ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smut

S M AH1 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smut-, *smut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smut[N] สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ), Syn. filth, indecency, ribaldry
smutch[N] รอยเปื้อน, See also: จุดด่าง, รอยเปรอะ, Syn. smudge, stain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt.,vi. เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนภาวะ,วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
smutty(adj) ด่าง,เปรอะเปื้อน,เปื้อน,มีมลทิน,สกปรก
transmutation(n) การเปลี่ยนสภาพ,การเปลี่ยนรูป,การแปลงร่าง
transmute(vt) เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนรูป,แปลงร่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา Field of Dreams (1989)
Smut, smut and more smut. (pornography, dirt)หนังโป๊ หนังโป๊ และก็หนังโป๊ The Bank Job (2008)
Now wash that smut off your face!ลบไอ้สีพวกนั้นออกจากหน้าเดี๋ยวนี้ Halloween: Part 1 (2011)
So, how much smut money did you raise?นายหาเงินสกปรกนี่ได้เท่าไหร่ล่ะ Naked (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิสมัท[n.] (bitmat = bismat) EN: bismuth   FR: bismuth [m]
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish   
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute   FR: transmuter ; transmuer

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUT S M AH1 T
SMUTTY S M AH1 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smut (v) smˈʌt (s m uh1 t)
smuts (v) smˈʌts (s m uh1 t s)
smutty (j) smˈʌtiː (s m uh1 t ii)
smutted (v) smˈʌtɪd (s m uh1 t i d)
smuttier (j) smˈʌtɪəʳr (s m uh1 t i@ r)
smuttily (a) smˈʌtɪliː (s m uh1 t i l ii)
smutting (v) smˈʌtɪŋ (s m uh1 t i ng)
smuttiest (j) smˈʌtɪɪst (s m uh1 t i i s t)
smuttiness (n) smˈʌtɪnəs (s m uh1 t i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerei {f}; Schweinerei {f}; Zote {f} | Sauereien erzählen; Schweinereien erzählen; Zoten reißen; schweinigeln [ugs.]smut | to talk smut; to tell dirty stories [Add to Longdo]
Smutje {m} [naut.]ship's cook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーオキサイドディスムターゼ[, su-pa-okisaidodeisumuta-ze] (n) superoxide dismutase [Add to Longdo]
ビスムス;ビスマス[, bisumusu ; bisumasu] (n,adj-no) bismuth (Bi) [Add to Longdo]
黒ん坊;黒んぼ[くろんぼう(黒ん坊);くろんぼ, kuronbou ( kuro n bou ); kuronbo] (n) (1) (derog) (See 白んぼ) dark-skinned person; well-tanned person; (2) (wheat) smut; (3) (See 黒衣・くろご・1) stagehand (in kabuki); prompter [Add to Longdo]
黒穂[くろほ;くろぼ, kuroho ; kurobo] (n) smut [Add to Longdo]
黒穂病[くろほびょう, kurohobyou] (n) smut [Add to Longdo]
蒼鉛[そうえん, souen] (n,adj-no) bismuth [Add to Longdo]
変移[へんい, hen'i] (n,vs) change; alteration; transmutation; mutation; (P) [Add to Longdo]
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smut \Smut\, v. t. [imp. & p. p. {Smutted}; p. pr. & vb. n.
   {Smutting}.]
   1. To stain or mark with smut; to blacken with coal, soot, or
    other dirty substance.
    [1913 Webster]
 
   2. To taint with mildew, as grain. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To blacken; to sully or taint; to tarnish.
    [1913 Webster]
 
   4. To clear of smut; as, to smut grain for the mill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smut \Smut\, n. [Akin to Sw. smuts, Dan. smuds, MHG. smuz, G.
   schmutz, D. smet a spot or stain, smoddig, smodsig,
   smodderig, dirty, smodderen to smut; and probably to E.
   smite. See {Smite}, v. t., and cf. {Smitt}, {Smutch}.]
   1. Foul matter, like soot or coal dust; also, a spot or soil
    made by such matter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) Bad, soft coal, containing much earthy matter,
    found in the immediate locality of faults.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) An infection of cereal grains producing a swelling
    which is at length resolved into a powdery sooty mass. It
    is caused by parasitic fungi of the genus {Ustilago}.
    {Ustilago segetum}, or {Ustilago Carbo}, is the commonest
    kind; that of Indian corn is {Ustilago maydis}.
    [1913 Webster]
 
   4. Obscene language; ribaldry; obscenity.
    [1913 Webster]
 
       He does not stand upon decency . . . but will talk
       smut, though a priest and his mother be in the room.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Smut mill}, a machine for cleansing grain from smut.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smut \Smut\, v. i.
   1. To gather smut; to be converted into smut; to become
    smutted. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To give off smut; to crock.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dust \Dust\ (d[u^]st), n. [AS. dust; cf. LG. dust, D. duist meal
   dust, OD. doest, donst, and G. dunst vapor, OHG. tunist,
   dunist, a blowing, wind, Icel. dust dust, Dan. dyst mill
   dust; perh. akin to L. fumus smoke, E. fume. [root]71.]
   1. Fine, dry particles of earth or other matter, so
    comminuted that they may be raised and wafted by the wind;
    that which is crumbled to minute portions; fine powder;
    as, clouds of dust; bone dust.
    [1913 Webster]
 
       Dust thou art, and unto dust shalt thou return.
                          --Gen. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       Stop! -- for thy tread is on an empire's dust.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. A single particle of earth or other matter. [R.] "To touch
    a dust of England's ground." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The earth, as the resting place of the dead.
    [1913 Webster]
 
       For now shall sleep in the dust.   --Job vii. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. The earthy remains of bodies once alive; the remains of
    the human body.
    [1913 Webster]
 
       And you may carve a shrine about my dust.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. Figuratively, a worthless thing.
    [1913 Webster]
 
       And by the merit of vile gold, dross, dust. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Figuratively, a low or mean condition.
    [1913 Webster]
 
       [God] raiseth up the poor out of the dust. --1 Sam.
                          ii. 8.
    [1913 Webster]
 
   7. Gold dust; hence: (Slang) Coined money; cash.
    [1913 Webster]
 
   {Down with the dust}, deposit the cash; pay down the money.
    [Slang] "My lord, quoth the king, presently deposit your
    hundred pounds in gold, or else no going hence all the
    days of your life. . . . The Abbot down with his dust, and
    glad he escaped so, returned to Reading." --Fuller.
 
   {Dust brand} (Bot.), a fungous plant ({Ustilago Carbo}); --
    called also {smut}.
 
   {Gold dust}, fine particles of gold, such as are obtained in
    placer mining; -- often used as money, being transferred
    by weight.
 
   {In dust and ashes}. See under {Ashes}.
 
   {To bite the dust}. See under {Bite}, v. t.
 
   {To raise dust}, or
 
   {To kick up dust}, to make a commotion. [Colloq.]
 
   {To throw dust in one's eyes}, to mislead; to deceive.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smut
   n 1: a black colloidal substance consisting wholly or
      principally of amorphous carbon and used to make pigments
      and ink [syn: {carbon black}, {lampblack}, {soot}, {smut},
      {crock}]
   2: destructive diseases of plants (especially cereal grasses)
     caused by fungi that produce black powdery masses of spores
   3: any fungus of the order Ustilaginales [syn: {smut}, {smut
     fungus}]
   4: an offensive or indecent word or phrase [syn: {obscenity},
     {smut}, {vulgarism}, {filth}, {dirty word}]
   5: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
     literary or artistic value other than to stimulate sexual
     desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
     {smut}]
   v 1: make obscene; "This line in the play smuts the entire act"
   2: stain with a dirty substance, such as soot
   3: become affected with smut; "the corn smutted and could not be
     eaten"
   4: affect with smut or mildew, as of a crop such as corn

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top