ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聋-, *聋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聋, lóng, ㄌㄨㄥˊ] deaf
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,873

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] deaf, #18,357 [Add to Longdo]
震耳欲[zhèn ěr yù lóng, ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] deafening, #31,542 [Add to Longdo]
哑人[lóng yǎ rén, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄚˇ ㄖㄣˊ, / ] a deaf mute person, #34,735 [Add to Longdo]
作哑[zhuāng lóng zuò yǎ, ㄓㄨㄤ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄚˇ, / ] to play deaf-mute, #63,809 [Add to Longdo]
使耳[shǐ ěr lóng, ㄕˇ ㄦˇ ㄌㄨㄥˊ, 使 / 使] deafen [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you deaf?[CN] 你了吗? Vehicle 19 (2013)
- You're not deaf.[CN] 你不 The East (2013)
Now if you'll excuse me, old Boba Fett's gonna give this squirrel a couple of nuts to hide.[CN] ρ洁聐璶倒硂猀公 碭尘矹旅 The Internship (2013)
Wow, a little heart and everything.[CN] 临礶み瑿 The Internship (2013)
Which part of "Make me a drink" don't you understand?[CN] 你了吗? 给我一杯。 Blindsided (2013)
Good Lord, child, you going deaf or what?[CN] 老天 你耳朵了吗 The Last Exorcism Part II (2013)
- What, is she deaf?[CN] - 为什么,你了吗? Open Grave (2013)
Who's deaf in your family?[CN] 你家里有谁 The East (2013)
We shouldn't have given an important role to a 22-year-old deaf girl.[CN] 我们本来就不该把这么重要一个任务 交给一个22岁的女孩儿 The East (2013)
Sweetie pie, are you deaf?[CN] 亲爱的馅饼,你了吗? Pain & Gain (2013)
- No![CN] - 不,她不是子。 Open Grave (2013)
You stand like the deaf and dumb.[CN] 站在这儿又又哑的 12 Years a Slave (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top