ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -關-, *關*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[關, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  丱 (guàn ㄍㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gate,  Rank: 5,221

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] mountain pass; to close; to shut; to turn off; to concern; to involve; surname Guan, #1,700 [Add to Longdo]
有关[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi, #304 [Add to Longdo]
关注[guān zhù, ㄍㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] a concern; to pay attention to; to follow sth closely, #355 [Add to Longdo]
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality, #518 [Add to Longdo]
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
关键[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] crucial; key; pivotal, #989 [Add to Longdo]
机关[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] organ; mechanism, #1,187 [Add to Longdo]
关心[guān xīn, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to care for sth; caring; concerned, #1,590 [Add to Longdo]
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated, #4,241 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really think you're an awfully sweet boy, but after all, when it comes to love, why, I've only known you five days.[CN] 我真的覺得你是一個非常可愛的男孩,但是... 然而,於愛情,天啊,我才認識你五天而已 Applause (1929)
Close.[CN]  First Law (2009)
But I believe everything you told me about yourself and your folks.[CN] 但是我相信你所說的於你自己和你家裡的一切。 Applause (1929)
Let's do it.[JA] この件は - Night Market Hero (2011)
Your brother's honor is entwined with this armlet. It never should be seen again by human eyes![CN] 這手鐲係到你兄長的名譽 千萬不要再讓別人看到它了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
The minstrels sing a new song of the love between your brother Giselher and Rüdiger's only child, the beautiful Dietlind![CN] 吟遊詩人正在唱誦著一首於 你弟弟吉賽爾赫與呂狄格的美麗的獨生女迪特琳德之間的愛情歌曲 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Maybe a good maui would do you good for a change.[CN] 或許好的大錘能讓你變好 【maul雙詞,意為大錘或者追求性快感的粗暴】 Applause (1929)
A new day dawns, but who cares?[JA] 夜が明けた, でも僕には関係ない 天亮了,但又有何 Cape No. 7 (2008)
It does.[CN] 有 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)
None of your business.[CN] 不你的事 Applause (1929)
With all his faults I know we'll get by[CN] 我堅信我們能共渡難 Applause (1929)
Let them sing one more.[JA] もう一曲やればいいよ 沒係的,就讓他們再唱一首吧! Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top