หรือคุณหมายถึง changeleß?
Search result for

changeless

(8 entries)
(0.1667 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -changeless-, *changeless*, changeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changeless[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unchanging, permanent, Ant. changeful
changelessness[N] การไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unchangeableness, constancy, Ant. changefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changeless    (j) (ch ei1 n jh l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Changeless \Change"less\, a.
   That can not be changed; constant; as, a changeless purpose.
   -- {Change"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 changeless
   adj 1: not subject or susceptible to change or variation in form
       or quality or nature; "the view of that time was that all
       species were immutable, created by God" [syn:
       {immutable}, {changeless}] [ant: {changeable}, {mutable}]
   2: unvarying in nature; "maintained a constant temperature";
     "principles of unvarying validity" [syn: {changeless},
     {constant}, {invariant}, {unvarying}]
   3: remaining the same for indefinitely long times [syn:
     {changeless}, {unalterable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top