ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -低-, *低*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[低, dī, ㄉㄧ] low; to lower, to hang; to bend, to bow
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  氐 (dī ㄉㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 592

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧ, ] to lower (one's head); to let droop; to hang down; low; to incline; beneath; low, #393 [Add to Longdo]
[jiàng dī, ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ, ] to reduce; to lower; to bring down, #1,073 [Add to Longdo]
[zuì dī, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ, ] lowest, #1,993 [Add to Longdo]
[dī yú, ㄉㄧ ㄩˊ, ] be lower than, #2,153 [Add to Longdo]
[dī diào, ㄉㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] low key; low-profile, #4,769 [Add to Longdo]
[dī jià, ㄉㄧ ㄐㄧㄚˋ, / ] low price, #5,372 [Add to Longdo]
[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] low status; lowly; to lower (one's head), #6,786 [Add to Longdo]
[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, ] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end, #6,902 [Add to Longdo]
[dī tóu, ㄉㄧ ㄊㄡˊ, / ] to bow the head, #7,012 [Add to Longdo]
[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, ] depression (esp. economic), #8,261 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひくい, hikui] (adj) เตี้ย, ต่ำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひくい, hikui] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
い優先順位[ひくいゆうせんじゅんい, hikuiyuusenjun'i] (n) {comp} low priority (e.g. cell) [Add to Longdo]
[ひくく, hikuku] (n,vs) lowering; bringing down [Add to Longdo]
まる[ひくまる, hikumaru] (v5r,vi) to lower; to be lowered [Add to Longdo]
める[ひくめる, hikumeru] (v1,vt) to lower; to be lowered; (P) [Add to Longdo]
カロリー[ていカロリー, tei karori-] (n,adj-no) low-calorie [Add to Longdo]
コスト[ていコスト, tei kosuto] (n) {comp} low cost [Add to Longdo]
タール[ていタール, tei ta-ru] (n) (See ニコチン) low tar (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
ニコチン[ていニコチン, tei nikochin] (n) (See タール) low nicotine (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
ビットレート[ていビットレート, tei bittore-to] (n) {comp} low bit rate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQのさの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
You are not shorter than I.あなたは私ほどに背はくない。
You are not as short as I.あなたは私ほど背がくない。
That movie stinks!あの映画、最
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりもい。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。
Americans may regard shy people as less capable than those who are not shy.アメリカ人は恥ずかしがり屋の人々を恥ずかしがりやではない人々よりも能力がいと見なすかもしれない。
Once gold was less valuable than silver in Japan.かつて日本では金は銀よりも価値がかった。
The sea gulls are flying low.かもめが空を飛んでいる。
Kate is not as tall as Anne.ケイトはアンより背がい。
The birthrate will continue to decline for years to come.ここ数年、出生率は下し続けるだろう。
This chair is too low for me.このイスは私にはすぎる。
The image quality is really bad - the resolution is so low.この画像、解像度がすぎてすごく汚い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I murmured the spell that raises the dead.[CN] 吾诵回生灵言 The Mummy (1932)
Maybe a little more.[JA] もう少し 12 Angry Men (1957)
- As a little.[JA] - 最でもね Scarlet Street (1945)
At least, free and clear, only you do it my way.[JA] 最でな 俺のやり方なら足もつかん Kansas City Confidential (1952)
Being short isn't as insuperable a handicap as you might think.[JA] 身長のさは 克服可能さ Hollow Triumph (1948)
Lower.[JA]  Jack the Giant Slayer (2013)
That'd bring you down off your high horse.[CN] 但这会降你的地位是吧 It Happened One Night (1934)
Lower![CN] 再些! Before the Fall (2004)
Lower it.[CN] 點. It All Starts Today (1999)
I was wondering where they're gonna get another tuba player for the band.[CN] 我担心他们要上哪儿去找 新的因喇叭手 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I need at least1.000 dollars.[JA] 最1000ドルいるんだ Scarlet Street (1945)
It's too low.[JA] すぎる The Martian (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
い優先順位[ひくいゆうせんじゅんい, hikuiyuusenjun'i] low priority (e.g. cell) [Add to Longdo]
コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost [Add to Longdo]
ビットレート[ていビットレート, tei bittore-to] low bit rate [Add to Longdo]
プライオリティ[ていプライオリティ, tei puraioritei] low priority [Add to Longdo]
レベル[ていレベル, tei reberu] low level [Add to Longdo]
[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] low resolution [Add to Longdo]
級言語[ていきゅうげんご, teikyuugengo] low-level language [Add to Longdo]
消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひくい, hikui] niedrig [Add to Longdo]
まる[ひくまる, hikumaru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
める[ひくめる, hikumeru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
[ていち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]
成長[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
所得[ていしょとく, teishotoku] niedriges_Einkommen [Add to Longdo]
[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top