ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviation-, *deviation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviation(n) การเบี่ยงเบน, See also: การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ, Syn. difference, change, Ant. similarity, likeness
deviation(n) ความคลาดเคลื่อน, See also: ค่าคลาดเคลื่อน, Syn. error
deviation(n) ความประพฤติที่เบี่ยงเบน, See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ, Syn. noncompliance, Ant. conformity
deviation(n) ความไม่เห็นพ้อง, See also: ความคิดแตกต่าง, การเข้ากันไม่ได้, Syn. disagreement, Ant. accord, correspondence
deviationist(n) ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบหรือความเชื่อบางอย่างทางการเมือง, Syn. secessionist, schismatic

English-Thai: Nontri Dictionary
deviation(n) การหันเห, การเบี่ยงเบน, การไถล, การออกนอกลู่นอกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ส่วนเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deviation๑. การเฉ๒. (จักษุ.) การเข, การเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviationการเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviationการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviationการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ (จากที่ตกลงไว้ในสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation of shipsการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation, sexualความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง, Example: หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation, Angularการเบี่ยงเบนเชิงมุม [การแพทย์]
Deviation, Apparentการเบี่ยงเบนปรากฎ [การแพทย์]
Deviation, Averageค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Conjugatedตาทั้งสองข้างมองไปข้างใดไม่ได้ [การแพทย์]
Deviation, Meanส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Negativeความเบี่ยงเบนในทางลบ, การเบี่ยงเบนไปทางลบ [การแพทย์]
Deviation, Normalเกณฑ์ปกติ [การแพทย์]
Deviation, Positiveความเบี่ยงเบนในทางบวก, การเบี่ยงเบนไปทางบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't deviate because one disappointed fan can turn into two to four, to eight, till the next thing you know we're playing to a half-empty hall....แฟนคลับของเรา ถ้านายอยากจะได้ความนิยมต่อไป เราก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่พวกเขาต้องการ เราจะไม่ทำให้มันผิดแนว เพราะหนึ่งมันจะทำให้แฟนๆ รู้สึกแย่ และสอง.. Rock Star (2001)
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป Ghost in the Shell (1995)
You're T-score's 35, right? (Scoring system relating to deviation from average)นายได้คะแนน T-score แค่ 35 เองไม่ใช่เหรอ? Episode #1.1 (2006)
Stay on the line you're on. Do not deviate.เดินไปเรื่อย ๆ อย่าไปสนใจ The Bourne Ultimatum (2007)
Sir, the asset is deviating off course.ท่านครับ นักฆ่าวิ่งออกนอกเส้นทางครับ The Bourne Ultimatum (2007)
Where did the course deviation occur?การเปลี่ยนเส้นทางเกิดขึ้นที่จุดไหน? The Bourne Ultimatum (2007)
Trachea's deviating to the left.หลอดลมเบี่ยงเบนไปข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
They had to. They can't deviate.พวกเขารู้ พวกเขาเบี่ยงเบนประเด็นไม่ได้ Bloodline (2009)
He never deviates.เขาไม่เคยพลาดจากแนวทางเค้า Dirty Harry (2009)
So based on the data given for this population, and using the standard deviation formula, what do you think this variable is?ประเมินจากข้อมูลที่ให้เรื่องประฃากร แล้วก็ใช้สูตรนี้ เธอคิดว่า ผลต่างคืออะไร Nice Is Different Than Good (2009)
The note says not to deviate from my routine, อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Faceless, Nameless (2009)
Boy, that does smell good. Too bad it's Monday. The Big Bang Theory Season 03 Episode 03 'The Gothowitz Deviation'น่าเสียดายที่เป็นวันจันทร์ The Big Bang Theory Season 03 Episode 03 'The Gothowitz Deviation' The Gothowitz Deviation (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [ f ]
การผันแปร[kān phanpraē] (n) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā suan bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ความหันเห[khwām hanhē] (n) FR: déviation [ f ] ; inflexion [ f ]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
มุมบ่ายเบน[mumbāibēn] (n, exp) EN: angle of deviation
มุมเห[mum hē] (n, exp) EN: angle of refraction ; angle of deviation  FR: angle de déviation [ m ] ; angle de réfraction [ m ]
ส่วนเบี่ยงเบน[suanbīengben] (n) EN: deviation
ทางเบี่ยง[thāng bīeng] (n, exp) EN: road diversion  FR: déviation [ f ] ; dérivation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deviation
deviations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviation
deviations
deviationism
deviationist
deviationists

WordNet (3.0)
deviation(n) a variation that deviates from the standard or norm, Syn. difference, departure, divergence
deviation(n) the difference between an observed value and the expected value of a variable or function
deviation(n) the error of a compass due to local magnetic disturbances
deviation(n) deviate behavior, Syn. deviance
deviationism(n) ideological defection from the party line (especially from orthodox communism)
deviationist(n) an ideological defector from the party line (especially from orthodox communism)
diversion(n) a turning aside (of your course or attention or concern), Syn. divagation, deflection, deviation, digression, deflexion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
deviation

n. [ LL. deviatio: cf. F. déviation. ] 1. The act of deviating; a wandering from the way; variation from the common way, from an established rule, etc.; departure, as from the right course or the path of duty. [ 1913 Webster ]

2. The state or result of having deviated; a transgression; an act of sin; an error; an offense. [ 1913 Webster ]

3. (Com.) The voluntary and unnecessary departure of a ship from, or delay in, the regular and usual course of the specific voyage insured, thus releasing the underwriters from their responsibility. [ 1913 Webster ]

4. (Statistics, Physics) the difference between an expected value of an observation or measurement and the actual value. [ PJC ]


Deviation of a falling body (Physics), that deviation from a strictly vertical line of descent which occurs in a body falling freely, in consequence of the rotation of the earth. --
Deviation of the compass, the angle which the needle of a ship's compass makes with the magnetic meridian by reason of the magnetism of the iron parts of the ship. --
Deviation of the line of the vertical, the difference between the actual direction of a plumb line and the direction it would have if the earth were a perfect ellipsoid and homogeneous, -- caused by the attraction of a mountain, or irregularities in the earth's density.
[ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung { f }; Abweichen { n } (von) | Abweichungen { pl } | geringfügige Abweichung { f } | mittlere Abweichung { f }deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichungsbericht { m }deviation report [Add to Longdo]
Deviationsmoment { n }moment of deviation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱線[だっせん, dassen] (n, vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P) #10,952 [Add to Longdo]
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n, vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) #12,106 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift #19,399 [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n, vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
狂い[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] (n) standard deviation; SD [Add to Longdo]
平均偏差[へいきんへんさ, heikinhensa] (n) mean deviation [Add to Longdo]
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top