ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectively

R AH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectively-, *respectively*, respective
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectively[ADV] ตามลำดับ, See also: โดยลำดับ, Syn. severally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ,ทุก,แต่ละ,ต่างก็

English-Thai: Nontri Dictionary
respectively(adv) แต่ละ,ตามลำดับ,ทุกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And stacia jackson, respectively, turned up.และสตาเซีย แจ็คสัน จะถูกพบ The Uncanny Valley (2010)
They joined the Euskadi Ta Askatasuna together at the ages of 18 and 16 respectively.ทั้งคู่เข้าร่วมกลุ่ม Euskadi Ta Askatasuna ตอนอายุ 18 และ 16 The Wake-Up Bomb (2011)
Lily and Eddie without a husband and father, respectively.เขาต้องทิ้งเอ็ดดี้ กับลิลลี่ ให้เป็นหม้าย และเป็นเด็กกำพร้า Mockingbird Lane (2012)
My investigators are former FBI, CIA, respectively.นักสืบของผมเป็นอดีต FBI และ CIA Doubt (2012)
However, the latter two are utilized to create the colors green and blue, respectively.ยังไงก้เถอะ สองอย่างหลัง ทำให้เกิดสีเขียวและน้ำเงิน ตามลำดับ Lekio (2012)
Yes, we slipped below Leonard, but Annie and I are a close three and two, respectively.ใช่ แต่ถ้าให้เลนเนิร์ดเป็นที่ 1 แอนนี่กับฉันยังเป็นที่ 3 และ 2 ตามลำดับ Basic Human Anatomy (2013)
Teams two and three from the east and west, respectively.ทีม 2และ 3 เข้าทางตะวันออกและตะวันตก ตามลำดับ 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นลำดับ[ADV] in order, See also: respectively, in turn, serially, Example: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ, Thai definition: อย่างเรียงถัดๆ กันไป
ตามลำดับ[ADV] respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; pas à pas
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; graduellement
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively   FR: dans l'ordre

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECTIVELY    R AH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectively    (a) rˈɪspˈɛktɪvliː (r i1 s p e1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement [Add to Longdo]
[まい, mai] (n-adv,n-suf) each respectively; (P) [Add to Longdo]
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectively \Re*spec"tive*ly\, adv.
   1. As relating to each; particularly; as each belongs to
    each; as each refers to each in order; as, let each man
    respectively perform his duty.
    [1913 Webster]
 
       The impressions from the objects or the senses do
       mingle respectively every one with its kind.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Relatively; not absolutely. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Partially; with respect to private views. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. With respect; regardfully. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectively
   adv 1: in the order given; "the brothers were called Felix and
       Max, respectively" [syn: {respectively}, {severally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top