ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muted

M Y UW1 T IH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muted-, *muted*, mut, mute
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muted[ADJ] เงียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Formula 1 today, victory celebrations were muted after a horrific accident involving world champion.ในสูตร 1 วันนี้การเฉลิมฉลองชัยชนะที่ได้รับการออกเสียง หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวที่เกี่ยวข้องกับแชมป์โลก Rush (2013)
Those herbs I used muted your magic.สมุนไพรที่ฉันใช้ มันทำให้เธอใช้เวทมนต์ไม่ไ่ด้ The Ties That Bind (2012)
I t's a perfect blend of the masculine and the feminine... the muted and the theatrical.ความสงบ และการแสดง Theatricality (2010)
A muted trumpet.เสียงทรัมเป็ตที่เงียบไป Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutedAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTED    M Y UW1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muted    (v) mjˈuːtɪd (m y uu1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 muted \muted\ adj.
   1. same as {quiet}; as, the muted atmosphere of a church.
    Opposite of {noisy}.
 
   Syn: hushed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. softened; rendered less loud or harsh; -- of sounds and
    instruments which produce sounds; as, muted trumpets.
 
   Syn: dull, muffled, softened.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muted
   adj 1: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
       subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
       {muted}, {subdued}, {quiet}]
   2: being or made softer or less loud or clear; "the dull boom of
     distant breaking waves"; "muffled drums"; "the muffled noises
     of the street"; "muted trumpets" [syn: {dull}, {muffled},
     {muted}, {softened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top