ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permute

P ER2 M Y UW1 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permute-, *permute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permute[VT] เรียงลำดับ, Syn. commute, shuttle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; switch ; alter   FR: permuter ; échanger

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMUTE    P ER2 M Y UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permute    (v) pˈəmjˈuːt (p @1 m y uu1 t)
permuted    (v) pˈəmjˈuːtɪd (p @1 m y uu1 t i d)
permutes    (v) pˈəmjˈuːts (p @1 m y uu1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permute \Per*mute"\ (p[~e]r*m[=u]t"), v. t. [L. permutare,
   permutatum; per + mutare to change: cf. F. permuter.]
   1. To interchange; to transfer reciprocally.
    [1913 Webster]
 
   2. To exchange; to barter; to traffic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bought, trucked, permuted, or given. --Hakluyt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permute
   v 1: change the order or arrangement of; "Dyslexics often
      transpose letters in a word" [syn: {permute}, {commute},
      {transpose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top