ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obscene

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obscene-, *obscene*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obscene(adj) ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
obscene(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, repulsive
obscenely(adv) อย่างลามก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obscene(อับซีน') adj. ลามก, อนาจาร, ลามกอนาจาร, หยาบโลน, หยาบคาย, น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd, Ant. decent

English-Thai: Nontri Dictionary
obscene(adj) ลามก, ต่ำช้า, หยาบคาย, หยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsceneลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene libelการดูหมิ่นเหยียดหยาม, การหมิ่นประมาทซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene literatureวรรณกรรมลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene materialสิ่งลามก, วัตถุลามก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obscene materialวัตถุลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene publicationสิ่งพิมพ์ลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
obscene(adj) designed to incite to indecency or lust; -Margaret Mead
obscenely(adv) to an obscene degree
abhorrent(adj) offensive to the mind, Syn. repulsive, repugnant, obscene, detestable
lewd(adj) suggestive of or tending to moral looseness, Syn. salacious, obscene, raunchy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Obscene

a. [ L. obscenus, obscaenus, obscoenus, ill looking, filthy, obscene: cf. F. obscéne. ] [ 1913 Webster ]

1. Offensive to chastity or modesty; expressing or presenting to the mind or view something which delicacy, purity, and decency forbid to be exposed; impure; as, obscene language; obscene pictures. [ 1913 Webster ]

Words that were once chaste, by frequent use grew obscene and uncleanly. I. Watts. [ 1913 Webster ]

2. Foul; fifthy; disgusting. [ 1913 Webster ]

A girdle foul with grease binds his obscene attire. Dryden (Aeneid, vi. 417). [ 1913 Webster ]

3. Inauspicious; ill-omened. [ R. ] [ A Latinism ] [ 1913 Webster ]

At the cheerful light,
The groaning ghosts and birds obscene take flight. Dryden. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Impure; immodest; indecent; unchaste; lewd. [ 1913 Webster ]

-- Ob*scene"ly, adv. -- Ob*scene"ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're obscene!เมล็ดพันธุ์ชั่วร้าย Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด, \ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Is this an obscene phone call?โทรศัพท์ลามกเหรอ The Legend of 1900 (1998)
Besides, between the abysmal sentence structure... and generous use of obscenities I've got a pretty good idea of who's been sending it.นอกจากนี้, พวกประโยคโครงสร้างที่ซับซ้อน... แล้วก็ยังพวกคำกว้างๆ ที่ไม่ละเอียดพวกนี้อีก ...ฉันว่าฉันพอจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งของพวกนี้มา Hothead (2001)
It's obscene.หยาบช้ามาก Girl with a Pearl Earring (2003)
Ten to one, and they're obscene.1 ใน 10, และแสนลามก Walk the Line (2005)
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ. V for Vendetta (2005)
I'm talking, you know, an obscene, enormous, like, 35-pound turkey with breasts the size of Jayne Mansfield's.ฉันกำลังพูดถึงไก่งวงมโหฬารขนาด 35 ปอนด์ หน้าอกขนาดเจนแมนสฟีลด์ พอนึกออกนะ Rescue Dawn (2006)
Lifting their kilts and shouting obscenities in battle.เปิดประโปรงและ ตะโกนคำหยาบในสนามรบ Faith Like Potatoes (2006)
That's too obscene. No.\i1 }ไม่ได้นั่นน่าเกลียดเกินไป Flowers for My Life (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลามก(n) obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai Definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
หยาบโลน(adj) indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai Definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน(adv) obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai Definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
โลน(adj) rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai Definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
สัปดน(adj) indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai Definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
หยาบโลน(adj) obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำพูดสัปดน[khamphūt sappadon] (n, exp) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language  FR: langage obscène [ m ]
ลามก[lāmok] (adj) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty  FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
หนังสือลามก[nangseū lāmok] (n, exp) EN: pornographic book  FR: livre obscène [ m ] ; livre pornographique [ m ]
หนังสือโป๊[nangseū pō] (n, exp) EN: pornographic book ; porno book ; obscene book  FR: livre pornographique [ m ]
ภาพลามก[phāp lāmok] (n, exp) EN: obscene picture  FR: image pornographique [ f ] ; image obscène [ f ]
ภาษาหยาบ[phāsā yāp] (n, exp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language
พูดหยาบคาย[phūt yāpkhāi] (v, exp) EN: be rude ; be obscene  FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
โป๊[pō] (adj) EN: pornographic ; indecent ; sexy  FR: obscène ; pornographique
สัปดน[sappadon] (adj) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque  FR: obscène ; indécent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
obscene
obscene
obscenely
obscenely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obscene
obscenely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫秽[yín huì, ㄧㄣˊ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] obscene; coarse #17,618 [Add to Longdo]
淫亵[yín xiè, ㄧㄣˊ ㄒㄧㄝˋ,   /  ] obscene #111,390 [Add to Longdo]
淫书[yín shū, ㄧㄣˊ ㄕㄨ,   /  ] obscene book; pornography #129,556 [Add to Longdo]
淫画[yín huà, ㄧㄣˊ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] obscene picture #203,406 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] obscene, licentious, lewd #375,680 [Add to Longdo]
邪荡[xié dàng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄤˋ,   /  ] obscene [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫猥[いんわい, inwai] (adj-na, n) obscenity; obscene [Add to Longdo]
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
醜語症[しゅうごしょう, shuugoshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
卑猥;鄙猥[ひわい, hiwai] (adj-na, n) (uk) indecent; obscene [Add to Longdo]
濫りがわしい;猥りがわしい[みだりがわしい, midarigawashii] (adj-i) morally corrupt; slovenly; obscene [Add to Longdo]
猥シャツ[わいシャツ, wai shatsu] (n) (See Yシャツ) obscene shirt (pun) [Add to Longdo]
猥本[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top