ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damage

D AE1 M AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damage-, *damage*
Possible hiragana form: だまげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damage(n) การทำร้าย, See also: การประทุษร้าย, Syn. harm, hurt
damage(n) ความเสียหาย, See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
damage(vi) ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage(vt) ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage(sl) รายจ่าย
damages(n) ค่าเสียหาย, See also: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้, Syn. compensation
damageable(adj) ซึ่งทำให้เสียหาย, See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. hurtable, harmful, injurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damage(แดม'มิจฺ) { damaged, damaging, damages } n. ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n., pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
damage(n) อันตราย, ความเสียหาย, ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย, ทำให้เสียหาย, ทำให้แตกหัก, เป็นภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damageความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damageความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damage feasantการปล่อยให้สัตว์ไปทำความเสียหาย (ในที่ดินของผู้อื่น) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damage, criminalความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damaged valueมูลค่าหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damagesค่าเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damagesค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damagesค่าเสียหาย [ ด ูdommages intérêts ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damageบุบสลาย [การแพทย์]
Damage, Irradiationอันตรายจากรังสี [การแพทย์]
Damage, Irreversibleเสื่อมอย่างชนิดไม่คืนกลับ [การแพทย์]
Damage, Toxicอันตรายจากสารพิษ [การแพทย์]
Damagesค่าเสียหาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damage control report.รายงานผลความเสียหาย Jaws (1975)
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้ Oh, God! (1977)
Look, John, you've done some damage here, but they don't want any more trouble.ดูสิ จอห์น คุณได้ทำความเสียหายบางอย่างที่นี่ แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้ปัญหาใดๆขึ้น First Blood (1982)
Because God knows what damage he's prepared to do.เพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ความเสียหายที่เขาจะทำได้ First Blood (1982)
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
Guys as crazy as that could have done a lot of damage to their own before they got to us.คนบ้าเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ อาจจะฆ่าพวกเดียวกันหมด... The Thing (1982)
We don't know how much damage there is or if we'll be able to bring it back home.เราไม่ทราบความเสียหาย เท่าไหร่ ได้รับการทำหรือถ้าเราจะ สามารถที่จะนำ มันกลับบ้าน ส่วนใหญ่ที่ขึ้นอยู่ กับ แฮล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, at least try not to damage the skins!ดีอย่างน้อยพยายามที่จะ ไม่ให้เกิดความเสียหายกิน! Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง Spies Like Us (1985)
It would be a pity to damage yours.มันน่าเสียดายนะที่จะต้องถูกทำลายไป The Princess Bride (1987)
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้' Night of the Living Dead (1990)
Ooh, hairball! Well, I can't do any more damage around this popsicle stand.เอาล่ะ ข้าไม่สามารถทำอะไร คนพวกนี้ได้อีกแล้ว ข้าไปดีกว่า Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damageA great many houses were damaged in the earthquake.
damageAll this damage is the result of the storm.
damageAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
damageApart from several windowpanes, there was no major damage.
damageA severe typhoon has done much damage to property.
damageA valuable object decreases in value if it is damaged.
damageBeavers rarely inflict damage on people.
damageChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
damageDamages from the flood amount to ten million dollars.
damageDoctor Burns, what should doctors do when a patient's brain is badly damaged?
damageHe had his roof damaged.
damageHer good fame was greatly damaged by this.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเสียหาย(n) harm, See also: damage, Syn. เรื่องเสื่อมเสีย, Ant. เรื่องดีงาม, Example: การแพ้ทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างบราซิลไม่ใช่เรื่องเสียหาย, Count Unit: เรื่อง
ค่าปรับ(n) damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าเสียหาย, Example: ตำรวจเรียกออกมาจากรถที่ฝ่าไฟแดงเพื่อเสียค่าปรับ, Thai Definition: เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทำความผิดหรือไม่กระทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
ค่าเสียหาย(n) damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ, Example: ในญี่ปุ่นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน, Thai Definition: เงินที่ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น, Notes: (กฎหมาย)
ความเสียหาย(n) damage, See also: harm, Example: ไต้ฝุ่นเกย์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้ตอนบน, Thai Definition: การเกิดความเสื่อมเสีย
ผลเสียหาย(n) damage, See also: bad results, losses, Syn. ผลร้าย, ผลเสีย, ความสูญเสีย, Ant. ผลดี, Example: สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่าน-อิรักเกือบ 10 ปีก่อผลเสียหายต่อทั้งสองประเทศ, Thai Definition: ความเสื่อมเสีย, ความสูญเสีย
อาน(adj) injured, See also: damaged, Thai Definition: บอบช้ำ
เบี้ยทำขวัญ(n) damages, See also: compensation, Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ, Example: ข้าจะต้องจ่ายเบี้ยทำขวัญให้แกไปอีกกี่รายกัน, Thai Definition: เงินที่ฝ่ายหนึ่งต้องเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าเสียหาย, Notes: (โบราณ)
บู้(v) distort, See also: damage, Syn. บุบ, บู้บี้, บุบเบี้ยว, Example: นี่แค่ชนเบาๆ หน้ารถยังบู้เข้าไปมากขนาดนี้เลย, Thai Definition: ยู่ย่นเข้าไป
บุบสลาย(v) damage, See also: break, chip, Syn. แตกสลาย, Example: ของใช้ต่างๆ ที่บรรจุไว้ในโลงก็บุบสลายไปพร้อมกับกาลเวลา, Thai Definition: ชำรุดแตกหักไป, เสียหายไป
โทษปรับ(n) fine, See also: damages, forfeit, Example: ความผิดลหุโทษแบ่งโทษออกเป็นสองลักษณะคือ โทษปรับ และโทษจำคุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[baēpbāng] (adj) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged  FR: frêle ; fluet ; fragile
บุบสลาย[bupsalāi] (v) EN: damage ; break ; chip
ชำรุด[chamrut] (v) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair
ชำรุดทรุดโทรม[chamrutsutsōm] (v, exp) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown
ฉิบหาย[chiphāi] (v) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin  FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ชดใช้ค่าเสียหาย[chotchai khāsīahāi] (v, exp) EN: compensate for damages ; pay damages
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[føng rīek khāsīahāi] (v, exp) EN: bring an action for damages ; sue for damages
การกำหนดค่าชดเชย[kān kamnot khāchotchoēi] (n, exp) EN: adjustment of damages
การประเมินความเสียหาย[kān pramoēn khwāmsīahāi] (n, exp) EN: appraisal of damage ; assessment of damage
การเรียกร้องค่าเสียหาย[kān rīekrøng khāsīahāi] (n, exp) EN: claim for damages

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAMAGE D AE1 M AH0 JH
DAMAGE D AE1 M IH0 JH
DAMAGED D AE1 M AH0 JH D
DAMAGED D AE1 M IH0 JH D
DAMAGES D AE1 M AH0 JH AH0 Z
DAMAGES D AE1 M IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damage (v) dˈæmɪʤ (d a1 m i jh)
damaged (v) dˈæmɪʤd (d a1 m i jh d)
damages (v) dˈæmɪʤɪz (d a1 m i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] damage; destruction; to devastate; to vandalize, #18,354 [Add to Longdo]
损毁[sǔn huǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] damage, #24,372 [Add to Longdo]
害处[hài chu, ㄏㄞˋ ㄔㄨ˙, / ] damage; harm, #39,705 [Add to Longdo]
伤耗[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] damage (e.g. to goods in transit) [Add to Longdo]
受损[shòu sǔn, ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] damaged [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] damage egg so it does not hatch [Add to Longdo]
虫蛀[chóng zhù, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] damaged by moths or worms [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackschaden { m }damage to the paintwork [Add to Longdo]
Millionenschaden { m }damage running into millions [Add to Longdo]
Sachschaden { m }damage to property; property damage [Add to Longdo]
Schaden { m }; Havarie { f } | Schäden { pl } | Schaden regulieren | besondere Schädendamage | damages | to adjust a damage | special damages [Add to Longdo]
Schadenspotential { n }damage potential [Add to Longdo]
Schadensakkumulation { f }damage accumulation [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung { f }; Schadensmilderung { f }damage mitigation [Add to Longdo]
Schadensbericht { m }damage report [Add to Longdo]
Schädigung { f } | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
ダメージ[dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ワゴンモール[wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei [Add to Longdo]
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
塩害[えんがい;しおがい, engai ; shiogai] (n) salt-air damage [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s, vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
海損[かいそん, kaison] (n) sea damage; average loss [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
損傷ログ記録[そんしょうろぐきろく, sonshourogukiroku] log-damage record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\ (d[a^]m"[asl]j; 48), n. [OF. damage, domage, F.
   dommage, fr. assumed LL. damnaticum, from L. damnum damage.
   See {Damn}.]
   1. Injury or harm to person, property, or reputation; an
    inflicted loss of value; detriment; hurt; mischief.
    [1913 Webster]
 
       He that sendeth a message by the hand of a fool
       cutteth off the feet and drinketh damage. --Prov.
                          xxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Great errors and absurdities many commit for want of
       a friend to tell them of them, to the great damage
       both of their fame and fortune.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Law) The estimated reparation in money for detriment
    or injury sustained; a compensation, recompense, or
    satisfaction to one party, for a wrong or injury actually
    done to him by another.
    [1913 Webster]
 
   Note: In common-law actions, the jury are the proper judges
      of damages.
      [1913 Webster]
 
   {Consequential damage}. See under {Consequential}.
 
   {Exemplary damages} (Law), damages imposed by way of example
    to others. Similar in purpose to {vindictive damages},
    below.
 
   {Nominal damages} (Law), those given for a violation of a
    right where no actual loss has accrued.
 
   {vindictive damages} or {punitive damages}, those given
    specially for the punishment of the wrongdoer.
 
   Syn: Mischief; injury; harm; hurt; detriment; evil; ill. See
     {Mischief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\, v. t. [imp. & p. p. {Damaged}
   (d[a^]m"[asl]jd); p. pr. & vb. n. {Damaging}
   (d[a^]m"[asl]*j[i^]ng).] [Cf. OF. damagier, domagier. See
   {Damage}, n.]
   To occasion damage to the soundness, goodness, or value of;
   to hurt; to injure; to impair.
   [1913 Webster]
 
      He . . . came up to the English admiral and gave him a
      broadside, with which he killed many of his men and
      damaged the ship.            --Clarendon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\ (d[a^]m"[asl]j), v. i.
   To receive damage or harm; to be injured or impaired in
   soundness or value; as, some colors in cloth damage in
   sunlight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damage
   n 1: the occurrence of a change for the worse [syn: {damage},
      {harm}, {impairment}]
   2: loss of military equipment [syn: {damage}, {equipment
     casualty}]
   3: the act of damaging something or someone [syn: {damage},
     {harm}, {hurt}, {scathe}]
   4: the amount of money needed to purchase something; "the price
     of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how
     much is the damage?" [syn: {price}, {terms}, {damage}]
   5: any harm or injury resulting from a violation of a legal
     right [syn: {wrong}, {legal injury}, {damage}]
   v 1: inflict damage upon; "The snow damaged the roof"; "She
      damaged the car when she hit the tree"
   2: suffer or be susceptible to damage; "These fine china cups
     damage easily"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top