Search result for

(74 entries)
(0.1694 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -通-, *通*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とおり, toori] (n) ถนน
[とおり, toori] (n) ตาม เช่น そのりをして下さい (โปรดปฏิบัติตามนั้น)
[つうほう, tsuuhou] (n) การแจ้งให้(ทางการ)ทราบ, การรายงาน(อากาศ)
[つうじょう, tsuujou] (adv) โดยทั่วๆ ไป
常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
知書[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ
[つうか, tsuuka] (n) เคลื่อนที่ผ่าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つうしょう, tsuushou] (n) ฉายานาม
[かよう, kayou] (vi) เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
勤時間[つうきんじかん, tsuukinjikan] (n) เวลาในการเดินทาง
り魔[とおりま, toorima] (n) คนบ้าไล่ฟันคน พวกฆาตกรที่มีจิตวิปริตไล่ฟันผู้คนตามท้องถนน
[tsuukoku] (n ) การแจ้งอย่างเป็นทางการ
信工学[つうしんこうがく, tsuushinkougaku] (n ) วิศวกรรมสื่อสาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[つうじる, tsuujiru] Thai: เป็นที่เข้าใจได้(เพราะมีมาตลอด)
じる[つうじる, tsuujiru] Thai: สื่อความหมายได้เข้าใจ
じる[つうじる, tsuujiru] Thai: ติดต่อสื่อสารไม่ได้
りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
[とおす, toosu] Thai: ให้ผ่าน
[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook
[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
[つうじ, tsuuji] Thai: สื่อความหมาย
[つうかん, tsuukan] Thai: การผ่านการตรวจจากด่านศุลกากร
[つうこう, tsuukou] Thai: ผ่านไปมา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[通, tōng, ㄊㄨㄥ] to pass through, to open, to connect; to communicate; common
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  甬 (yǒng ㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つう, tsuu] (adj-na,n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P) [Add to Longdo]
[かよい, kayoi] (n) coming and going; commuting; (P) [Add to Longdo]
い詰める[かよいつめる, kayoitsumeru] (v1,vi) to visit frequently [Add to Longdo]
い合う[かよいあう, kayoiau] (v5u) (often as 心がい合う) to communicate; to commune [Add to Longdo]
い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit [Add to Longdo]
い始める[かよいはじめる, kayoihajimeru] (v1) to begin to attend (e.g. school) [Add to Longdo]
い船[かよいぶね, kayoibune] (n) ferry [Add to Longdo]
い帳[かよいちょう, kayoichou] (n) (See 帳) passbook; bankbook [Add to Longdo]
い路[かよいじ, kayoiji] (n) route [Add to Longdo]
[かよう, kayou] (v5u,vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
IMFというのは国際貨基金を表している。IMF stands for International Monetary Fund.
Tシャツを着たら10代でるよ。You could pass for a teenager if you wore a T-shirt.
あいつはギャンブラーとして名がっている。That man is notorious as a gambler.
あいにく朝の勤ラッシュにぶつかった。Unfortunately I hit the morning rush hour.
あと2手紙を書かなくてはならない。I have another two letters to write.
あなたがしなければならない事はいわれたりにする事だけだ。You just have to do as you're told.
あなたがわかるような普の言葉で言いましょう。Let me put it in plain language you can understand.
あなたが何を企んでいるかお見しだ。I know what your game is.
あなたが暇な時にこの書類に目をしてください。Please look through these papers at your leisure.
あなたが今でかければ、きっと交渋滞に出くわすでしょう。If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open [Add to Longdo]
[Tōng shí, ㄊㄨㄥ ㄕˊ, ] (N) Tongshi (city in Hainan) [Add to Longdo]
布图[Tōng bù tú, ㄊㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] Timbuctoo (town and historical cultural center in Mali, a World Heritage site) [Add to Longdo]
[tōng sú, ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ, ] common; everyday; average [Add to Longdo]
俗易懂[tōng sú yì dǒng, ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, ] easy to understand [Add to Longdo]
[tōng xìn, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] to communicate [Add to Longdo]
信协定[tōng xìn jié dìng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] communications protocol [Add to Longdo]
信密度[tōng xìn mì dù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] communications density [Add to Longdo]
信技术[tōng xìn jì shù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] communications technology [Add to Longdo]
信服务[tōng xìn fú wù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] communication service [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
し番号[とおしばんごう, tooshibangou] serial number [Add to Longdo]
貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol [Add to Longdo]
貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol [Add to Longdo]
過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
[つうき, tsuuki] ventilation, airflow [Add to Longdo]
常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] regular file [Add to Longdo]
常モード[つうじょうモード, tsuujou mo-do] normal mode [Add to Longdo]
常表示[つうじょうひょうじ, tsuujouhyouji] lowlight [Add to Longdo]
常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]
信アクセス方式[つうしんアクセスほうしき, tsuushin akusesu houshiki] Telecommunication Access Method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かよう, kayou] (regelmaessig) verkehren, (regelmaessig) fahren [Add to Longdo]
[とうす, tousu] durchlassen, passieren_lassen [Add to Longdo]
[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]
俗文学[つうぞくぶんがく, tsuuzokubungaku] Unterhaltungsliteratur [Add to Longdo]
[つうしん, tsuushin] Korrespondenz, Nachricht, Kommunikation [Add to Longdo]
信講座[つうしんこうざ, tsuushinkouza] Fernkurs [Add to Longdo]
[つうきん, tsuukin] ins_Geschaeft_gehen, zur_Arbeit_gehen [Add to Longdo]
[つうこく, tsuukoku] Mitteilung, Benachrichtigung, Meldung [Add to Longdo]
[つうがく, tsuugaku] zur_Schule_gehen, zur_Schule_fahren [Add to Longdo]
[つうちょう, tsuuchou] Sparbuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top