Search result for

mutiny

M Y UW1 T AH0 N IY0   
43 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutiny-, *mutiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutiny[N] การขัดขืนคำสั่ง, See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
mutiny[VI] ก่อการจลาจล, See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny[VI] ขัดขืนคำสั่ง, See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
mutiny[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ, Syn. uprising, overthrow
mutiny against[PHRV] ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ, See also: ขัดขืนคำสั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion

English-Thai: Nontri Dictionary
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutinyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutinyการก่อการกำเริบ (ในกองทัพ, ในเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems the British never forget the Mutiny of 1857.ดูเหมือนว่าอังกฤษไม่มีวันลืมกบฏ 1857 Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Guess you got a mutiny on your hands.คิดว่าคุณคงได้อำนาจอยู่ในมือแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I'm sorry for the part I played in the mutiny against you, Jack.ขอโทษเรื่องที่ฉันต้องแกล้ง ทำตัวขัดขวางนายเมื่อก่อนนะ แจ็ค Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Aye, the perfidious rotter led a mutiny against us!มันเป็นภาระที่ข้าต้องแบก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I cannot afford a mutiny on my ship.ผมจะไม่ยอมให้ใครมาขว้างผมหรอน่า Dead Space: Downfall (2008)
You've been here five minutes and I've already got a mutiny on my hands.นายรู้วิธีใช้มันใช่มั้ย? Episode #3.5 (2009)
Correction. Since the day the two of you led a mutiny to take it over.ผิดแล้ว ตั้วแต่คุณทั้งสองพยายามยึดยาน Pain (2010)
A weak government will always spawn mutiny and rebellion.รัฐบาลที่อ่อนแอ ผู้คนมักไม่ตามคำสั่ง และมักเกิดการก่อจลาจล The Witch in the Wardrobe (2010)
Mutiny served me well.ข้ายึดเรือได้ผลนะ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Mutiny most foul.กบฏ ร้ายแรงที่สุด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
That knife will serve you no better than the mutiny you devised.มีดนั่นก็ไม่ทำให้เจ้าดีขึ้น กว่าตอนยึดเรือหรอกนะ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Well, the mutiny didn't help.- การขัดคำสั่งไม่ได้ช่วยอะไร Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[V] rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กำเริบ[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ
กำเริบเสิบสาน[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, run wild, Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ, Example: นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที
กำแหง[V] dare, See also: mutiny, be insolent, be intense, Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ, Example: นักเลงเจ้าถิ่นชอบกำแหงกับคนที่ผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTINY M Y UW1 T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutiny (v) mjˈuːtɪniː (m y uu1 t i n ii)
mutinying (v) mjˈuːtɪnɪɪŋ (m y uu1 t i n i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵变[bīng biàn, ㄅㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny, #42,770 [Add to Longdo]
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny; rebellion, #72,073 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meuterei {f} | Meutereien {pl}mutiny | mutinies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大反乱;インド大叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの反乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) [Add to Longdo]
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutiny \Mu"ti*ny\, n.; pl. {Mutinies}. [From mutine to mutiny,
   fr. F. se mutiner, fr. F. mutin stubborn, mutinous, fr. OF.
   meute riot, LL. movita, fr. movitus, for L. motus, p. p. of
   movere to move. See {Move}.]
   1. Insurrection against constituted authority, particularly
    military or naval authority; concerted revolt against the
    rules of discipline or the lawful commands of a superior
    officer; hence, generally, forcible resistance to rightful
    authority; insubordination.
    [1913 Webster]
 
       In every mutiny against the discipline of the
       college, he was the ringleader.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Violent commotion; tumult; strife. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To raise a mutiny betwixt yourselves. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Mutiny act} (Law), an English statute reenacted annually to
    punish mutiny and desertion. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Insurrection}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutiny \Mu"ti*ny\, v. i. [imp. & p. p. {Mutinied}; p. pr. & vb.
   n. {Mutinying}.]
   1. To rise against, or refuse to obey, lawful authority in
    military or naval service; to excite, or to be guilty of,
    mutiny or mutinous conduct; to revolt against one's
    superior officer, or any rightful authority.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall into strife; to quarrel. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutiny
   n 1: open rebellion against constituted authority (especially by
      seamen or soldiers against their officers)
   v 1: engage in a mutiny against an authority

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top