Search result for

mutagenic agent

(5 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutagenic agent-, *mutagenic agent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mutagenic agent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mutagenic agent*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Antimutagenic agentsสารต้านการก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagenic Agentsสิ่งที่มากระตุ้น [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top