Search result for

obscene

(60 entries)
(0.0522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obscene-, *obscene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obscene    [ADJ] ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
obscene    [ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, repulsive
obscenely    [ADV] อย่างลามก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsceneลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene libelการดูหมิ่นเหยียดหยาม, การหมิ่นประมาทซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene literatureวรรณกรรมลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene materialสิ่งลามก, วัตถุลามก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obscene materialวัตถุลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene publicationสิ่งพิมพ์ลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent

English-Thai: Nontri Dictionary
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How can such behavior be described anything other than obscene?ภาพที่แสดงถึงกริยาลักษณะนี้ จะเป็นอะไรได้มากกว่าเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย Pathology (2008)
It's obscene.มันน่าเกลียด Mandala (2009)
Enjoy, the obscene wealth.ขอให้สนุกกับสมบัติลามกนะ Abandon All Hope (2009)
Whatever. - It's obscene.ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มันเป็นภาพลามก The Lovely Bones (2009)
For the obscene entry you submitted in the Greendale school-flag contest.ที่พวกเธอส่งรูปอนาจาร เข้าประกวดงานออกแบบธง ประจำวิทยาลัยกรีนเดล Basic Rocket Science (2010)
Hacking is obscenely time-consuming.การแฮกข้อมูลกินเวลามาก The Internet Is Forever (2010)
And as for you, young man, did you know your brother's offered a reward for you which, quite frankly, between you and me, borders on the obscene?และสำหรับเจ้า พ่อหนุ่ม รู้ไหมว่าพี่ของเจ้าตั้งค่าหัวเจ้าไว้ อย่างตรงไปตรงมา ระหว่างเจ้ากับข้า คล้ายกันมาก Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
And you bought her $1,000 worth of clothes. That's obscene.แล้วไอที่หนูซื้อเสื้อผ้าแพงๆ ให้เธอ มันไม่ควร The Kids Stay in the Picture (2011)
An obscene letter.จม.ลามกน่ะ Making the Connection (2011)
You oughta be happy that someone still finds you obscene.เธอน่าจะดีใจนะถ้ายังมีคนใช้เธอเพื่อจินตนาการเรื่องทะลึ่งอยู่น่ะ Making the Connection (2011)
She paid obscenely for the Davis cottage next door, and you know how I can be about that kind of thing.ยัยนั่นเช่ากระท่อมถูก ๆ ของเดวิทที่อยู่ข้างบ้านฉันนะ และเธอก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเรื่องอย่างว่า Betrayal (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลามก    [N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
หยาบโลน    [ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน    [ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
โลน [ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
สัปดน    [ADJ] indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
หยาบโลน    [ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
หนังสือลามก[n. exp.] (nangseū lāmok) EN: pornographic book   FR: livre obscène [m] ; livre pornographique [m]
หนังสือโป๊[n. exp.] (nangseū pō) EN: pornographic book ; porno book ; obscene book   FR: livre pornographique [m]
ภาพลามก[n. exp.] (phāp lāmok) EN: obscene picture   FR: image pornographique [f] ; image obscène [f]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language   
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhāi) EN: be rude ; be obscene   FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy   FR: obscène ; pornographique
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSCENE    AA0 B S IY1 N
OBSCENE    AH0 B S IY1 N
OBSCENELY    AA0 B S IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obscene    (j) (@1 b s ii1 n)
obscenely    (a) (@1 b s ii1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫猥[いんわい, inwai] (adj-na,n) obscenity; obscene [Add to Longdo]
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
醜語症[しゅうごしょう, shuugoshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
卑猥;鄙猥[ひわい, hiwai] (adj-na,n) (uk) indecent; obscene [Add to Longdo]
濫りがわしい;猥りがわしい[みだりがわしい, midarigawashii] (adj-i) morally corrupt; slovenly; obscene [Add to Longdo]
猥シャツ[わいシャツ, wai shatsu] (n) (See Yシャツ) obscene shirt (pun) [Add to Longdo]
猥本[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ˊ, ] obscene, licentious, lewd [Add to Longdo]
淫书[yín shū, ˊ ㄕㄨ, / ] obscene book; pornography [Add to Longdo]
淫画[yín huà, ˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] obscene picture [Add to Longdo]
淫秽[yín huì, ˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] obscene; coarse [Add to Longdo]
淫亵[yín xiè, ˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] obscene [Add to Longdo]
邪荡[xié dàng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄤˋ, / ] obscene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obscene \Ob*scene"\, a. [L. obscenus, obscaenus, obscoenus, ill
   looking, filthy, obscene: cf. F. obsc['e]ne.]
   [1913 Webster]
   1. Offensive to chastity or modesty; expressing or presenting
    to the mind or view something which delicacy, purity, and
    decency forbid to be exposed; impure; as, obscene
    language; obscene pictures.
    [1913 Webster]
 
       Words that were once chaste, by frequent use grew
       obscene and uncleanly.        --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Foul; fifthy; disgusting.
    [1913 Webster]
 
       A girdle foul with grease binds his obscene attire.
                          --Dryden
                          (Aeneid, vi.
                          417).
    [1913 Webster]
 
   3. Inauspicious; ill-omened. [R.] [A Latinism]
    [1913 Webster]
 
       At the cheerful light,
       The groaning ghosts and birds obscene take flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impure; immodest; indecent; unchaste; lewd.
     [1913 Webster] -- {Ob*scene"ly}, adv. --
     {Ob*scene"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obscene
   adj 1: designed to incite to indecency or lust; "the dance often
       becomes flagrantly obscene"-Margaret Mead
   2: offensive to the mind; "an abhorrent deed"; "the obscene
     massacre at Wounded Knee"; "morally repugnant customs";
     "repulsive behavior"; "the most repulsive character in recent
     novels" [syn: {abhorrent}, {detestable}, {obscene},
     {repugnant}, {repulsive}]
   3: suggestive of or tending to moral looseness; "lewd
     whisperings of a dirty old man"; "an indecent gesture";
     "obscene telephone calls"; "salacious limericks" [syn:
     {lewd}, {obscene}, {raunchy}, {salacious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top