Search result for

blemish

(53 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blemish-, *blemish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blemish[N] ตำหนิ, See also: มลทิน, ความมัวหมอง, ราคี, รอย, Syn. blot, stain
blemish[VT] ทำให้มีตำหนิ, See also: ทำให้มีมลทิน, ทำให้ไม่สมบูรณ์, ทำให้เปื้อน, Syn. tarnish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blemish(เบลม'มิช) {blemished,blemishing,blemishes} vt. ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เป็นมลทิน -n. จุดด่างพร้อย,มลทิน,จุดอ่อน,หัวสิว, See also: blemisher n. ดูblemish

English-Thai: Nontri Dictionary
blemish(n) มลทิน,จุดด่างพร้อย,หัวสิว
blemish(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปรอะ,ทำให้เป็นมลทิน
unblemished(adj) ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't notice her blemish. She's a pretty virgin, tooเราไม่ทราบว่าเธอมีตำหนิ เธอยังบริสุทธิ์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Albert was a blemish on the face of Prince and Company.อัลเบิร์ตสร้างความอับอาย น่าขายหน้า ให้บริษัท ปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี Mannequin: On the Move (1991)
Who never looks at a woman except to see a blemish! Are you not diverted?คนซึ่งไม่เคยมองผู้หญิงนอกจากจะมองพวกมีมลทิน ลูกไม่สนุกสนานเลยเหรอ Episode #1.6 (1995)
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's dayความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่ Shrek 2 (2004)
Seungsuk's the only blemish on his overblown ego.ซึง ซุก นะเป็นศัตรู กับอีโก้ของเค้าเลยล่ะ Fly, Daddy, Fly (2006)
It was with his children, that he, for all his blemishes, reembraced the perfect innocence.เป็นลูกของเขา ที่เขา ในทุกๆ มลทินของเขา ได้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง Waiting to Exhale (2007)
Even when Dean rebuilt her from the ground up, he made sure all these little things stayed, 'cause it's the blemishes that make her beautiful.กระทั่งตอนดีนประกอบรถใหม่ ตั้งแต่เริ่ม เขาให้สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ คงอยู่ เพราะตำหนินี่เอง ที่ทำให้รถสวยงาม Swan Song (2010)
Even though I only apply samples, my skin seems like glutinous ricecake without blemishes.ขนาดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผิวฉันใส ไร้สิว One (2010)
A red heifer without blemish, a high priest born of the lineage of the First High Priest, raised in isolation from birth without his feet touching the ground till his 13th year, yes.วัวสาวขนแดงที่ไม่มีตำหนิ บาทหลวงชั้นสูง เกิดจากเชื้อสายของบาทหลวงชั้นสูงรุ่นแรก เติบโตอย่างโดดเดี่ยว โดยไม่ให้เท้าได้แตะพื้นดิน Prayer of David (2015)
"without defect or blemish that has never been under yoke.""ที่ไม่มีข้อบกพร่องมาให้ โยคีก็จะไม่มา" Meet the Rosenbergs (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blemishHer beauty was blemished by the scar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมัวหมอง[N] blemish, See also: flaw, taint, reproach, impurity, Syn. มลทิน, ราคี, Ant. ความบริสุทธิ์, Example: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง
ฝ้า[N] blemish, Example: ป้ายโฆษณาคลินิกรักษาผิวทั้งหลายนิยมใช้คำว่า สิว ฝ้า ซึ่งส่อเจตนาจะรับคนไข้ประเภทมาเสริมสวยเสียมากกว่า, Thai definition: จุดหรือรอยผื่นสีคล้ำๆ ที่ขึ้นบนใบหน้า
สิ่งบกพร่อง[N] defect, See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย, Example: ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วดับของรถรุ่นใหม่นี้ เป็นสิ่งบกพร่องสำคัญที่ทำให้ขายได้ไม่ดี, Thai definition: สิ่งที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรมีหรือควรเป็น
ตำหนิ[N] flaw, See also: blemish, defect, blot, taint, Syn. มลทิน, Ant. บริสุทธิ์, Example: เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน, Thai definition: แต่งงานแล้ว, มีภรรยาหรือสามีมาก่อนแล้ว
รอยด่าง[N] blemish, See also: spot, Example: การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่สกปรก ซึ่งเป็นกลายเป็นรอยด่างของรัฐบาล
มล[N] impurity, See also: blemish, smudge, filth, stain, dirt, Syn. ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลทิน[N] flaw, See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain, Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์, ความสกปรก, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Example: เขามีมลทินในคดียักยอกทรัพย์ของบริษัท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ด่างพร้อย[ADJ] blemished, See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พระรูปนี้ประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอรวมทั้งไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในแง่ใดๆ
ด่างพร้อย[V] blemish, See also: stain, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พฤติกรรมของท่านไม่เคยด่างพร้อย, Thai definition: มีตำหนิ, มัวหมอง, ไม่สะอาดบริสุทธิ์ มักใช้บอกลักษณะความประพฤตปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone   
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt   FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion   FR: souillure [f] ; impureté [f]
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach   FR: souillure [f] ; tache [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEMISH    B L EH1 M IH0 SH
BLEMISHED    B L EH1 M IH0 SH T
BLEMISHES    B L EH1 M IH0 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blemish    (v) (b l e1 m i sh)
blemished    (v) (b l e1 m i sh t)
blemishes    (v) (b l e1 m i sh i z)
blemishing    (v) (b l e1 m i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑕疵[xiá cī, ㄒㄧㄚˊ ㄘ, ] blemish; flaw, #18,032 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] blemish; flaw in jade, #22,749 [Add to Longdo]
[cī, , ] blemish; flaw; defect, #35,636 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] blemish; disgrace; flaw in jade, #100,602 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) [Add to Longdo]
瑕疵[かし, kashi] (n) (uk) flaw; defect; blemish [Add to Longdo]
疵瑕[しか, shika] (n) blemish; flaw; defect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blemish \Blem"ish\, n.; pl. {Blemishes}.
   Any mark of deformity or injury, whether physical or moral;
   anything that diminishes beauty, or renders imperfect that
   which is otherwise well formed; that which impairs
   reputation.
   [1913 Webster]
 
      He shall take two he lambs without blemish, and one ewe
      lamb of the first year without blemish. --Lev. xiv.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      The reliefs of an envious man are those little
      blemishes and imperfections that discover themselves in
      an illustrious character.        --Spectator.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Spot; speck; flaw; deformity; stain; defect; fault;
     taint; reproach; dishonor; imputation; disgrace.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blemish \Blem"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Blemished}; p. pr. &
   vb. n. {Blemishing}.] [OE. blemissen, blemishen, OF. blemir,
   blesmir, to strike, injure, soil, F. bl[^e]mir to grow pale,
   fr. OF. bleme, blesme, pale, wan, F. bl[^e]me, prob. fr. Icel
   bl[=a]man the livid color of a wound, fr. bl[=a]r blue; akin
   to E. blue. OF. blemir properly signifies to beat one (black
   and) blue, and to render blue or dirty. See {Blue}.]
   1. To mark with deformity; to injure or impair, as anything
    which is well formed, or excellent; to mar, or make
    defective, either the body or mind.
    [1913 Webster]
 
       Sin is a soil which blemisheth the beauty of thy
       soul.                 --Brathwait.
    [1913 Webster]
 
   2. To tarnish, as reputation or character; to defame.
    [1913 Webster]
 
       There had nothing passed between us that might
       blemish reputation.          --Oldys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blemish
   n 1: a mark or flaw that spoils the appearance of something
      (especially on a person's body); "a facial blemish" [syn:
      {blemish}, {defect}, {mar}]
   v 1: mar or spoil the appearance of; "scars defaced her cheeks";
      "The vandals disfigured the statue" [syn: {deface},
      {disfigure}, {blemish}]
   2: mar or impair with a flaw; "her face was blemished" [syn:
     {blemish}, {spot}]
   3: add a flaw or blemish to; make imperfect or defective [syn:
     {flaw}, {blemish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top