ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

相关

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相关-, *相关*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality, #518 [Add to Longdo]
相关[xiāng guān xìng, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, / ] correlation, #12,732 [Add to Longdo]
息息相关[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related, #17,505 [Add to Longdo]
事件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] event-related potential [Add to Longdo]
相关系数[xiāng guān xì shù, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] correlation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's of no consequence to you, but I'm vitally interested, that's all.[CN] 这对你来说没有影响,但是对我却 是息息相关,就这些 Monsieur Verdoux (1947)
You know, there should be a law against dangerous claws.[CN] 你知道吗 应该有相关法律来遏制那些危险的爪子 Detour (1945)
Get me the mannion files, fingerprints, photographs, everything they got, bring 'em in.[CN] 把曼纽尔的档案给我找来 所有相关的都要 一个都别落下 The Whole Town's Talking (1935)
"to encourage, shall we say, younger actresses, "and Miss Harrington's unsupported struggle for opportunity."[CN] 和有关赫小姐独立争取 演出机会的相关报导" All About Eve (1950)
Yeah. ln the meantime, I'll draw up the papers.[CN] 我会准备好相关文件的 It's a Wonderful Life (1946)
It's to our own interest. That's why I'm here.[CN] 这和我们的利益相关,所以我才会来这儿 The Narrow Margin (1952)
What I have to say must be said to all concerned.[CN] 我所要说的话,需要对所有相关的人说 The Day the Earth Stood Still (1951)
Any colorful or unusual... little incident connected with the funeral, for instance.[CN] 比如说和葬礼相关 I Wake Up Screaming (1941)
Are incompetent, irrelevant, and immaterial.[CN] 是不恰当 不相关 和无中生有的 Bordertown (1935)
She knew everyone that mattered. Everyone loved her.[CN] 她认识的所有相关人员 还有所有爱她的人 Rebecca (1940)
Then if anyone asked me questions I could give the right answers.[CN] 这样一旦有人问我相关问题 我可以给出正确答案 Detour (1945)
Official stationery.[CN] 致相关人士 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top