ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dirty

D ER1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dirty-, *dirty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirty(vt) ทำให้สกปรก, See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. begrimme, muck, Ant. clean, cleanse
dirty(adj) ไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง
dirty(adj) ลามก
dirty(adj) สกปรก, See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. uncleaned, unwashed, Ant. clean, washed
dirty up(phrv) ทำให้สกปรกมาก, See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. foul up, mess up, muck up
dirty look(idm) สีหน้าไม่ยอมรับ, See also: หน้าบอกบุญไม่รับ, สีหน้าไม่ชอบ
dirty word(idm) คำสบถ, See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร ต้องห้าม
dirty word(sl) คำหยาบ, See also: คำด่า, คำสบถ
dirty work(idm) งานน่าเบื่อ, See also: งานไม่น่าสนใจ
dirty workการทรยศ, See also: การหักหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด, ชั่วช้า, เลวทราม, ไม่ชัดเจน, ลามก, แพศยา, น่าเบื่อหน่าย, โชคร้าย, สลัว, ทึมทึบ, น่าเสียใจ, ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก, เป็นหนอง, ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled

English-Thai: Nontri Dictionary
dirty(adj) สกปรก, โสมม, ชั่วช้า, เลวทราม, ลามก
dirty(vt) ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้เปื้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Dirty Dozen9 สารสกปรก, Example: สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์จำนวน 9 ชนิด จากทั้งหมด 18 ชนิด ที่ถูกกำหนดโดย The Pesticide Action Network (PAN) ว่า เป็นสารที่มีพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์มากกว่าสารเคมีชนิดอื่น ๆ สารเคมีทั้ง 12 ชนิดดังกล่าว ประกอบด้วย 1) campheclor (toxaphene) 2) chlordane 3) heptachlor 4) chlordimeform 5) DDT 6) dibromochlorophenol 7) the drins (aldrin, dieldrin, endrin) 8) lindane 9) ethyl parathion 10) paraquat 11) pentachlorophenol 12) 2, 4, 5-T [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a pile of dirty dishes!สิ่งที่กองจานสกปรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา Rebecca (1940)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right you dirty skunk get your ass off the bed!เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Just a dirty son of a...!ก็แค่ไอ้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Dirty bleeder.ตกเลือดสกปรก How I Won the War (1967)
Keep them at it so they don't have time for dirty things.เพื่อให้พวกเขาไม่ได้มีเวลา สำหรับสิ่งสกปรก มาสิ ไอ้หนุ่มสาว How I Won the War (1967)
- Hang on a minute. Can't let you down with dirty nails, can we?ไม่สามารถทำให้คุณผิดหวังกับ เล็บสกปรกเราสามารถ? How I Won the War (1967)
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า How I Won the War (1967)
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dirtyAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
dirtyAs he played a dirty trick on me, I'll get even with him.
dirtyBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
dirtyBring me a clean plate and take the dirty one away.
dirtyChange your shirt. It's very dirty.
dirtyDon't bring that dirty dog thorough the kitchen.
dirtyDon't handle my books with dirty hands.
dirtyDon't wash your dirty linen in public.
dirtyGosh, what a dirty customer!
dirtyHe doesn't care if his car is dirty.
dirtyHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
dirtyHe plays dirty pool.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซกมก(adj) dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ปนเปื้อน(adj) contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai Definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
เปรอะ(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปรอะเข้ามาในห้องที่เพิ่งทำความสะอาด, Thai Definition: เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai Definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เลอะ(adj) dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai Definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
เปื้อนเปรอะ(v) dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
มอมแมม(adj) dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai Definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
มอม(v) soil, See also: dirty, blacken, smirch, foul, defile, Example: เขามอมหน้าของเขาด้วยถ่านให้ดูเหมือนพวกนิโกร, Thai Definition: ทำให้สกปรกเปรอะเปื้อน
สกปรก(adj) dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai Definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
สกปรก(adj) dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai Definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
คำพูดสัปดน[khamphūt sappadon] (n, exp) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language  FR: langage obscène [ m ]
เละเทะ[lethe] (v) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
ลูกไม้[lūkmāi] (n) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse
มอม[møm] (v) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile  FR: souiller ; maculer
มอมแมม[mǿmmaem = mømmaēm] (adj) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy
มอซอ[møsø] (adj) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty  FR: râpé ; élimé
น้ำเสีย[nām sīa] (n, exp) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent  FR: eaux usées [ fpl ] ; eaux résiduaires [ fpl ] ; eau d'égout [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIRTY D ER1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dirty (v) dˈɜːʳtiː (d @@1 t ii)
dirtying (v) dˈɜːʳtɪɪŋ (d @@1 t i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāng, ㄗㄤ, / ] dirty; filthy, #7,432 [Add to Longdo]
[wū, ㄨ, ] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth, #10,619 [Add to Longdo]
肮脏[āng zāng, ㄤ ㄗㄤ, / ] dirty; filthy, #15,403 [Add to Longdo]
[āng, ㄤ, / ] dirty; filthy, #23,027 [Add to Longdo]
龌龊[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; base; mean; narrow-minded; petty, #28,118 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, / ] dirty; small-minded, #36,009 [Add to Longdo]
污浊[wū zhuó, ㄨ ㄓㄨㄛˊ, / ] dirty; muddy; foul (sewer), #36,540 [Add to Longdo]
脏水[zāng shuǐ, ㄗㄤ ㄕㄨㄟˇ, / ] dirty water; sewage, #43,551 [Add to Longdo]
脏乱[zāng luàn, ㄗㄤ ㄌㄨㄢˋ, / ] dirty and disordered; in a mess, #44,027 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmierfink { m }dirty fellow [Add to Longdo]
Schmutzfink { m } [ ugs. ]dirty pig; dirty brat [ coll. ] [Add to Longdo]
Zote { f }dirty joke; obscenity [Add to Longdo]
schmutzig { adj } | schmutziger | am schmutzigstendirty | dirtier | dirtiest [Add to Longdo]
Gemeinheit!Dirty trick! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
ばっちい[bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean [Add to Longdo]
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
ダーティー[da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
ダーティーフロート[da-tei-furo-to] (n) dirty float [Add to Longdo]
ダーティーボム;ダーティー・ボム[da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dirty \Dirt"y\, a. [Compar. {Dirtier}; superl. {Dirtiest}.]
   1. Defiled with dirt; foul; nasty; filthy; not clean or pure;
    serving to defile; as, dirty hands; dirty water; a dirty
    white. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Sullied; clouded; -- applied to color. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Sordid; base; groveling; as, a dirty fellow.
    [1913 Webster]
 
       The creature's at his dirty work again. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Sleety; gusty; stormy; as, dirty weather.
    [1913 Webster]
 
       Storms of wind, clouds of dust, an angry, dirty sea.
                          --M. Arnold.
 
   Syn: Nasty; filthy; foul. See {Nasty}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dirty \Dirt"y\, v. t. [imp. & p. p. {Dirtied}; p. pr. & vb. n.
   {Dirtying}.]
   1. To foul; to make filthy; to soil; as, to dirty the clothes
    or hands.
    [1913 Webster]
 
   2. To tarnish; to sully; to scandalize; -- said of
    reputation, character, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colorless \Col"or*less\, a.
   1. Without color; not distinguished by any hue; transparent;
    as, colorless water; a colorless gas.
 
   Note: [Narrower terms: {ashen, bloodless, livid, lurid, pale,
      pallid, pasty, wan, waxen}; {neutral}; {white}] [Also
      See: {achromatic}, {colorless}.]
      [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Free from any manifestation of partial or peculiar
    sentiment or feeling; not disclosing likes, dislikes,
    prejudice, etc.; as, colorless music; a colorless style;
    definitions should be colorless.
    [1913 Webster]
 
   3. having lost its normal color.
 
   Note: [Narrower terms: {blanched, etiolate, etiolated,
      whitened}; {bleached, faded, washed-out, washy};
      {dimmed, dulled, grayed}; {dirty}; {dull, sober,
      somber, subfusc}] {colored}
 
   Syn: colorless, uncolored, uncoloured.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dirty
   adj 1: soiled or likely to soil with dirt or grime; "dirty
       unswept sidewalks"; "a child in dirty overalls"; "dirty
       slums"; "piles of dirty dishes"; "put his dirty feet on
       the clean sheet"; "wore an unclean shirt"; "mining is a
       dirty job"; "Cinderella did the dirty work while her
       sisters preened themselves" [syn: {dirty}, {soiled},
       {unclean}] [ant: {clean}]
   2: (of behavior or especially language) characterized by
     obscenity or indecency; "dirty words"; "a dirty old man";
     "dirty books and movies"; "boys telling dirty jokes"; "has a
     dirty mouth" [ant: {clean}, {unobjectionable}]
   3: vile; despicable; "a dirty (or lousy) trick"; "a filthy
     traitor" [syn: {dirty}, {filthy}, {lousy}]
   4: spreading pollution or contamination; especially radioactive
     contamination; "the air near the foundry was always dirty";
     "a dirty bomb releases enormous amounts of long-lived
     radioactive fallout" [syn: {dirty}, {contaminating}] [ant:
     {clean}, {uncontaminating}]
   5: contaminated with infecting organisms; "dirty wounds";
     "obliged to go into infected rooms"- Jane Austen [syn:
     {dirty}, {pestiferous}]
   6: (of color) discolored by impurities; not bright and clear;
     "dirty" is often used in combination; "a dirty (or dingy)
     white"; "the muddied grey of the sea"; "muddy colors";
     "dirty-green walls"; "dirty-blonde hair" [syn: {dirty},
     {dingy}, {muddied}, {muddy}]
   7: (of a manuscript) defaced with changes; "foul (or dirty)
     copy" [syn: {dirty}, {foul}, {marked-up}]
   8: obtained illegally or by improper means; "dirty money"; "ill-
     gotten gains" [syn: {dirty}, {ill-gotten}]
   9: expressing or revealing hostility or dislike; "dirty looks"
   10: violating accepted standards or rules; "a dirty fighter";
     "used foul means to gain power"; "a nasty unsporting serve";
     "fined for unsportsmanlike behavior" [syn: {cheating(a)},
     {dirty}, {foul}, {unsporting}, {unsportsmanlike}]
   11: unethical or dishonest; "dirty police officers"; "a sordid
     political campaign" [syn: {dirty}, {sordid}]
   12: unpleasantly stormy; "there's dirty weather in the offing"
   v 1: make soiled, filthy, or dirty; "don't soil your clothes
      when you play outside!" [syn: {dirty}, {soil}, {begrime},
      {grime}, {colly}, {bemire}] [ant: {clean}, {make clean}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top