ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutuality

M Y UW2 CH UW0 AE1 L IH2 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutuality-, *mutuality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutuality(n) การมีความสัมพันธ์กัน, See also: การร่วมกัน, Syn. reciprocity, correlation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutuality(มิวชุแอล'ลิที) n. ความร่วมกัน, ความมีทั้งสองฝ่าย, การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. reciprocality

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutuality of obligationความเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUTUALITY M Y UW2 CH UW0 AE1 L IH2 T IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutuality \Mu`tu*al"i*ty\, n. [Cf. F. mutualit['e].]
   1. The quality of correlation; reciprocation; interchange;
    interaction; interdependence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Reciprocity of consideration. --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutuality
   n 1: a reciprocality of sentiments; "the mutuality of their
      affection was obvious" [syn: {mutuality}, {mutualness}]
   2: a reciprocal relation between interdependent entities
     (objects or individuals or groups) [syn: {mutuality},
     {interdependence}, {interdependency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top