ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cripple

K R IH1 P AH0 L   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cripple-, *cripple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cripple[N] คนหรือสัตว์ที่พิการ
cripple[VT] ทำลาย, See also: ทำให้ใช้การไม่ได้, Syn. disable
cripple[VT] ทำให้พิการ, Syn. lame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้! Mad Max (1979)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
Sure. Look at that cripple there.ใช่ ลองดูไอ้ง่อยนั้นสิ The Pianist (2002)
- Cripple the guards.- ทําให้ผู้คุมเป็นง่อย The Scorpion King (2002)
Just remember, a single kick of theirs... is powerful enough to cripple you.จำไว้นะ แค่เตะเดียวของพวกนั้น ก็มีพลังมากพอที่จะทำให้นายพิการได้ Spin Kick (2004)
I'm a cripple now!ฉันมันพิการแล้ว! Innocent Steps (2005)
What can an old cripple do for you, Robert?มีอะไรให้ตาแก่พิการรับใช้หรือโรเบิร์ต? The Da Vinci Code (2006)
We're not sure what it's going to do, but it may cripple the system.ไม่รู้หน้าที่มัน แต่เป็นภัยต่อระบบได้ครับ Transformers (2007)
Three weeks would cripple us.สามอาทิตย์ก็ทำให้เราเป็นง่อยแล้ว Fun Town (2008)
Cripple him.หักแขนหักขาเค้า Episode #1.5 (2008)
Cripple him?หักแขนหักขา? Episode #1.5 (2008)
We want to cripple them. We want to hurt them.เราต้องการให้พวกมันพิการ เราต้องการให้มันเจ็บ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crippleOld and crippled, he had courage enough to do the work.
crippleThe Tokaido Line was crippled by the typhoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดกำลัง[V] reduce one's power, See also: cripple or weaken one's power, wear sth/sb down, Syn. ทอนกำลัง, Example: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร, Thai definition: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
เก[V] cripple, See also: disable, twist, distort, Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง, Ant. ตรง, Example: ทันตแพทย์แนะนำให้รีบจัดฟัน มิฉะนั้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่จะเกหมด, Thai definition: ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ)
ง่อย[ADJ] lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
พิกลพิการ[ADJ] deformed, See also: crippled, Syn. พิการ, Example: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ, Thai definition: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ขจอก[ADJ] crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุด[ADJ] maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ตัดแขนตัดขา[v. exp.] (tat khaēn tat khā) EN: cripple   
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIPPLE K R IH1 P AH0 L
CRIPPLED K R IH1 P AH0 L D
CRIPPLES K R IH1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cripple (v) krˈɪpl (k r i1 p l)
crippled (v) krˈɪpld (k r i1 p l d)
cripples (v) krˈɪplz (k r i1 p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身体障害[shēn tǐ zhàng hài, ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄓㄤˋ ㄏㄞˋ, / ] cripple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid [Add to Longdo]
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter [Add to Longdo]
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person [Add to Longdo]
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel [Add to Longdo]
跛;蹇;足萎え[びっこ(跛);ちんば(跛);あしなえ, bikko ( ha ); chinba ( ha ); ashinae] (n) (1) (uk) (sens) (See びっこを引く) lameness; cripple; (2) (跛 only) mismatched pair (of shoes, etc.) [Add to Longdo]
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cripple \Crip"ple\ (kr[i^]p"p'l), n. [OE. cripel, crepel,
   crupel, AS. crypel (akin to D. kreuple, G. kr["u]ppel, Dan.
   kr["o]bling, Icel. kryppill), prop., one that can not walk,
   but must creep, fr. AS. cre['o]pan to creep. See {Creep}.]
   One who creeps, halts, or limps; one who has lost, or never
   had, the use of a limb or limbs; a lame person; hence, one
   who is partially disabled.
   [1913 Webster]
 
      I am a cripple in my limbs; but what decays are in my
      mind, the reader must determine.     --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cripple \Crip"ple\, (kr[i^]p"p'l), n. [Local. U. S.]
   (a) Swampy or low wet ground, often covered with brush or
     with thickets; bog.
 
        The flats or cripple land lying between high- and
        low-water lines, and over which the waters of the
        stream ordinarily come and go.    --Pennsylvania
                          Law Reports.
   (b) A rocky shallow in a stream; -- a lumberman's term.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cripple \Crip"ple\ (kr[i^]p"p'l), a.
   Lame; halting. [R.] "The cripple, tardy-gaited night."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cripple \Crip"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Crippled} (-p'ld); p.
   pr. & vb. n. {Crippling} (-pl?ng).]
   1. To deprive of the use of a limb, particularly of a leg or
    foot; to lame.
    [1913 Webster]
 
       He had crippled the joints of the noble child. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of strength, activity, or capability for
    service or use; to disable; to deprive of resources; as,
    to be financially crippled.
    [1913 Webster]
 
       More serious embarrassments . . . were crippling the
       energy of the settlement in the Bay. --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
       An incumbrance which would permanently cripple the
       body politic.             --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cripple
   n 1: someone who is unable to walk normally because of an injury
      or disability to the legs or back
   v 1: deprive of strength or efficiency; make useless or
      worthless; "This measure crippled our efforts"; "Their
      behavior stultified the boss's hard work" [syn: {cripple},
      {stultify}]
   2: deprive of the use of a limb, especially a leg; "The accident
     has crippled her for life" [syn: {cripple}, {lame}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top