ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

敢然

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敢然-, *敢然*
Japanese-English: EDICT Dictionary
敢然[かんぜん, kanzen] (n,adj-t,adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The general took the bull by the horns and saved his army from disaster.将軍は難局に敢然と立ち向かい、自軍を破滅から救った。
Putting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.神を信じ、敢然と敵に向かった、そのクリスチャンの剣闘士は、たくさんの敵を倒した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight's execution of Craig Ferren demonstrated two things to this community... that justice has been accomplished for the family of Miles Kreski and the people of the state and that the office of the district attorney remains as tough on crime...[JA] フェレンの今夜の死刑執行は 社会に2つの事を証明しました 被害者の家族や国の人々に 正義が成し遂げられた事 そして検事局が 犯罪に敢然と立ち向かう... To Protect and Serve Man (2012)
Issue a statement. Get his face out there.[JA] 声明を公表しろ 彼を敢然と捕まえろ Resurrection (2014)
Because she refused to step aside[JA] 敢然と立ち向かった Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The fiery creation who defies the laws of man and nature.[JA] 人間界や自然界の規則に 敢然と挑む不死鳥 Ruby Slippers (2012)
Monroe.[JA] 敢然と あのクソ... Tribunal (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
敢然[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top