ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ribaldry

R AY1 B AA0 L D R IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ribaldry-, *ribaldry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ribaldry[N] ตลกหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ

CMU English Pronouncing Dictionary
RIBALDRY    R AY1 B AA0 L D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ribaldry    (n) rˈɪbəldriː (r i1 b @ l d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frechheit {f} | Frechheiten {pl}ribaldry | ribaldries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ribaldry \Rib"ald*ry\, n. [OE. ribaldrie, ribaudrie, OF.
   ribalderie, ribauderie.]
   The talk of a ribald; low, vulgar language; indecency;
   obscenity; lewdness; -- now chiefly applied to indecent
   language, but formerly, as by Chaucer, also to indecent acts
   or conduct.
   [1913 Webster]
 
      The ribaldry of his conversation moved ?stonishment
      even in that age.            --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ribaldry
   n 1: ribald humor
   2: behavior or language bordering on indelicacy [syn:
     {gaminess}, {raciness}, {ribaldry}, {spiciness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top