ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compensate

K AA1 M P AH0 N S EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compensate-, *compensate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compensate(vi) ชดเชย
compensate(vt) ชดเชย, Syn. recompense, pay
compensate for(phrv) ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compensate(คอม'เพนเซท) { compensated, compensating, compensates } vt. ชดเชย, ทดแทน, ตอบแทน, เท่ากับ, พอกัน, แก้, ถ่วง vi. พอกับ, เท่ากับ, ชดเชย, See also: compensator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
compensate(vt) ชดเชย, ทดแทน, ทำให้เท่ากัน, ตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compensateแก้คืน, แก้ไข, ปรับแก้, การกลบรส [การแพทย์]
Compensated pyrheliometerคอมเพนเซทเตด ไพร์ฮีลิออมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Compensated Responseการเปลี่ยนแปลงแบบทดแทน [การแพทย์]
Compensated scale barometerบารอมิเตอร์แบบใช้ มาตราส่วนสัมพันธ์กับความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're not telling me something. It's good for you. I'll compensate you.รู้มั้ยผมจะทำอะไร Schindler's List (1993)
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน Snow White: A Tale of Terror (1997)
You always know that I'm quiet in the morning and compensate accordingly.คุณรู้ว่า ตอนเช้าฉันไม่ชอบพูด คุณก็เลยพูดแทน The Story of Us (1999)
In exchange, I'm prepared to compensate you.In exchange, I'm prepared to compensate you. The O.C. (2003)
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
Why not to ask me to compensate and just walk away?ทำไมไม่บอกผมล่ะ ผมจะได้จ่ายค่าเสียหายให้ My Girl (2005)
You brought a knife to compensate your fears of Taewook.เลยไปซื้อมีด เพื่อกลบเกลื่อนความกลัวที่มีต่อ เทวุก Fly, Daddy, Fly (2006)
Obviously, we would compensate you for all your medical expenses.อย่างนั้น, เราจะสนับสนุนชดเชย ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดให้ Juno (2007)
Look, I hope this isn't a mistake and the CIA has decided to compensate meนี่, ผมหวังว่ามันจะไม่ใช่ข้อผิดพลาด และ CIA ตัดสินใจ จะตอบแทนให้ผม Chuck Versus the DeLorean (2008)
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compensateDiligence may compensate for lack of experience.
compensateExpensive meals can't compensate for lack of sleep.
compensateHe compensated me for the accident with money.
compensateHer loyalty to the firm compensates for her lack of talent.
compensateIt sounds as if genius compensates for lack of experience.
compensateI will compensate you for your loss.
compensateI worked hard to compensate for the loss.
compensateMoney cannot compensate for life.
compensateThe government compensated the farmers for the damage to the crops.
compensateThe insurance company will compensate her for the loss.
compensateThey compensated for the loss.
compensateTo compensate for his unpleasant experiences in hospital, Tom drank a little more than was good for him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับใช้(v) compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai Definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
ทดแทน(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai Definition: แทนสิ่งที่เสียไป
ทำขวัญ(v) compensate, Syn. ชดใช้, ให้เงิน, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: นายจ้างต้องจ่ายเงินทำขวัญให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
ชดเชย(v) compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน, Example: บริษัทประกันชีวิตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน
ชดเชย(adj) compensated, See also: remunerated, Syn. ตอบแทน, Example: บริษัทได้ลดพนักงานแล้ว 500 คน โดยให้รับเงินชดเชยตามอายุงาน
ชดใช้(v) compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. ใช้, ชำระคืน, Example: หากเกิดอุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับทางบริษัท บริษัทยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ
ทด(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. แทน, ทดแทน
จ่ายคืน(v) compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ใช้คืน, Example: เมื่อฝากเงินครบตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายคืนเงินให้
ชำระคืน(v) compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. จ่ายคืน, Example: เราแน่ใจว่าผู้ที่กู้ยืมเงินไป จะสามารถหารายได้นำเงินมาชำระคืนได้ในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชด[chot] (v) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for  FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[chotchai khāsīahāi] (v, exp) EN: compensate for damages ; pay damages
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
จ่ายคืน[jāi kheūn] (v) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate  FR: rembourser
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: compensate  FR: indemniser ; dédommager
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPENSATE K AA1 M P AH0 N S EY2 T
COMPENSATED K AA1 M P AH0 N S EY2 T AH0 D
COMPENSATES K AA1 M P AH0 N S EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compensate (v) kˈɒmpənsɛɪt (k o1 m p @ n s ei t)
compensated (v) kˈɒmpənsɛɪtɪd (k o1 m p @ n s ei t i d)
compensates (v) kˈɒmpənsɛɪts (k o1 m p @ n s ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赔偿[péi cháng, ㄆㄟˊ ㄔㄤˊ,   /  ] compensate #2,865 [Add to Longdo]
补偿[bǔ cháng, ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ,   /  ] compensate; make up #3,954 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
補う[おぎなう, oginau] (v5u, vt) to compensate for; to supplement; (P) #15,872 [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u, vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp, v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap [Add to Longdo]
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1, vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]
埋め合わす;埋め合す;埋めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s, vt) (See 埋め合わせる) to make up for; to compensate for [Add to Longdo]
贖う;購う[あがなう, aganau] (v5u, vt) to compensate; to make up for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compensate \Com"pen*sate\, v. i.
   To make amends; to supply an equivalent; -- followed by for;
   as, nothing can compensate for the loss of reputation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compensate \Com"pen*sate\ (? or ?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Compensated}; p. pr. & vb. n. {Compensating}.] [L.
   compensatus, p. p. of compensare, prop., to weigh several
   things with one another, to balance with one another, verb
   intens. fr. compendere. See {Compendium}.]
   1. To make equal return to; to remunerate; to recompense; to
    give an equivalent to; to requite suitably; as, to
    compensate a laborer for his work, or a merchant for his
    losses.
    [1913 Webster]
 
   2. To be equivalent in value or effect to; to counterbalance;
    to make up for; to make amends for.
    [1913 Webster]
 
       The length of the night and the dews thereof do
       compensate the heat of the day.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The pleasures of life do not compensate the
       miseries.               --Prior.
 
   Syn: To recompense; remunerate; indemnify; reward; requite;
     counterbalance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compensate
   v 1: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
      air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
      {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]
   2: make amends for; pay compensation for; "One can never fully
     repair the suffering and losses of the Jews in the Third
     Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the
     accident" [syn: {compensate}, {recompense}, {repair},
     {indemnify}]
   3: make up for shortcomings or a feeling of inferiority by
     exaggerating good qualities; "he is compensating for being a
     bad father" [syn: {cover}, {compensate}, {overcompensate}]
   4: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the
     victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate},
     {redress}, {correct}] [ant: {wrong}]
   5: do or give something to somebody in return; "Does she pay you
     for the work you are doing?" [syn: {pay}, {pay off}, {make
     up}, {compensate}]
   6: make payment to; compensate; "My efforts were not
     remunerated" [syn: {compensate}, {recompense}, {remunerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top