Search result for

mutually

(50 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutually-, *mutually*, mutual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutually[ADV] ร่วมกัน, Syn. commonly, co-operatively, respectively

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutually exclusive eventsเหตุการณ์ไม่เกิดร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutually Exclusiveเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกัน [การแพทย์]
mutually exclusive events [disjoint events]เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน, ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ และ E1   E2 = Ø  แล้ว    เรียกเหตุการณ์ E1 และ  E2  ว่า เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes those things aren't mutually exclusive.บางเวลาเรื่องแบบนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือกันสักเท่าไร Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
So will I. Mutually assured destruction.ผมเองก็ไม่ต่างกัน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
(blender grinding) The two aren't mutually exclusive!สองอย่างนั้นไม่เกี่ยข้องกันนะ The Guitarist Amplification (2009)
The two aren't mutually exclusive.ทั้งสองคนไม่ได้ สมยอมกันเท่าไรเลย History Repeating (2009)
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน The Psychic Vortex (2010)
I'm sure this business arrangement will be mutually beneficial.ข้ามั่นใจว่าข้อตกลงทางธุรกิจของเรานั้น จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย The Zillo Beast (2010)
Factoring in that we have such a strong and mutually beneficial relationship,การได้รับปัจจัยจากเรื่องพวกนั้น จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น และเกิดผลประโยชน์ร่วม ต่อความสัมพันธ์ของเรา The Couple in the Cave (2010)
Mutually assured destruction.คำสั่งศาลซ้อนคำสั่งศาล The Psychology of Letting Go (2010)
Mutually assured destruction.หลักการลงเรือลำเดียวกัน The Internet Is Forever (2010)
Sheriff, I'm sure if we work together, we can reach a mutually beneficial solution to our current situation.ก่อให้เกิดวีรีบุรุษจากตำนานสู่ตำนาน แกพูดอะไรน่ะ ? Rango (2011)
Are the two mutually exclusive in your experience?แล้วทั้งสองอย่างนั้น สำหรับเจ้าพิเศษมากหรือ You Win or You Die (2011)
Low-risk, mutually beneficial.ความเสี่ยงต่ำ ได้ผลกำไรคุ้มค่า Covenant (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutuallyThese facts are mutually related.
mutuallyThe two qualities are mutually exclusive.
mutuallyThey mutually discussed the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมยอม[V] mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai definition: ยอมตกลงด้วย
ต่อกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
ถ้อยทีถ้อยอาศัย[V] mutually depend on each other, Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน, Example: ทั้งคู่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำคะแนนตีคู่กันมาตลอดจนวินาทีสุดท้าย, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน
ซึ่งกันและกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā āsai kan) EN: mutually depend on each other   
ถ้อยที[adv.] (thøithī) EN: mutually   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[v. exp.] (thøithīthøi āsai kan) EN: be mutually dependent ; mutually depend on each other ; be interdependent   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[adj.] (thøithīthøi āsai kan) EN: reciprocal ; mutually dependent ; dependent upon one another   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTUALLY    M Y UW1 CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutually    (a) (m y uu1 ch u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
解け合う;解合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) (1) to come to a mutual understanding; (2) (See 解け合い) to cancel mutually (contract, etc.) [Add to Longdo]
互いに[たがいに, tagaini] (adv) (See お互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; (P) [Add to Longdo]
互に[かたみに, katamini] (adv) mutually; reciprocally; together [Add to Longdo]
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together [Add to Longdo]
[そう, sou] (pref) together; mutually; fellow [Add to Longdo]
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link [Add to Longdo]
相矛盾[あいむじゅん, aimujun] (n,vs) mutually contradictory [Add to Longdo]
相容れない;相入れない(iK)[あいいれない, aiirenai] (exp,adj-i) in conflict; incompatible; out of harmony; running counter; mutually exclusive; clashing with [Add to Longdo]
憎み合う[にくみあう, nikumiau] (v5u) to (mutually) hate; to hate each other [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互利[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial [Add to Longdo]
互斥[hù chì, ㄏㄨˋ ㄔˋ, ] mutually exclusive [Add to Longdo]
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
[sī, , / ] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.) [Add to Longdo]
相互兼容[xiāng hù jiān róng, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, ] mutually compatible [Add to Longdo]
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutually \Mu"tu*al*ly\, adv.
   In a mutual manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutually
   adv 1: in a mutual or shared manner; "the agreement was mutually
       satisfactory"; "the goals of the negotiators were not
       reciprocally exclusive" [syn: {mutually}, {reciprocally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top