Search result for

rebellion

(54 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebellion-, *rebellion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebellion[N] การก่อกบฏ, See also: การกบฏ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล

English-Thai: Nontri Dictionary
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebellionการกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebellionการกบฏ, การก่อความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, social rebellion.แม่รู้ การหักหลังของกลุ่ม Pilot (2008)
Everyone gathered to celebrate a successful rebellion.ทุกคนพากันเฉลิมฉลองการปฏิวัติที่ประสบความสำเร็จ Iljimae (2008)
By doing so, it could have prevented rebellions from happening.โดยการทำเช่นนี้ มันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการก่อกบถเกิดขึ้น Iljimae (2008)
I want to join in when the rebellion starts.ฉันอยากจะเข้าร่วม ตอนที่มีการก่อกบฎ Episode #1.8 (2008)
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน Episode #1.9 (2008)
This is a rebellion.แต่นี่คือการก่อกบฏ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
We'd have a full-scale rebellion on our hands.เรามีการก่อจราจลครั้งใหญ่ที่ต้องรับมือ Lucifer Rising (2009)
As the Separatist rebellion rages through the galaxy, even peaceful planets are threatened.เมื่อการปฏิวัติของพวกแบ่งแยก แผ่ขยายไปทั่วกาแลกซี่ แม้แต่ดาวอันสงบสุขก็ตกอยู่ในอันตราย Blue Shadow Virus (2009)
Gay parents encourage rebellion. There are studies on this. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.พ่อแม่เกย์ มักสนับสนุนการกบฏ มีผลการวิจัยอยู่ Showmance (2009)
AN ISOLATED, UNCHARACTERISTIC ACT OF REBELLION.มันเป็นการกบฏลักษณะที่แบ่งแยกออกไป Valley Girls (2009)
AND GIVE UP ON THIS FAILED EXPERIMENT IN REBELLION?ถ้านี่ไม่ใช่บททดสอบหล่ะ Valley Girls (2009)
You resist regimentation with these tiny symbols of rebellion.คุณยืนยันให้ปฏิวัติตัวเอง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebellionA rebellion was brewing.
rebellionHe put down the rebellion in India.
rebellionRebellion it always sells at a profit.
rebellionThe peasants rose up in rebellion against the ruler.
rebellionThe rebellion was soon put down.
rebellionThe speaker tried to incite the people to rebellion.
rebellionThe troops easily put down the rebellion.
rebellionThe troops soon put down the rebellion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อการร้าย[N] rebellion, Syn. การจราจล, Example: การก่อการร้ายข้ามชาติทำให้เราต้องเสียเลือดเนื้ออย่างมาก
ขบถ[N] rebellion, See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent, Syn. การจลาจล, Example: รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้, Thai definition: การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การจราจล[n.] (kān jarājøn) EN: rebellion ; riot ; sedition   
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
เป็นกบฏ[v.] (pen kabot) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel   FR: se révolter ; se rebeller
ปราบกบฏ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion   FR: mater une révolte

CMU English Pronouncing Dictionary
REBELLION    R AH0 B EH1 L Y AH0 N
REBELLIONS    R AH0 B EH1 L Y AH0 N Z
REBELLION'S    R AH0 B EH1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebellion    (n) (r i1 b e1 l i@ n)
rebellions    (n) (r i1 b e1 l i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レベリオン;レベリヨン[, reberion ; reberiyon] (n) rebellion [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
安史の乱[あんしのらん, anshinoran] (n) An-Shi Rebellion (755-763 CE); An Lushan Rebellion [Add to Longdo]
黄巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
禁門の変[きんもんのへん, kinmonnohen] (n) Hamaguri Rebellion [Add to Longdo]
紅巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Red Turban Rebellion (China, 1351-1366 CE) [Add to Longdo]
西南の役[せいなんのえき, seinannoeki] (n) the Satsuma Rebellion [Add to Longdo]
西南戦争[せいなんせんそう, seinansensou] (n) Satsuma Rebellion (1877) [Add to Longdo]
騒動[そうどう, soudou] (n,vs) strife; riot; rebellion; turmoil; (P) [Add to Longdo]
騒乱状態[そうらんじょうたい, souranjoutai] (n) state of rebellion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三藩叛乱[Sān fān pàn luàn, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi [Add to Longdo]
侯景之乱[Hóu Jǐng zhī luàn, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] rebellion against Liang of the Southern Dynasties 南朝梁 in 548 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反乱[はんらん, hanran] Rebellion, Aufstand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebellion \Re*bel"lion\ (r[-e]*b[e^]l"y[u^]n), n. [F.
   r['e]bellion, L. rebellio. See {Rebel}, v. i. Among the
   Romans rebellion was originally a revolt or open resistance
   to their government by nations that had been subdued in war.
   It was a renewed war.]
   1. The act of rebelling; open and avowed renunciation of the
    authority of the government to which one owes obedience,
    and resistance to its officers and laws, either by levying
    war, or by aiding others to do so; an organized uprising
    of subjects for the purpose of coercing or overthrowing
    their lawful ruler or government by force; revolt;
    insurrection.
    [1913 Webster]
 
       No sooner is the standard of rebellion displayed
       than men of desperate principles resort to it.
                          --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. Open resistance to, or defiance of, lawful authority.
    [1913 Webster]
 
   {Commission of rebellion} (Eng. Law), a process of contempt
    issued on the nonappearance of a defendant, -- now
    abolished. --Wharton. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insurrection; sedition; revolt; mutiny; resistance;
     contumacy. See {Insurrection}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebellion
   n 1: refusal to accept some authority or code or convention;
      "each generation must have its own rebellion"; "his body
      was in rebellion against fatigue"
   2: organized opposition to authority; a conflict in which one
     faction tries to wrest control from another [syn:
     {rebellion}, {insurrection}, {revolt}, {rising}, {uprising}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rebellion [reːbɛliːoːn] (n) , s.(f )
   rebellion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top