいる。
There's a black sheep in every flock.どのの群にも黒いがいる。
Tom's uncle keeps a lot of sheep.トムのおじさんはたくさんのを飼っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Feed my lambs,"[JA] 私の子を食べよ Silence (2016)
Either the bad guys are crawling under the sheep or the sheep are humping.[JA] 敵がの下を匍匐前進してるのか が跳ねてるだけなのか 13 Hours (2016)
These sheep freak me out.[JA] は嫌いだ 13 Hours (2016)
The lion does not concern himself with the opinions of the sheep.[JA] 獅子はの意見を関知しない Eastwatch (2017)
-A little mutton, my lady?[CN] -小姐 小 The Adventures of Robin Hood (1938)
Baa, 'cause he's a sheep, obviously.[JA] バァ、彼はなんだぁ Casus Belli (2017)
"feed my lambs, feed my sheep."[JA] 私の子を食べよ 私のを食べよ Silence (2016)
A humble soul, he is, with a heart as gentle as a lamb.[CN] 他有谦虚的灵魂 性情象小羔一样温顺 The Adventures of Robin Hood (1938)
Are you a sheep?[JA] あなたは Stormborn (2017)
Now I live here alone with as a shepherd,[JA] 今、私は飼いとして一人で 暮らしている Guardians (2017)
As for Miss O'Shaughnessy, if you think she can be rigged for the part, I'm perfectly willing to discuss it with you.[CN] 替罪是我要求的代价 至于奥夏克尼希小姐 如果你们认为她可以充当替罪 我愿意加以考虑 The Maltese Falcon (1941)
The newspapers made him a target for their feeble humour.[CN] 报社对他恶虎扑 害他变成大家的笑柄 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひつじ, hitsuji] Schaf [Add to Longdo]
[ようもう, youmou] Schafwolle [Add to Longdo]
[ようにく, youniku] Hammelfleisch [Add to Longdo]
飼い[ひつじかい, hitsujikai] Schaefer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top