ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -語-, *語*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[語, yǔ, ㄩˇ] words, language; saying, expression
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  吾 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] words,  Rank: 6,239

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˇ, / ] dialect; language; speech, #1,563 [Add to Longdo]
[, ㄩˋ, / ] to tell to, #1,563 [Add to Longdo]
语言[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
英语[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
汉语[Hàn yǔ, ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] Chinese language, #5,366 [Add to Longdo]
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
言语[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
语音[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice, #6,899 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かたる, kataru] (vt) พูด, แจ้ง, See also: 話す
[かたる, kataru] (vt) พากษ์ (ในภาพยนต์), See also: S. 話す,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごび, gobi] (n) ท้ายเสียง (เสียงลงท้าย)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
り合う[かたりあう, katariau] Thai: พูดคุยกัน English: to talk together
[かたる, kataru] Thai: เล่า English: to talk
[かたる, kataru] Thai: บอก English: to tell

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ご, go] (n,n-suf) (1) language; (2) word; (P) [Add to Longdo]
の意味[ごのいみ, gonoimi] (n) meaning of a word [Add to Longdo]
らい[かたらい, katarai] (n) talk; troth; chat; lovers vow [Add to Longdo]
らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
らうに友無く;らうに友なく[かたらうにともなく, kataraunitomonaku] (exp) with no friend to talk to [Add to Longdo]
らしめる[かたらしめる, katarashimeru] (v1) to finish telling [Add to Longdo]
り(P);[かたり, katari] (n) talking; (P) [Add to Longdo]
りかける;り掛ける[かたりかける, katarikakeru] (v1) to make a speech; to address [Add to Longdo]
り句[かたりく, katariku] (n) (1) story; tale; (2) (See 平曲) unaccompanied part of the Heike Monogatari chanting [Add to Longdo]
り継ぐ;りつぐ[かたりつぐ, kataritsugu] (v5g,vt) to transmit; to hand down [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the English for "buta"?「ブタ」を表す英は何ですか。
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英を教えていますか」「山田先生です」
What do you call "yuri" in English?「ユリ」を英で何といいますか。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
What's the word for kaisha in English?「会社」を英で何といいますか。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異義である。
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."「私の英の宿題を手伝ってくれませんか」「いいですとも」
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は法律用である。
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な用である。
One billion people speak English.10億人の人たちが英を話しています。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英を習得することは不可能だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't you see she's telling the truth?[JA] - わからないのか? 真実をっている And Then There Were None (1945)
The girl in the case.[JA] この物のヒロイン Sherlock Jr. (1924)
- Spanish, isn't it, Scott?[CN] -斯科特,是西班牙嗎? The Uninvited (1944)
While employed as a moving picture operator is a small town... theater he was also studying to be a detective.[JA] しかし この物の主人公は あえてそれに挑戦した 彼は町の映画館に勤める 映写技師であり また同時に 探偵修業中の 身でもあった Sherlock Jr. (1924)
- It isn't a question of a word.[CN] -這不是詞的問題 The Uninvited (1944)
I hope you'll give me an honest answer. You seem so terribly concerned about what happened to Alan, yet you never talk about him as though you really knew him.[JA] アランのことを 過去形でりそうになるから Too Late for Tears (1949)
For police work is not all glamour, excitement, and glory.[JA] 警察の仕事は 魅力や興奮や栄光だけでれない He Walked by Night (1948)
I said you were blunt, not that I didn't like it.[CN] 我說 你的言太露骨了 但我沒說我唐突 Les Visiteurs du Soir (1942)
Men have loved me, as they like to whisper in my ear.[CN] 男人們都花言巧地說愛我 Les Visiteurs du Soir (1942)
the production of a BW print, with subsequent staining performed in a dye-bath.[CN] 中間的德字幕則是根據現存拷貝... Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The sin of scandal is the greatest sin.[CN] 最大的罪過就是流言蜚 Les Visiteurs du Soir (1942)
The facts are told here as they happened.[JA] 生起した事実を ありのままにるものである He Walked by Night (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ご, go] word, COBOL word [Add to Longdo]
構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]
[ごちょう, gochou] word size, word length [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ご, go] -Wort [Add to Longdo]
[ご, go] Wort [Add to Longdo]
らう[かたらう, katarau] sich_mit_jemandem_unterhalten [Add to Longdo]
り手[かたりて, katarite] Erzaehler, Sprecher [Add to Longdo]
[かたる, kataru] sprechen, erzaehlen [Add to Longdo]
[ごく, goku] Wort, Ausdruck [Add to Longdo]
[ごがく, gogaku] Sprachwissenschaft, Fremdsprache [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] Wortstamm [Add to Longdo]
[ごじゅん, gojun] Wortfolge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top