ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spot

S P AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spot-, *spot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spot(n) จุด, See also: แต้ม, ดวง
spot(n) จุดด่างพร้อย, See also: รอยด่าง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ, Syn. blemish, stain
spot(n) สถานที่, See also: แหล่ง, ที่, ตำแหน่ง, Syn. location, point, site
spot(vt) พบเห็น, Syn. detect, see, sight
spot(vi) ทำให้เป็นจุดด่าง, See also: ทำให้ด่างพร้อย, Syn. spatter, stain
spot(adj) ทันทีทันใด, Syn. immediate, prompt, ready
spot(vt) ทำให้เป็นจุดด่าง, See also: ทำให้ด่างพร้อย, Syn. spatter, stain
spotty(adj) ไม่สม่ำเสมอ, See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน, Syn. inconsistent, patchy
spotty(adj) เต็มไปด้วยสิว, Syn. pimply
spotty(adj) เป็นจุดๆ, See also: เป็นแต้มๆ, Syn. spotted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spot(สพอท) n. จุด, แต้ม, ดวง, หยด, จุดด่าง, จุดดำ, มลทิน, สถานที่, ตำแหน่ง, เงินสด, จำนวนเล็กน้อย, ปริมาณที่ดื่ม, ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก, ไนท์คลับ, บาร์, สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด, ทำให้เปื้อนเปรอะ, จำได้, กำหนดตำแหน่ง, ทำให้กระจาย, เล็งเป้า, เปื้อน, เปรอะ. adj. ทันที, ฉับพลัน
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)
spot newsn. ข่าวด่วน, Syn. latest news
spot testn. การทดสอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด, ไม่มีแต้ม, ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า, แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง, จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง, ทำให้เห็นชัด, ทำให้เด่นชัด, เรียกร้องความสนใจ, ย้ำ, เน้น, Syn. highlijght, accent, feature
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด, เป็นแต้ม, เปื้อน, เปรอะ, มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied, blemished
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ , เป็นแต้ม, มีรอยเปรอะเปื้อน, มีรอยด่างพร้อย, ไม่ได้มาตรฐาน, ไม่เข้าเกณฑ์, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
blindspot(ไบล'สพอท) n. จุดบอด, จุดบอดบนเรตินา, เรื่องที่ไม่รู้มาก่อน
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่, ทรราชย์, นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant

English-Thai: Nontri Dictionary
spot(n) จุด, ตำแหน่ง, ตำบล, ที่, แห่ง, เงินสด, มลทิน
spot(vi) เป็นที่ๆ, เป็นจุดๆ, เปื้อน, เปรอะ
spot(vt) หยด, ทำให้เป็นจุดๆ, กำหนดตำแหน่ง, ชำระด้วยเงินสด
spotlight(n) สายตาของประชาชน, ไฟฉาย, จุดสนใจ
spotted(adj) เป็นดวงๆ, มีข้อด่างพร้อย, ด่าง, มีมลทิน
despot(n) ผู้กดขี่, นักเผด็จการ, ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด, ซึ่งกดขี่, เผด็จการ, ตามอำเภอใจ
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช, อำนาจเผด็จการ, ระบอบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spotจุด, จุดเปื้อน [ ใช้กับรหัสแท่ง ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spot weldingการเชื่อมจุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spot, acousticจุดรับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, Bitot'sเกล็ดกระดี่ (ที่ตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, blindจุดบอด (ในจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, coldจุดรับเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, deafจุดหนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, temperatureจุดรับอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, warmจุดรับร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, yellow; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมัน, Example: ตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน [ปิโตรเลี่ยม]
Spot Marketตลาดซื้อขายทันที, Example: ตลาดสินค้าหรือเงินตราที่มีการซื้อขาย และส่งมองกันโดยทันที แตกต่างจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ดู Forward) ซึ่งการซื้อขายสินค้าหรือเงินตราจะเกิดขึ้นจริงตามวันที่กำหนดในอนาคต ราคาของสินค้าหรือเงินตราที่แตกต่างกันในตลาดซื้อขายทันที และราคาซื้อขายล่วงหน้าก็คือ อัตราดอกเบี้ยและการเก็งกำไรที่เกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Spot Purchaseการจัดซื้อน้ำมันจากตลาดจร [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
SPOT(slang) (เขียนตัวใหญ่ทั้งหมด) ให้ยืมเงิน
spot lightจุดที่น่าสนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, try a spot of this.เอ้าดื่มนี่สักหน่อย Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
For an hour, he had been seeing spots before his eyes.เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เขาได้รับการเห็นจุดก่อนที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
Otherwise the key'll get rusty and Just be a spot on the wall.ไม่อย่างนั้นกุญแจที่ว่าก็จะขึ้นสนิม และเป็นแค่จดบนผนัง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We have to find a spot on the West Side. Try 309 West 43rd Street.เราต้องไปหาจุดบนฝั่งตะวันตก ลอง 309 43 ถนนเวสต์ The Godfather (1972)
-Know a good spot on the West Side?- รู้จุดที่ดีบนฝั่งตะวันตก? The Godfather (1972)
This simmering spot of singing sand is called the Sahara.- ไม่ ๆ ๆ ส่วนที่เป็นทรายร้อนระอุนี่เรียกว่าซาฮาร่า The Little Prince (1974)
If you would like a spot Where life never goesถ้าเธออยากมีที่ที่ชีวิตจะไม่ดำเนินไป The Little Prince (1974)
When they came out, they gave us a new spot to dig in, away from the camp.ตอนพวกเขาออกมา, พวกเขาให้เราขุด ที่ตำแหน่งใหม่ ห่างออกไปจากแคล้ปที่พัก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What are you doing? We're just supposed to spot him!คุณกำลังทำอะไร เราควรเพียงคนหาเขา First Blood (1982)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Now spot a lead.คอยตามผมน๊ะ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spotA cold beer would hit the spot!
spotA man's vanity is his tenderest spot.
spotAnyone breaking the rules will be asked to leave on the spot.
spotA red and spotted white towel, please.
spot"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.
spotAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
spotBill, did you take Spot for a walk yet?
spotBob was always in a tight spot with the police.
spotBoy, that hamburger really hit the spot.
spotComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
spotDid Spot go, too?
spotGood grief! I had no idea you had been placed in such a tight spot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่างดวง(adj) spotted, See also: mottled, dotted, dappled, Example: ทำอย่างไรฉันถึงจะลบรอยด่างดวงที่ผ้าพวกนี้ได้, Thai Definition: ที่เป็นดวงหรือเป็นจุดขาวผิดกับสีพื้น, ที่มีสีจางกว่าสีเดิมเป็นแห่งๆ
พร้อย(adj) spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai Definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
ลายพร้อย(adj) spotted, See also: full of stains, Example: ฉันเห็นนกสีดำปี๋กำลังบินโฉบไล่นกตัวลายพร้อย, Thai Definition: ที่เต็มไปด้วยลายประไปทั่ว
อ่อง(adv) spotlessly, See also: immaculately, Syn. เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, Example: เหตุไฉนรถราคันใหม่เอี่ยมอ่องราคาเรือนแสนเรือนล้านจึงถูกฉกฉวยเอาไปจากลานจอดรถศูนย์การค้าอย่างง่ายดาย, Thai Definition: ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง
เอี่ยมอ่อง(adj) cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก
แต้ม(n) dot, See also: spot, Thai Definition: รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
ที่(n) land, See also: spot, lot, Syn. ที่ดิน, Example: ช่วงเศรษฐกิจดี แม่ซื้อที่เอาไว้หลายแปลง, Count Unit: แปลง, ผืน
ที่เกิดเหตุ(n) scene, See also: spot where the accident happened, Syn. จุดเกิดเหตุ, Example: ประชาชนมามุงดูในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก, Count Unit: ที่, แห่ง
รอยด่าง(n) blemish, See also: spot, Example: การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่สกปรก ซึ่งเป็นกลายเป็นรอยด่างของรัฐบาล
กระดำกระด่าง(adj) spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ]
ชะมดแผงสันหางดำ[chamot phaēng san hāng dam] (n, exp) EN: Large-spotted Civet
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [ m ] ; sphère [ f ] ; globe [ m ] ; cercle [ m ] ; point [ m ]
ไฝ[fai] (n) EN: mole ; dark spot  FR: grain de beauté [ m ] ; mouche [ f ]
แห่ง[haeng] (n) EN: place ; location ; spot ; stop ; point  FR: place [ f ] ; endroit [ m ] ; lieu [ m ] ; site [ m ]
เอี่ยมอ่อง[īem-ǿng] (adv) EN: cleanly ; spotlessly
จุด[jut] (n) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot  FR: point [ m ] ; grain [ m ] ; petite tache [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPOT S P AA1 T
SPOTS S P AA1 T S
SPOTO S P OW1 T OW0
SPOTTS S P AA1 T S
SPOTTY S P AA1 T IY0
SPOTTED S P AA1 T AH0 D
SPOTTED S P AA1 T IH0 D
SPOTTER S P AA1 T ER0
SPOTTERS S P AA1 T ER0 Z
SPOTTING S P AA1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spot (v) spˈɒt (s p o1 t)
spots (v) spˈɒts (s p o1 t s)
spotty (j) spˈɒtiː (s p o1 t ii)
spotted (v) spˈɒtɪd (s p o1 t i d)
spotter (n) spˈɒtər (s p o1 t @ r)
spotless (j) spˈɒtləs (s p o1 t l @ s)
spotters (n) spˈɒtəz (s p o1 t @ z)
spottier (j) spˈɒtɪəʳr (s p o1 t i@ r)
spotting (v) spˈɒtɪŋ (s p o1 t i ng)
spotlight (v) spˈɒtlaɪt (s p o1 t l ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated, #5,974 [Add to Longdo]
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer, #15,051 [Add to Longdo]
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] spot; stain; speckle, #16,501 [Add to Longdo]
聚光灯[jù guāng dēng, ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] spotlight, #41,573 [Add to Longdo]
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, ] spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, / ] spotted fever [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeschäft { n }spot business [Add to Longdo]
sofortige Bezahlung { f } | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash [Add to Longdo]
Fleck { m } | Flecken { pl } | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Fleckenreiniger { m }; Fleckentferner { m } | Fleckenreiniger { pl }spot remover | spot removers [Add to Longdo]
Fleckenreinigung { f } | Fleckenreinigungen { pl }spot remove | spot removes [Add to Longdo]
Höhenangabe { f }spot height [Add to Longdo]
Kassageschäft { n }spot transaction [Add to Longdo]
Kassakurs { m } | Kassakurse { pl }spot price | spot prices [Add to Longdo]
Kassalieferung { f } | Kassalieferungen { pl }spot delivery | spot deliveries [Add to Longdo]
Kassapreis { m }spot price [Add to Longdo]
Klemme { f }; Schwulität { f } | in der Klemme sitzen; in Schwulitäten sein | in der Klemme | in der Klemme sitzen | in der Klemme sein (sitzen) | in der Klemme sitzen | in der Klemme sitzenspot | to be in a spot | in deep water | to be in a tight squeeze | to be in a fix | to be in the tight corner | to be up a gum tree [Add to Longdo]
Makel { m } (an)spot (on) [Add to Longdo]
Objektmessung { f } [ photo. ]spot meter [Add to Longdo]
Punktschweißung { f }spot welding [Add to Longdo]
Schweißpunkt { m }spot weld [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n, vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n, adv, adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ぼつぼつ[botsubotsu] (adv, n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ぽつぽつ[potsupotsu] (adv, n) (on-mim) bit by bit; piece by piece; spots; pimples [Add to Longdo]
アイスポットクテノポマ[aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum) [Add to Longdo]
アイスポットシクリッド[aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スポット[すぽっと, supotto] spot [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
地点[ちてん, chiten] spot, point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\ (sp[o^]t), n. [Cf. Scot. & D. spat, Dan. spette, Sw.
   spott spittle, slaver; from the root of E. spit. See {Spit}
   to eject from the mouth, and cf. {Spatter}.]
   1. A mark on a substance or body made by foreign matter; a
    blot; a place discolored.
    [1913 Webster]
 
       Out, damned spot! Out, I say!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A stain on character or reputation; something that soils
    purity; disgrace; reproach; fault; blemish.
    [1913 Webster]
 
       Yet Chloe, sure, was formed without a spot. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A small part of a different color from the main part, or
    from the ground upon which it is; as, the spots of a
    leopard; the spots on a playing card.
    [1913 Webster]
 
   4. A small extent of space; a place; any particular place.
    "Fixed to one spot." --Otway.
    [1913 Webster]
 
       That spot to which I point is Paradise. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       "A jolly place," said he, "in times of old!
       But something ails it now: the spot is cursed."
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A variety of the common domestic pigeon, so called
    from a spot on its head just above its beak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) A sciaenoid food fish ({Liostomus xanthurus}) of the
      Atlantic coast of the United States. It has a black
      spot behind the shoulders and fifteen oblique dark
      bars on the sides. Called also {goody}, {Lafayette},
      {masooka}, and {old wife}.
    (b) The southern redfish, or red horse, which has a spot
      on each side at the base of the tail. See {Redfish}.
      [1913 Webster]
 
   7. pl. Commodities, as merchandise and cotton, sold for
    immediate delivery. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Crescent spot} (Zool.), any butterfly of the family
    {Melitaeidae} having crescent-shaped white spots along the
    margins of the red or brown wings.
 
   {Spot lens} (Microscopy), a condensing lens in which the
    light is confined to an annular pencil by means of a
    small, round diaphragm (the spot), and used in dark-field
    illumination; -- called also {spotted lens}.
 
   {Spot rump} (Zool.), the Hudsonian godwit ({Limosa
    haemastica}).
 
   {Spots on the sun}. (Astron.) See {Sun spot}, ander {Sun}.
 
   {On the spot}, or {Upon the spot}, immediately; before
    moving; without changing place; as, he made his decision
    on the spot.
 
       It was determined upon the spot.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stain; flaw; speck; blot; disgrace; reproach; fault;
     blemish; place; site; locality.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\, v. i.
   To become stained with spots.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\ (sp[o^]t), a.
   Lit., being on the spot, or place; hence (Com.), on hand for
   immediate delivery after sale; -- said of commodities; as,
   spot wheat.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\, v. t. [imp. & p. p. {Spotted}; p. pr. & vb. n.
   {Spotting}.]
   1. To make visible marks upon with some foreign matter; to
    discolor in or with spots; to stain; to cover with spots
    or figures; as, to spot a garment; to spot paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or note so as to insure recognition; to recognize;
    to detect; as, to spot a criminal. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To stain; to blemish; to taint; to disgrace; to tarnish,
    as reputation; to asperse.
    [1913 Webster]
 
       My virgin life no spotted thoughts shall stain.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       If ever I shall close these eyes but once,
       May I live spotted for my perjury.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {To spot timber}, to cut or chip it, in preparation for
    hewing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spot
   n 1: a point located with respect to surface features of some
      region; "this is a nice place for a picnic"; "a bright spot
      on a planet" [syn: {topographic point}, {place}, {spot}]
   2: a short section or illustration (as between radio or tv
     programs or in a magazine) that is often used for advertising
   3: an outstanding characteristic; "his acting was one of the
     high points of the movie" [syn: {point}, {spot}]
   4: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   5: a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a
     leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice";
     "a fleck of red" [syn: {spot}, {speckle}, {dapple}, {patch},
     {fleck}, {maculation}]
   6: a section of an entertainment that is assigned to a specific
     performer or performance; "they changed his spot on the
     program"
   7: a business establishment for entertainment; "night spot"
   8: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   9: a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
     [syn: {touch}, {spot}]
   10: a small piece or quantity of something; "a spot of tea"; "a
     bit of paper"; "a bit of lint"; "I gave him a bit of my
     mind" [syn: {spot}, {bit}]
   11: a mark on a die or on a playing card (shape depending on the
     suit) [syn: {spot}, {pip}]
   12: a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a
     restricted area; used to focus attention of a stage
     performer [syn: {spotlight}, {spot}]
   13: a playing card with a specified number of pips on it to
     indicate its value; "an eight-spot"
   14: an act that brings discredit to the person who does it; "he
     made a huge blot on his copybook" [syn: {blot}, {smear},
     {smirch}, {spot}, {stain}]
   v 1: catch sight of [syn: {descry}, {spot}, {espy}, {spy}]
   2: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out
     of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make
     out the faces in this photograph" [syn: {spot}, {recognize},
     {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick out}, {make
     out}, {tell apart}]
   3: mar or impair with a flaw; "her face was blemished" [syn:
     {blemish}, {spot}]
   4: make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
     [syn: {spot}, {fleck}, {blob}, {blot}]
   5: become spotted; "This dress spots quickly"
   6: mark with a spot or spots so as to allow easy recognition;
     "spot the areas that one should clearly identify"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SPOT
     Smart Personal Object Technology (MS, Internet)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spot /spɔt/
  mockery

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top