ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mumblingly

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mumblingly-, *mumblingly*, mumbling
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mumblingly[ADV] อย่างพึมพำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบอิบ[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, Example: พี่เขินบ่นอุบอิบ พลางหัวเราะสลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไปตามทางเดิน, Thai definition: อาการที่พูดหรือบ่นเบาๆ และไม่ชัดเจนด้วยเกรงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
มุบมิบ[ADV] mumblingly, See also: murmuringly, whisperingly, gossipingly, Example: ผมเห็นแต่ว่าเขาพูดมุบมิบ แต่ผมไม่ได้ยิน, Thai definition: อาการที่ริมฝีปากเผยอขึ้นลงโดยเร็วอย่างกระซิบ
อ้อมแอ้ม[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, hesitantly, Example: เมื่อพิจารณาจากทรวดทรงขององค์พระแล้ว เขากล้าตอบได้อย่างไม่อ้อมแอ้มว่าเป็นพระในสมัยลพบุรี, Thai definition: ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Mumbling \Mum"bling\, a.
     Low; indistinct; inarticulate. -- {Mum"bling*ly}, adv.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top