Search result for

mutation

(65 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutation-, *mutation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutation[N] การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ, See also: กระบวนการการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนรูป, Syn. deviation, modification, variation
mutation[N] สิ่งที่เปลี่ยนแปลง, See also: สิ่งที่เปลี่ยนรูป
mutational[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutational[ADJ] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง, See also: เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป
mutationally[ADV] อย่างเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutation(มิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบ,การเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน (genes)
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
permutation(เพอมิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนลำดับ,การเปลี่ยนที่,การแทนที่,การเปลี่ยนแปลง.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
transmutation(n) การเปลี่ยนสภาพ,การเปลี่ยนรูป,การแปลงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutationการกลายพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutationการกลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Mutation การกลายพันธุ์
การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (genetic material) อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยีน (gene) แต่ละตัว ซึ่งมีผลให้การทำงานเปลี่ยนไป หรือเป้นการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโครโมโซม ซึ่งอาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การก่อกลายพันธุ์ของโครโมโซม [สิ่งแวดล้อม]
mutationการกลาย, มิวเทชัน, การเปลี่ยนแปลงของยีนซึ่งเป็นผลให้จีโนไทป์แตกต่างไปจากที่เคยเป็นอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mutationการกลายพันธุ์, มิวเตชั่น, การกลายพันธุ์, การผ่าเหล่า, เซลล์ผิดปกติ, การกลายพันธุ์, [การแพทย์]
Mutation (Biology)การกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutation (Biology))การกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutation Antigensแอนติเจนผ่าเหล่า [การแพทย์]
Mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutation rateอัตราการกลายพันธุ์, จำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อยีนต่อหน่วยเวลา [นิวเคลียร์]
Mutation, Germinalการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
He's got at least five gene mutations.เค้าจะมีความผิดปกติของยีนส์อย่างน้อย 5 ที่ Adverse Events (2008)
Of course, it's a mutation.แน่ล่ะ มันคือการกลายพันธุ์ Night of Desirable Objects (2009)
It could just be a single gene mutation.มันอาจมีแค่ยีนเดียว ที่ผ่าเหล่าออกไป A Night at the Bones Museum (2009)
Baby's fine. No mutations or anything.เด็กสบายดีครับ สุขภาพแข็งแรง Throwdown (2009)
That would speed up mutation considerably.สัดว์ร้าย Daybreakers (2009)
The very fact we exist is nothing but the result of a complex, yet inevitable string of chemical accidents and biological mutations.ข้อเท็จจริงการมีอยู่ของพวกเราไม่มีความหมาย แต่ผลลัทธ์กลับมีความซับซ้อน จนทุกวันนี้ยังดำเนินต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการกลายพันธุ์ทางชีวภาพ Knowing (2009)
Kayla's mutation is tactohypnosis.การกลายพันธ์ของเคย์ล่าคือ tactio hypnosis X-Men Origins: Wolverine (2009)
Kayla, it's not as simple as that. Her mutation is unique. Quite beautiful.เคล์ย่า,มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก การกลายพันธ์ของน้องเธอมันช่างวิเศษ สวยงาม X-Men Origins: Wolverine (2009)
The machine uses a principle of hydro-genetic mutation.เครื่องนี้ใช้หลักกลไก... การกลายพันธุ์โมเลกุลของน้ำ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Ah, germline mutation. Just as I thought.เชื้อโรคกลายพันธุ์ คิดว่างั้น Johari Window (2010)
No, the mutation is what makes them deformed.ไม่ การกลายพันธุ์ทำให้พวกเขาเปลี่ยนรูปร่างไป Johari Window (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่าเหล่า[N] mutation, Example: ทฤษฎีการผ่าเหล่า (mutation) ในชีววิทยาเป็นตัวอย่างของการเกิดสิ่งใหม่
การกลาย[N] mutation, See also: change, Syn. การเปลี่ยน, Example: เขาใช้เวลานานมากในการศึกษาถึงการกลายพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้
การกลายพันธุ์[N] mutation, See also: change, Example: การกลายพันธุ์ของส้มโอทำให้รสชาติเปลี่ยนไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผ่าเหล่า[n.] (kān phālāo) EN: mutation   FR: mutation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา[n. exp.] (kān plīen thōt nak pen bao) EN: communtation   FR: commutation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTATION    M Y UW0 T EY1 SH AH0 N
MUTATIONS    M Y UW0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutation    (n) (m y uu1 t ei1 sh @ n)
mutations    (n) (m y uu1 t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Energieumformung {f}mutation of energy [Add to Longdo]
Mutation {f}; Mutationsprodukt {n} [biol.] | Mutationen {pl}mutation | mutations [Add to Longdo]
Mutations...mutation [Add to Longdo]
Veränderung {f}; Änderung {f} | Veränderungen {pl}mutation | mutations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝子突然変異[いでんしとつぜんへんい, idenshitotsuzenhen'i] (n) gene mutation [Add to Longdo]
芽条変異[がじょうへんい, gajouhen'i] (n) bud mutation [Add to Longdo]
順列[じゅんれつ, junretsu] (n) permutation [Add to Longdo]
人為突然変異[じんいとつぜんへんい, jin'itotsuzenhen'i] (n) artificial mutation [Add to Longdo]
整流[せいりゅう, seiryuu] (n,vs,adj-no) (1) rectification; (2) commutation [Add to Longdo]
染色体突然変異[せんしょくたいとつぜんへんい, senshokutaitotsuzenhen'i] (n) chromosomal mutation; chromosome mutation [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] (n,vs) (1) substitution; replacement; (2) permutation [Add to Longdo]
致死突然変異[ちしとつぜんへんい, chishitotsuzenhen'i] (n) lethal mutation [Add to Longdo]
通勤の足[つうきんのあし, tsuukinnoashi] (n) facilities for commutation [Add to Longdo]
通勤定期[つうきんていき, tsuukinteiki] (n) commutation ticket; season ticket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变种[biàn zhǒng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] mutation; variety; variant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順列[じゅんれつ, junretsu] permutation [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mutation \mu*ta"tion\ (m[-u]*t[=a]"sh[u^]n), n. [L. mutatio, fr.
   mutare to change: cf. F. mutation. See {Mutable}.]
   Change; alteration, either in form or qualities.
   [1913 Webster]
 
      The vicissitude or mutations in the superior globe are
      no fit matter for this present argument. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Gradual definitely tending variation, such as may
    be observed in a group of organisms in the fossils of
    successive geological levels.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Biol.)
    (a) As now employed (first by de Vries), a cellular
      process resulting in a sudden inheritable variation
      (the offspring differing from its parents in some
      well-marked character or characters) as distinguished
      from a gradual variation in which the new characters
      become fully developed only in the course of many
      generations. The occurrence of mutations, the
      selection of strains carrying mutations permitting
      enhanced survival under prevailing conditions, and the
      mechanism of hereditary of the characters so
      appearing, are well-established facts; whether and to
      what extent the mutation process has played the most
      important part in the evolution of the existing
      species and other groups of organisms is an unresolved
      question.
    (b) The result of the above process; a suddenly produced
      variation.
 
   Note: Mutations can occur by a change in the fundamental
      coding sequence of the hereditary material, which in
      most organisms is DNA, but in some viruses is RNA. It
      can also occur by rearrangement of an organism's
      chromosomes. Specific mutations due to a change in DNA
      sequence have been recognized as causing certain
      specific hereditary diseases. Certain processes which
      produce variation in the genotype of an organism, such
      as sexual mixing of chromosomes in offspring, or
      artificially induced recombination or introduction of
      novel genetic material into an organism, are not
      referred to as mutation.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   4. (Biol.) a variant strain of an organism in which the
    hereditary variant property is caused by a mutation[3].
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutation
   n 1: (biology) an organism that has characteristics resulting
      from chromosomal alteration [syn: {mutant}, {mutation},
      {variation}, {sport}]
   2: (genetics) any event that changes genetic structure; any
     alteration in the inherited nucleic acid sequence of the
     genotype of an organism [syn: {mutation}, {genetic mutation},
     {chromosomal mutation}]
   3: a change or alteration in form or qualities

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mutation [muːtatsiːoːn] (n) , s.(f )
   mutation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top