ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -換-, *換*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[換, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to change; to exchange, to swap, to trade
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  奐 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] change; exchange, #726 [Add to Longdo]
转换[zhuǎn huàn, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] to transform; to change; to convert, #3,868 [Add to Longdo]
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative, #3,914 [Add to Longdo]
更换[gēng huàn, ㄍㄥ ㄏㄨㄢˋ, / ] replace, #4,785 [Add to Longdo]
置换[zhì huàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to permute; permutation (math.), #8,767 [Add to Longdo]
兑换[duì huàn, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to convert; to exchange, #9,815 [Add to Longdo]
变换[biàn huàn, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to transform; to convert; to vary; to alternate; a transformation, #9,900 [Add to Longdo]
切换[qiē huàn, ㄑㄧㄝ ㄏㄨㄢˋ, / ] to cut over, #11,550 [Add to Longdo]
换取[huàn qǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] give sth and get sth in return, #11,628 [Add to Longdo]
替换[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] exchange; shift; switch, #12,621 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
気扇[かんきせん, kankisen] ventilator

Japanese-English: EDICT Dictionary
える(P);替える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. 替える) to replace; (2) (usu. える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P) [Add to Longdo]
わり[かわり, kawari] (n) an exchange transaction [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) (logical) conversion (transposition of subject and predicate to form a new proposition) [Add to Longdo]
[かんう, kan'u] (n) molting [Add to Longdo]
羽期[かんうき, kan'uki] (n) molting season [Add to Longdo]
[かんき, kanki] (n,vs,adj-no) ventilation; (P) [Add to Longdo]
気ダクト[かんきダクト, kanki dakuto] (n) ventilation duct [Add to Longdo]
気口[かんきこう, kankikou] (n) vent; ventilation opening [Add to Longdo]
気扇[かんきせん, kankisen] (n) ventilation fan; (P) [Add to Longdo]
気装置[かんきそうち, kankisouchi] (n) ventilator; ventilating device [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me exchange seats with you.あなたと席を交しよう。
You had better not think of everything in terms of money.あなたは何でも金に算して考えない方がよい。
Change buses at that stop.あの停留所でバスを乗りえなさい。
No, you have to make a connecting flight in Chicago.いえ、シカゴで乗りえがあります。
We're always going there! Let's go to a French restaurant for a change.いつもそこにばっかり行ってるよ。気分転にフランス料理の店に行こうよ。
This condo is getting old. Why don't we redecorate to give it a fresh feel?うちのマンションも古くなったから、リフォームして気分をえるか。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛皮と砂糖を交した。
Carol refused; in other words her answer was "no."キャロルは拒絶した。言いえると、彼女の答えは「ノー」だった。
Will you exchange this sweater for a larger one?このセーターを大きいのと交していただけますか。
Would you cash these travelers checks, please?このトラベラーズ・チェックを現金にえて下さい。
Could you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?このファイルをウインドウズ95対応のファイルに変して再送してくれますか。
I would like to exchange this watch with a cheaper one.この時計を少し安いのと交したいのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seven o'clock. Goodbye.[JA] - 引証は? Too Late for Tears (1949)
Perhaps she'll let me help her with the curtains and things.[CN] 也許她會讓我幫忙窗簾什麼的 The Uninvited (1944)
Maybe something is wrong. I feel... chilly.[JA] 引証を郵送しましょ Too Late for Tears (1949)
Yes. Where?[JA] 引証は家の中だわ Too Late for Tears (1949)
Mommy, I'll go in and change my dress.[CN] 媽咪,我先進去衣服了 Applause (1929)
I'll see you some time when there's daylight and a million people around.[JA] そのコートに引証が... Too Late for Tears (1949)
I must go and dress now.[CN] 我現在得去下衣服了. Grand Hotel (1932)
Speak, ye Nibelungen, will you buy your lives with Hagen Tronje's head? ![CN] 尼伯龍根的人們,你們願意用哈根·特洛涅的人頭自己的一條命嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Madame has changed her dress again.[CN] - 夫人已經好衣服了. Grand Hotel (1932)
I denied it, but I know she doesn't believe me. She knows Alan wouldn't have gone out to get liquor, because there was plenty here.[JA] だめ 引証を見つけなきゃ Too Late for Tears (1949)
Where's the ticket?[JA] 引証は? Too Late for Tears (1949)
Classy looking props, three changes for you, orchestrations and I'll bet you ain't got $1200.[CN] 時髦裝扮,你要改頭面,再加上管弦樂隊 我打賭你可沒有1200美元 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[かえる, kaeru] tauschen, umtauschen [Add to Longdo]
わる[かわる, kawaru] umgetauscht_werden [Add to Longdo]
[かんさん, kansan] Umrechnung [Add to Longdo]
算率[かんさんりつ, kansanritsu] Umrechnungskurs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top