หรือคุณหมายถึง muteneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muteness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muteness-, *muteness*, mutenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muteness[N] การไม่ออกเสียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
黙然[もくねん;もくぜん, mokunen ; mokuzen] (n,adj-t,adv-to) (See 黙々) muteness; silence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muteness \Mute"ness\, n.
   The quality or state of being mute; speechlessness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muteness
   n 1: the condition of being unable or unwilling to speak; "her
      muteness was a consequence of her deafness" [syn: {mutism},
      {muteness}]
   2: a refusal to speak when expected; "his silence about my
     contribution was surprising" [syn: {muteness}, {silence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top