ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fixity

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixity-, *fixity*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fixity มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fixity*)
English-Thai: Nontri Dictionary
fixity(n) ความคงที่,ความแน่นอน,ความตายตัว,ความมั่นคง,ความถาวร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f}fixity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fixity \Fix"i*ty\ (-[i^]*t[y^]), n. [Cf. F. fixit['e].]
   1. Fixedness; as, fixity of tenure; also, that which is
    fixed.
    [1913 Webster]
 
   2. Coherence of parts. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fixity
   n 1: the quality of being fixed in place as by some firm
      attachment [syn: {fastness}, {fixedness}, {fixity},
      {fixture}, {secureness}] [ant: {looseness}]
   2: the quality of being incapable of mutation; "Darwin
     challenged the fixity of species" [syn: {immutability},
     {immutableness}, {fixity}] [ant: {mutability}, {mutableness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top