ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filthy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filthy-, *filthy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filthy(adj) หยาบคาย, See also: ลามก, เลวทราม, Syn. dirty, lewd, smutty
filthy(adj) สกปรกที่สุด, See also: โสโครก, Syn. dirty, dusty, muddy, spotty, Ant. clean
filthy(adv) มหาศาล (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างมาก
filthy(sl) อย่างมาก (รวย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก, โสมม, ลามก, หยาบคาย, ชั่วช้า, เลว, ทุจริต, น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean

English-Thai: Nontri Dictionary
filthy(adj) โสโครก, สกปรก, โสมม, ลามก, หยาบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก Help! (1965)
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก Help! (1965)
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้ Help! (1965)
- What filthy ways are these?วิธีลามกเหล่านี้คืออะไร คุณสามารถใส่ที่อยู่ห่างออกไป Help! (1965)
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard!ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hey everybody look! Look! He's giving him the filthy money!นี่ ดูสิทุกคน ดู เขาเอาเงินโสโครกให้มัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy bastard!ไอ้สารเลว! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy coward!ไอ้ขี้ขลาด! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy rats!ไอ้พวกโสโครก The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filthyHe was always filthy and looked like he wasn't given enough food.
filthyJoe's idea for a new kind of car will make him filthy rich.
filthyStop telling those filthy stories.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซกมก(adj) dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ลามก(adj) pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
มอมแมม(adj) dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai Definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
สกปรก(adj) dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai Definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
น้ำครำ(n) dirty water, See also: filthy water, waste water, Syn. น้ำเสีย, น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด, Ant. น้ำดี, น้ำสะอาด, Example: ในบริเวณชุมชนแออัดมักพบน้ำครำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อยุงลายอยู่มาก, Thai Definition: น้ำโสโครกที่ขังอยู่ในแอ่งตามใต้ถุนเป็นต้น
คร่ำเครอะ(adj) filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
สกปรก(adj) filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลามก[lāmok] (adj) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty  FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เละเทะ[lethe] (v) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
มอมแมม[mǿmmaem = mømmaēm] (adj) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
สกปรก[sokkaprok] (adj) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled  FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
โสมม[sōmom] (adj) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul  FR: sale ; dégoûtant
หยาบโลน[yāplōn] (adj) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty  FR: impudique ; obscène ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
filthy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filthy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ,  ] filthy; vulgar; debased #22,356 [Add to Longdo]
污言秽语[wū yán huì yǔ, ㄨ ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ,     /    ] filthy speech; obscenities #73,976 [Add to Longdo]
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ,   /  ] filthy; nasty; sordid; impure (motives) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnöder Mammonfilthy lucre [Add to Longdo]
schmutzig; schmierig; unsauber; schmuddelig; versifft [ ugs. ] { adj } | schmutziger | am schmutzigstenfilthy | filthier | filthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P) [Add to Longdo]
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na, n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filthy \Filth"y\, a. [Compar. {Filthier}; superl. {Filthiest}.]
   Defiled with filth, whether material or moral; nasty; dirty;
   polluted; foul; impure; obscene. "In the filthy-mantled
   pool." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      He which is filthy let him be filthy still. --Rev.
                          xxii. 11.
 
   Syn: Nasty; foul; dirty; squalid; unclean; sluttish; gross;
     vulgar; licentious. See {Nasty}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filthy
   adj 1: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive
       matter; "as filthy as a pigsty"; "a foul pond"; "a nasty
       pigsty of a room" [syn: {filthy}, {foul}, {nasty}]
   2: vile; despicable; "a dirty (or lousy) trick"; "a filthy
     traitor" [syn: {dirty}, {filthy}, {lousy}]
   3: characterized by obscenity; "had a filthy mouth"; "foul
     language"; "smutty jokes" [syn: {cruddy}, {filthy}, {foul},
     {nasty}, {smutty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top