Search result for

(68 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -低-, *低*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひくい, hikui] (adj) เตี้ย, ต่ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[低, dī, ㄉㄧ] low; to lower, to hang; to bend, to bow
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  氐 (dī ㄉㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 592

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひくい, hikui] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
い優先順位[ひくいゆうせんじゅんい, hikuiyuusenjun'i] (n) {comp} low priority (e.g. cell) [Add to Longdo]
[ひくく, hikuku] (n,vs) lowering; bringing down [Add to Longdo]
まる[ひくまる, hikumaru] (v5r,vi) to lower; to be lowered [Add to Longdo]
める[ひくめる, hikumeru] (v1,vt) to lower; to be lowered; (P) [Add to Longdo]
カロリー[ていカロリー, tei karori-] (n,adj-no) low-calorie [Add to Longdo]
コスト[ていコスト, tei kosuto] (n) {comp} low cost [Add to Longdo]
タール[ていタール, tei ta-ru] (n) (See ニコチン) low tar (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
ニコチン[ていニコチン, tei nikochin] (n) (See タール) low nicotine (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
ビットレート[ていビットレート, tei bittore-to] (n) {comp} low bit rate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī, ㄉㄧ, ] to lower (one's head); to let droop; to hang down; low; to incline; beneath; low, #393 [Add to Longdo]
[dī yú, ㄉㄧ ㄩˊ, ] be lower than, #2,153 [Add to Longdo]
[dī diào, ㄉㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] low key; low-profile, #4,769 [Add to Longdo]
[dī jià, ㄉㄧ ㄐㄧㄚˋ, / ] low price, #5,372 [Add to Longdo]
[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] low status; lowly; to lower (one's head), #6,786 [Add to Longdo]
[dī tóu, ㄉㄧ ㄊㄡˊ, / ] to bow the head, #7,012 [Add to Longdo]
[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, ] depression (esp. economic), #8,261 [Add to Longdo]
[dī shēng, ㄉㄧ ㄕㄥ, / ] low voice, #8,279 [Add to Longdo]
[dī wēn, ㄉㄧ ㄨㄣ, / ] low temperature, #8,814 [Add to Longdo]
[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, ] underestimate; underrate, #10,204 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQのさの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
You are not shorter than I.あなたは私ほどに背はくない。
You are not as short as I.あなたは私ほど背がくない。
That movie stinks!あの映画、最
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりもい。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。
Americans may regard shy people as less capable than those who are not shy.アメリカ人は恥ずかしがり屋の人々を恥ずかしがりやではない人々よりも能力がいと見なすかもしれない。
Once gold was less valuable than silver in Japan.かつて日本では金は銀よりも価値がかった。
The sea gulls are flying low.かもめが空を飛んでいる。
Kate is not as tall as Anne.ケイトはアンより背がい。
The birthrate will continue to decline for years to come.ここ数年、出生率は下し続けるだろう。
This chair is too low for me.このイスは私にはすぎる。
The image quality is really bad - the resolution is so low.この画像、解像度がすぎてすごく汚い。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your father is a scumbag.[JA] 最だな お父さんは Reason (2017)
The women you bring are lowlifes too.[JA] (森口)連れてる女もレベルが Values (2017)
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.[JA] ベルトの価値は下 ベルトの価値は下 アンディ・リー 世界ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
- But she's not willing to face me and own up to what she did.[CN] 坦白说 利特先生 价格太 Brooklyn Housing (2017)
It could have happened. But it didn't.[CN] 我选择这么做的时候 要付出的代价已经很  ()
"I apologize for being a scumbag father."[JA] "最な人間が父親で 申し訳なかった" Ready (2017)
Get changed.[CN] 陷入潮了? Values (2017)
You remember this expression acid and base?[CN] -我把我的調 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I don't want to live with you ever again, you terrible wanker.[JA] 最なバカと暮らしたくない The Secret of Sales (2017)
Fuck you, Vincent.[JA] あなたって最 The Secret of Sales (2017)
I am sleeping with her.[JA] あなたが最なのは 知ってたけど The Widow Maker (2017)
-Slightly. Slightly.[CN] 調了一點好,剛才真像龍捲風 Tune Your Quack-o-Meter (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
い優先順位[ひくいゆうせんじゅんい, hikuiyuusenjun'i] low priority (e.g. cell) [Add to Longdo]
コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost [Add to Longdo]
ビットレート[ていビットレート, tei bittore-to] low bit rate [Add to Longdo]
プライオリティ[ていプライオリティ, tei puraioritei] low priority [Add to Longdo]
レベル[ていレベル, tei reberu] low level [Add to Longdo]
[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] low resolution [Add to Longdo]
級言語[ていきゅうげんご, teikyuugengo] low-level language [Add to Longdo]
消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひくい, hikui] niedrig [Add to Longdo]
まる[ひくまる, hikumaru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
める[ひくめる, hikumeru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
[ていち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]
成長[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
所得[ていしょとく, teishotoku] niedriges_Einkommen [Add to Longdo]
[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top