ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indecency

IH2 N D IY1 S AH0 N S IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecency-, *indecency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecency[N] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, Syn. lawdness, vulgarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've had a public indecency complaint.เราได้รับการร้องเรียนความสมไม่เหมาะในที่สาธารณะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- We've had another public indecency complaint Sirสาธารณะชนได้ร้องเรียนความไม่เหมาะสมมาค่ะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง The Freshmen (2009)
There's a higher power that will judge you for your indecency.มีอำนาจที่สูงกว่า ที่จะตัดสินเธอสำหรับความน่าอับอายของเธอ Easy A (2010)
Or even from Casey, now that we have all been privy to your public indecency problem.หรือแม้แต่จากเคย์ซี่ ตอนนี้พวกเธอทั้งหมดมีความลับ การหยาบคายในที่สาธารณะ ปัญหา Chuck Versus the American Hero (2010)
Oh, now see, there you go. That's... that's public indecency.นั่นไงล่ะ อนาจารในที่สาธารณะ Bullet Proof (2010)
-with indecency.ไม่ นี่มัน... The Imitation Game (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDECENCY    IH2 N D IY1 S AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indecency    (n) ˈɪndˈiːsənsiː (i1 n d ii1 s @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unanständigkeit {f}; Schamlosigkeit {f} | Unanständigkeiten {pl} | grob unsittliches Verhaltenindecency | indecencies | gross indecency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency [Add to Longdo]
不体裁[ふていさい, futeisai] (adj-na,n) bad form or manners; indecency; impropriety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indecency \In*de"cen*cy\, n.; pl. {Indecencies}. [L. indecentia
   unseemliness: cf. F. ind['e]cence.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being indecent; lack of decency,
    modesty, or good manners; obscenity.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is indecent; an indecent word or act; an
    offense against delicacy.
    [1913 Webster]
 
       They who, by speech or writing, present to the ear
       or the eye of modesty any of the indecencies I
       allude to, are pests of society.   --Beattie.
 
   Syn: Indelicacy; indecorum; immodesty; impurity; obscenity.
     See {Indecorum}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indecency
   n 1: the quality of being indecent [ant: {decency}]
   2: an indecent or improper act [syn: {indecency}, {impropriety}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top