ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstinate

AA1 B S T AH0 N AH0 T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstinate-, *obstinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstinate[ADJ] ดื้อดึง, See also: ถือทิฐิ, หัวแข็ง, Syn. stubborn, headstrong, Ant. submissive, tractable
obstinate[ADJ] ยากที่จะควบคุมหรือแก้ไขได้, Syn. stubborn
obstinately[ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง, Syn. stubbornly, obstinately, Ant. submissively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstinate desertionการจงใจละทิ้งร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have to be so obstinate now?ทำไมเจ้าต้องมาดื้อตอนนี้ด้วย? Episode #1.8 (2006)
You're ambitious, obstinate and a big dummy.เธอก็ทะเยอทะยาน แต่ก็โหลยโท่ยอยู่แล้ว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I know that Dwarves can be obstinate ... and pigheaded and ... difficult.และปากแข็งมาก ยากที่น่าสงสัยและลิขสิทธิ์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstinateAs he grew older, he became more obstinate.
obstinateAs he grew older, he become more obstinate.
obstinateHe became more obstinate as he grew older.
obstinateHe is obstinate in disposition.
obstinateHe is obstinate in his opinion.
obstinateHe is the most obstinate child I have ever seen.
obstinateHe was too obstinate, but on the other hand he was reliable.
obstinateShe is an obstinate girl.
obstinateShe is obstinate.
obstinateYou should reckon with her obstinate character.
obstinateYou should reckon with his obstinate character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างๆ คูๆ[ADV] obstinately, See also: unreasonably, Example: เขาก็ตอบไปข้างๆ คูๆ อย่างนั้นเอง จริงๆ แล้วไม่รู้เรื่องหรอก, Thai definition: ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล
ปากแข็ง[ADJ] stubborn, See also: obstinate, tight-lipped, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ว่ายาก[ADJ] stubborn, See also: obstinate, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: เขาเป็นเด็กว่ายาก พูดสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟัง, Thai definition: ที่ไม่อยู่ในโอวาท
การดื้อแพ่ง[N] obstinateness, See also: stubbornness, disobedience, intransigence, Thai definition: การขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, การขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
หัวชนฝา[ADV] stubbornly, See also: obstinately, uncompromisingly, Syn. หัวชนกำแพง, Example: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร, Thai definition: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย, Notes: (สำนวน)
หัวดื้อ[ADJ] obstinate, See also: stubborn, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ว่ายากสอนยาก, Ant. ว่าง่าย, Example: ผู้จัดการคนใหม่เป็นคนหัวดื้อมากไม่เคยฟังคำเตือนของใครเลย
หัวรั้น[ADJ] stubborn, See also: obstinate, obdurate, disobedient, Syn. หัวแข็ง, หัวดื้อ, Ant. หัวอ่อน, Example: ความเป็นคนหัวรั้นของเขาทำให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก, Thai definition: ว่ายากสอนยาก, ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng khū-khū) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue   FR: obstinément ; avec obstination
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive   FR: obstiné ; rebelle ; insoumis

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTINATE AA1 B S T AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstinate (j) ˈɒbstɪnət (o1 b s t i n @ t)
obstinately (a) ˈɒbstɪnətliː (o1 b s t i n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨˇ, ] obstinate, perverse, #58,473 [Add to Longdo]
[, ㄍㄨˋ, / ] obstinate disease; restrain; to stop, #59,955 [Add to Longdo]
[, ㄍㄨˋ, ] obstinate disease, #165,788 [Add to Longdo]
顽梗[wán gěng, ㄨㄢˊ ㄍㄥˇ, / ] obstinate; persistent, #341,314 [Add to Longdo]
[, ㄨˇ, ] obstinate, disobedient, intractable, #781,269 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, ] obstinate; perverse, #997,916 [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] obstinate [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] obstinate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hartnäckig; starrsinnig {adj} | hartnäckiger | am hartnäckigstenobstinate | more obstinate | most obstinate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意地っ張り[いじっぱり, ijippari] (adj-na,n) (See 意地を張る) obstinacy; obstinate person [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
一徹[いってつ, ittetsu] (adj-na,n,adj-no) obstinate; stubborn; inflexible [Add to Longdo]
頑な(P);頑[かたくな, katakuna] (adj-na) (uk) obstinate; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstinate \Ob"sti*nate\, a. [L. obstinatus, p. p. of obstinare
   to set about a thing with firmness, to persist in; ob (see
   {Ob-}) + a word from the root of stare to stand. See {Stand},
   and cf. {Destine}.]
   1. Pertinaciously adhering to an opinion, purpose, or course;
    persistent; not yielding to reason, arguments, or other
    means; stubborn; pertinacious; -- usually implying
    unreasonableness.
    [1913 Webster]
 
       I have known great cures done by obstinate
       resolution of drinking no wine.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       No ass so meek, no ass so obstinate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Of sense and outward things.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Not yielding; not easily subdued or removed; as, obstinate
    fever; obstinate obstructions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stubborn; inflexible; immovable; firm; pertinacious;
     persistent; headstrong; opinionated; unyielding;
     refractory; contumacious. See {Stubborn}.
     [1913 Webster] -- {Ob"sti*nate*ly}, adv. --
     {Ob"sti*nate*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstinate
   adj 1: tenaciously unwilling or marked by tenacious
       unwillingness to yield [syn: {stubborn}, {obstinate},
       {unregenerate}] [ant: {docile}]
   2: stubbornly persistent in wrongdoing [syn: {cussed},
     {obdurate}, {obstinate}, {unrepentant}]
   3: resistant to guidance or discipline; "Mary Mary quite
     contrary"; "an obstinate child with a violent temper"; "a
     perverse mood"; "wayward behavior" [syn: {contrary},
     {obstinate}, {perverse}, {wayward}]
   v 1: persist stubbornly; "he obstinates himself against all
      rational arguments"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top