Search result for

เปลี่ยนรูป

(48 entries)
(0.2096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยนรูป-, *เปลี่ยนรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนรูป[V] be changed, See also: have a changed appearance, become different, alter, modify, turn, Example: ในขณะที่เพ่งมองภาพนั้นนอกจากกล้ามเนื้อภายในลูกตาจะดึงแก้วตาให้เปลี่ยนรูปเพื่อเพิ่มการรวมแสงให้มองเห็นชัดขึ้น, Thai definition: มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เปลี่ยนรูป[V] be changed, See also: have a changed appearance, become different, alter, modify, turn, Example: ในขณะที่เพ่งมองภาพนั้นนอกจากกล้ามเนื้อภายในลูกตาจะดึงแก้วตาให้เปลี่ยนรูปเพื่อเพิ่มการรวมแสงให้มองเห็นชัดขึ้น, Thai definition: มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metamorphoseเปลี่ยนรูป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a shape-shifter.เขาเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
They changed hotels.พวกเขาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ Conflicted (2009)
An up close and personal interview with Anna, the Visitor high commander.ฉันอยากจะเปลี่ยนรูปแบบรายการ พราม โฟกัส V (2009)
I've got to hunch over and change my shape so they think I'm just some old Japanese guy.ผมต้องทำหลังค่อม และเปลี่ยนรูปร่างของผม พวกเค้าจะได้คิดว่า ผมเป็นแค่ตาแก่ญี่ปุ่นธรรมดาคนนึง The Cove (2009)
Shape-shifting... it's your escape hatch.การเปลี่ยนรูปร่าง จึงเป็นทางออกของแก Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
I'm shifting and reassembling my DNA so much it's not coming together the same way.ฉันเปลี่ยนรูปร่างและรวบรวมDNAมากเกินไป แล้วมันก็มาบรรจบกันได้ไม่ค่่อยดีเท่าไหร่ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
You can shape-shift. How do you do that?คุณเปลี่ยนรูปร่างได้ คุณทำได้ยังไง ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
They can change shapes, taking the form of human beings.พวกมันเปลี่ยนรูปร่างได้ ลอกเลียนแบบรูปร่างของมนุษย์ Momentum Deferred (2009)
'Cause they were transformed into talons.เพราะว่านิ้วพวกนั้นถูกทำ ให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง กลายเป็นกรงเล็บ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your husband's nose and sinuses were deformed.จมูกและโพรงไซนัสของสามี คุณมีลักษณะเปลี่ยนรูปไป The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Without a breathing apparatus, high concentrations over a period of time would deform the sinuses.ถ้าปราศจากหน้ากาก และสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก ในระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้ โพรงไซนัสเปลี่ยนรูปร่างไปได้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Excuse me? Some trolls have the power to take any shape they please.อะไรนะ พวกโทรลมีพลัง ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างที่น่าพึงใจได้ Beauty and the Beast (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนรูป [v. exp.] (plīen rūp) EN: be changed ; have a changed appearance ; become different ; alter ; modify ; turn   FR: transformer
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[v. exp.] (plīen rūp plīen rāng) EN: metamorphose; change in form   FR: se métamorphoser

English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metamorphose[VI] เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. transform, alter, diverge
metamorphose[VI] เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. transform, alter, diverge
reshape[VT] เปลี่ยนรูปใหม่, See also: แปลงโฉมใหม่, Syn. remodel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
mutate(มิว'เทท) v. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ mutation (ดู) ., See also: mutative adj.
mutation(มิวเท'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบ,การเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน (genes)
reform(รีฟอร์ม') vt.,vi.,n. (การ) ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง,เข้าแถวใหม่,เข้ารูปแบบใหม่,แก้ไขใหม่,กลับเนื้อกลับตัว,ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement,corr
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การปรับปรุง,การเข้าแถวใหม่,การกลับเนื้อกลับตัว,การแก้ไขใหม่,การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.
revise(รีไวซ') vi.,n. (การ) แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่, See also: revisability n. revisable,revisible adj. reviser,revisor n., Syn. edit,alter

English-Thai: Nontri Dictionary
immutable(adj) ไม่เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลงไม่ได้
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
recast(vt) หลอมใหม่,แต่งใหม่,หล่อใหม่,เปลี่ยนรูปใหม่
reform(vt) แก้ไข,ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,กลับตัว,ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
regenerative(adj) ที่ให้ชีวิตใหม่,ที่เกิดใหม่,ที่เปลี่ยนรูป
transfiguration(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การแปลงร่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of

German-Thai: Longdo Dictionary
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
hohe(adj) สูง (ใช้วางหน้านามอย่างเดียว มิฉะนั้นต้องเปลี่ยนรูปเป็น hoch) เช่น ein hohes Gebäude ตึกที่สูงใหญ่, See also: die Höhe
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top