ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mumble

M AH1 M B AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mumble-, *mumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mumble[VI] พูดพึมพำ, See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur, Ant. articulate
mumble[N] คำพูดอู้อี้, See also: การพูดพึมพำ, การพูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur
mumbler[N] ผู้พูดพึมพำ, See also: ผู้พูดไม่ชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up

English-Thai: Nontri Dictionary
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they try to search the vehicle, wake up and mumble something about having to go to the bathroom.ทำเป็นตื่นแล้วขอไปห้องน้ำ WarGames: The Dead Code (2008)
When you healed Arthur, I heard you mumble some words.ตอนท่านรักษาอาร์เธอร์ ข้าได้ยินท่านท่องอะไรบางอย่าง The Last Dragonlord (2009)
Oh, I'm sure Figgins will just mumble something nervously and then pretend to take a phone call.ฉันแน่ใจว่า เขาคงได้แค่อ้ำอึ้ง Home (2010)
Today Uncle Mumble got a big old elephant seal out of a big black hole!หลุมดำขนาดใหญ่ Happy Feet Two (2011)
You can't just mumble nonsense.เธอพึมพำไร้สาระไม่ได้ Geography of Global Conflict (2011)
I'm sorry. My honey mumbles a lot.บังเอิญแฟนผมเปลี่ยนห้องบ่อย The Scent (2012)
[JOEY MUMBLES THEN WOMAN LAUGHS](JOEY Mumbles แล้วผู้หญิงหัวเราะ) Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mumbleAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
mumbleI heard him mumble to himself.
mumblePlease don't mumble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
กล้อมแกล้ม[V] mumble, See also: speak indistinctively, speak evasively, Syn. อ้อมแอ้ม, กะล่อมกะแล่ม, Example: เขากล้อมแกล้มพูดให้ผ่านๆ ไป, Thai definition: พูดอ้อมแอ้มพอให้ผ่านไป
กระหมุบกระหมิบ[V] mutter, See also: mumble, Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ, Example: ผู้เฒ่ากระหมุบกระหมิบริมฝีปากเหมือนกำลังท่องคาถา, Thai definition: ทำปากเม้มเข้าเม้มออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อมแอ้ม[v.] (øm-aēm) EN: mutter ; mumble   FR: marmonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally   FR: balbutier ; bredouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMBLE M AH1 M B AH0 L
MUMBLED M AH1 M B AH0 L D
MUMBLES M AH1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mumble (v) mˈʌmbl (m uh1 m b l)
mumbled (v) mˈʌmbld (m uh1 m b l d)
mumbles (v) mˈʌmblz (m uh1 m b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, ] mumble in repetition, #21,580 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] mumble in repetition, #532,742 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P) [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (uk) to mumble; to mutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mumble \Mum"ble\ (m[u^]m"b'l), v. t.
   1. To utter with a low, inarticulate voice. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To chew or bite gently, as one without teeth.
    [1913 Webster]
 
       Gums unarmed, to mumble meat in vain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To suppress, or utter imperfectly.
    [1913 Webster] Mumbledy peg

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mumble \Mum"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Mumbled}; p. pr. & vb. n.
   {Mumbling}.] [OE. momelen; cf. D. mompelen, mommelen, G.
   mummelen, Sw. mumla, Dan. mumle. Cf. {Mum}, a., {Mumm},
   {Mump}, v.]
   1. To speak with the lips partly closed, so as to render the
    sounds inarticulate and imperfect; to utter words in a
    grumbling indistinct manner, indicating discontent or
    displeasure; to mutter.
    [1913 Webster]
 
       Peace, you mumbling fool.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A wrinkled hag, with age grown double,
       Picking dry sticks, and mumbling to herself.
                          --Otway.
    [1913 Webster]
 
   2. To chew something gently with closed lips.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mumble
   n 1: a soft indistinct utterance
   v 1: talk indistinctly; usually in a low voice [syn: {mumble},
      {mutter}, {maunder}, {mussitate}]
   2: grind with the gums; chew without teeth and with great
     difficulty; "the old man had no teeth left and mumbled his
     food" [syn: {mumble}, {gum}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mumble
  interj.
 
   1. Said when the correct response is too complicated to enunciate, or the
   speaker has not thought it out. Often prefaces a longer answer, or
   indicates a general reluctance to get into a long discussion. ?Don't you
   think that we could improve LISP performance by using a hybrid
   reference-count transaction garbage collector, if the cache is big enough
   and there are some extra cache bits for the microcode to use?? ?Well,
   mumble ... I'll have to think about it.?
 
   2. [MIT] Expression of not-quite-articulated agreement, often used as an
   informal vote of consensus in a meeting: ?So, shall we dike out the COBOL
   emulation?? ?Mumble!?
 
   3. Sometimes used as an expression of disagreement (distinguished from
   sense 2 by tone of voice and other cues). ?I think we should buy a
   {{VAX}}.? ?Mumble!? Common variant: mumble frotz (see {frotz};
   interestingly, one does not say ?mumble frobnitz? even though ?frotz? is
   short for ?frobnitz?).
 
   4. Yet another {metasyntactic variable}, like {foo}.
 
   5. When used as a question (?Mumble??) means ?I didn't understand you?.
 
   6. Sometimes used in ?public? contexts on-line as a placefiller for things
   one is barred from giving details about. For example, a poster with
   pre-released hardware in his machine might say ?Yup, my machine now has an
   extra 16M of memory, thanks to the card I'm testing for Mumbleco.?
 
   7. A conversational wild card used to designate something one doesn't want
   to bother spelling out, but which can be {glark}ed from context. Compare
   {blurgle}.
 
   8. [XEROX PARC] A colloquialism used to suggest that further discussion
   would be fruitless.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top