ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兵-, *兵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兵, bīng, ㄅㄧㄥ] soldier; troops, an army; warlike
Radical: Decomposition: 丘 (qiū ㄑㄧㄡ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding an axe 丘,  Rank: 398

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike, #2,282 [Add to Longdo]
[shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ, ] soldier, #3,025 [Add to Longdo]
[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, ] officers and men, #4,578 [Add to Longdo]
[mín bīng, ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄥ, ] people's militia; militia, #7,531 [Add to Longdo]
[qí bīng, ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥ, / ] cavalry, #8,004 [Add to Longdo]
[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, ] weaponry; weapons; arms, #8,139 [Add to Longdo]
[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] military strength; armed forces; troops, #8,842 [Add to Longdo]
[bù bīng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄥ, ] infantry; foot; infantryman; foot soldier, #12,818 [Add to Longdo]
[lǎo bīng, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄥ, ] veteran, #13,846 [Add to Longdo]
[bīng tuán, ㄅㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] large military unit; formation; corps; army, #14,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へい, hei] (n) (1) (common) soldier; rank and file; (2) army; troops; (3) warfare; strategy [Add to Longdo]
を挙げる[へいをあげる, heiwoageru] (exp,v1) to raise an army [Add to Longdo]
を向ける[へいをむける, heiwomukeru] (exp,v1) to send an army; to send soldiers; to dispatch troops [Add to Longdo]
[へいい, heii] (n) military power [Add to Longdo]
[へいいん, heiin] (n) military strength; military personnel; (P) [Add to Longdo]
[へいえい, heiei] (n) barracks [Add to Longdo]
[へいか, heika] (n) soldier; tactician; strategist [Add to Longdo]
[へいか, heika] (n) branch of the army [Add to Longdo]
[へいか, heika] (n) fire caused by war [Add to Longdo]
[へいか, heika] (n) ravages of war [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two soldiers kept guard at the gate.2人の士が、門のところで見張りをしていた。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当千のと言ってほしいよ。
I hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?おめーらアイルランド人は、みんな飲衛らしいじゃねーか。
A lot of soldiers were killed here.ここで多くの士たちが死んだ。
This monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.この記念碑は祖国に命を捧げた士を祭っている。
This job is not for any person in the battery.この仕事はその砲中隊のだれにもできない。
This job is not for every person in the battery.この仕事はその砲中隊のみんなにできるものではない。
But every man had to give five years of service to the government.しかし人々は政府に対して5年間の役を努めなければならなかった。
All the officers and men joined their efforts against the attack.すべての将が力を合わせて反撃した。
The timid soldier was tormented by terrible nightmares.その臆病な士は恐ろしい悪夢に悩まされた。
The city was soon occupied by the soldiers.その市はやがて隊によって占領された。
As the poet says, a little learning is a dangerous thing.その詩人が言っているように生法は大けがのもとだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, papa, extremely ominous events.[JA] 士達は腑抜け状態です」 Tikhiy Don (1957)
Minister![CN]  The Treacherous (2015)
Pretty good soldier, too. Bronze Star, Purple Heart.[JA] いい士で 勲章も受けてる Kansas City Confidential (1952)
Listen, all sailors ain't a bunch of bums.[CN] 聽我說,不是所有的水都是混球 Applause (1929)
When unrest sets in at the front, and this is inevitable, for the men are getting fed up with the war, the Cossacks will be sent to crush the mutineers.[JA] 前線で士達がその内に 必す騒ぎを起こします 士達が戦いに疲れ うんざりし始めるからです 騒ぎ出した時に鎮めるのが コサックの役目なんです Tikhiy Don (1957)
Hello, father.[JA] 隊に行く準備か? Tikhiy Don (1957)
Guard![JA] 番 Gladiator (2000)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中央工人剧场 黑海舰队官 Battleship Potemkin (1925)
line up![CN] 训练 整队 What Needs to Be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 (2013)
We Cossacks won't be sent against the enemy.[JA] コサックは前線での 消耗品じゃなんです Tikhiy Don (1957)
Oh, April, I'm not like the rest of those gobs.[CN] 不,April,我並不像其他水 Applause (1929)
" Your enemies are not Austrian and German soldiers who've been deceived like we,[JA] 「お前達の敵はオーストリアや ドイツの士達ではない 彼等も我々同様騙されている Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へい, hei] SOLDAT [Add to Longdo]
[へいそつ, heisotsu] einfacher_Soldat [Add to Longdo]
[へいき, heiki] Waffe [Add to Longdo]
[へいし, heishi] Soldat [Add to Longdo]
[へいえき, heieki] Militaerdienst, Wehrdienst [Add to Longdo]
[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
[へいしゃ, heisha] Kaserne [Add to Longdo]
[へいたい, heitai] Soldat, Truppen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top