Search result for

แปร

(98 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปร-, *แปร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปร[V] change, See also: shift, alter, transform, vary, become, turn into, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, แปรผัน, Example: หน้าที่ของนักเขียนต้องเขียนต้องแปรความทุกข์ความสุขให้เป็นงานให้ได้, Thai definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
แปร[N] bristles, Example: เวลาอาบน้ำหมู ต้องอาบให้สะอาด แม้กระทั่งตรงแปรงก็อย่าให้มีคราบสกปรกติดอยู่, Count unit: แถว, เส้น, Thai definition: ขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอม้าหรือหมูเป็นแถวๆ
แปร[N] brush, See also: scrub, Example: นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ
แปร[V] brush, See also: scrub, clean, buff, polish, Syn. ถู, ขัด, Example: ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย, Thai definition: ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง
แปร[ADV] drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai definition: เมาเต็มที่
แปร[V] brim, See also: fully loaded, filled to the brim, Syn. เพียบ, ปริ่ม, แปล้, Example: เรือบรรทุกของจนแประแล้ว อย่าเอาสัมภาระใส่เพิ่มอีกเลย, Thai definition: เพียบจวนจะจม
แปร[ADV] screech, See also: shriek, Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น, Example: ภรรยาตวาดสามีแปร๋เพราะโมโหจนลืมตัว, Thai definition: ดังเหมือนช้างร้อง
แปรไป[V] change to, See also: turn into, transform into, become, Syn. กลาย, เปลี่ยนไป, Ant. คงเดิม, คงที่, Example: ภาษานั้นถึงจะแปรไปก็ค่อยเป็นค่อยไป
แปร่ง[V] in a strange voice, See also: in an off-tone, Example: เสียงของเขาแปร่งไปมากหลังจากทำการผ่าตัดเส้นเสียงมา, Thai definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่ง[ADJ] discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปร(แปฺร) ก. เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม.
แปร๋, แปรแปร้น(แปฺร๋, -แปฺร้น) ว. เสียงดังแหลมอย่างเสียงช้างร้องเมื่อโกรธหรือตกใจ, แปร้นแปร๋ ก็ว่า.
แปรก, แปรกบัง(ปะแหฺรก, ปะแหฺรก-) น. ไม้ยาวสำหรับประกับหัวเพลาทั้ง ๒ ข้างของเกวียนหรือราชรถ กันไม่ให้ลูกล้อเลื่อนหลุด โดยมีไม้ขวางทางหรือแปรกขวางทางยึดหัวท้ายทั้ง ๒ ด้าน.
แปรกขวางทางน. ไม้ขวางทางที่ยึดหัวท้ายทั้ง ๒ ด้านของแปรกบัง.
แปรขบวน(-ขะบวน) ก. กระจายแถวเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ.
แปร(แปฺรง) น. สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่น ๆ, ลักษณนามว่า อัน
แปรขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอหมูเป็นแถว ๆ.
แปร(แปฺรง) ก. ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง.
แปร่ง(แปฺร่ง) ว. มีเสียงพูดผิดเพี้ยนไปจากเสียงที่พูดกันเป็นปรกติในถิ่นนั้น ๆ, ไม่สนิท.
แปรงล้างขวดน. ชื่อไม้ต้นหลายชนิด ในวงศ์ Myrtaceae เช่น ชนิด Callistemon citrinus (Curtis) Skeel ช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงตัวรอบแกนคล้ายแปรง ก้านชูอับเรณูสีแดงเป็นฝอย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carbon brushแปรงถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buroshiแปรงบุโรชิ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture brushแปรงฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
varyแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variableแปรผันได้, ตัวแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แปรกราชรถไม้ยาวทาบอยู่ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทั้งสองด้านของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
recycleแปรใช้ใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Toothbrushesแปรงสีฟัน [TU Subject Heading]
Brushesแปรงอันเล็ก [การแพทย์]
Brushes, Cytologyแปรงขูดเนื้อ [การแพทย์]
Brushes, Magnaแปรงแม่เหล็ก [การแพทย์]
Brushes, Washingแปรงล้าง [การแพทย์]
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]
recycleแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่, นำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้งานแล้ว เข้าสู่กระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น การรีไซเคิลปฐมภูมิ การรีไซเคิลทุติยภูมิ และการรีไซเคิลตติยภูมิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน Not Cancer (2008)
Makes sure he eats, brushes his teeth.ดูแลให้เขากินให้แปรงฟัน Emancipation (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
Fluctuating hearing.การได้ยินแปรปรวน Last Resort (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
The lines are wrong They're weak and shakyเส้นสายไม่ถูกต้อง ทั้งอ่อนแอและแปรปรวน Portrait of a Beauty (2008)
Tauren's experiment bears all the hallmarks of alchemy.การทดลองของทอเรน มันแสดงถึงการแปรธาตุ To Kill the King (2008)
But alchemy's impossible, isn't it?แต่การแปรธาตุมันเป็นไปไม่ได้ To Kill the King (2008)
The power of alchemy.พลังในการเล่นแร่แปรธาตุ To Kill the King (2008)
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
Brush your teeth a hundred times after eating.แปรงฟันร้อยครั้งหลังกิน Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปร[n.] (praēng) EN: brush   FR: brosse [f]
แปร[n.] (praēng) EN: hair brush   FR: brosse à cheveux [f]
แปร[v.] (praēng) EN: brush   FR: brosser
แปรงขัดเล็บ[n. exp.] (praēng khat lēp) EN: nail brush   FR: brosse à ongles [f]
แปรงทาสี[n. exp.] (praēng thāsī) EN: paintbrush   FR: pinceau [m]
แปรงปัดผม[n. exp.] (praēng pat phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[n. exp.] (praēng phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[v. exp.] (praēng phom) FR: se brosser les cheveux
แปรงฟัน[v. exp.] (praēng fan) EN: brush one's teeth   FR: se brosser les dents

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airbrush[N] แปรงพ่นสี, Syn. air brush
backcomb[VT] หวีผมย้อนทาง (เพื่อช่วยให้ผมดูพองหนาขึ้น), See also: แปรงผมย้อนกลับ, Syn. tease
brush[VI] แปร
brush[N] แปร
brush up[PHRV] แปรงขึ้น
card[VT] แปรงขนหรือเส้นใย
card[N] แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ
comb[N] หวี, See also: แปรง, Syn. brush, currycomb
comb[VT] หวี (ผม), See also: แปรง (ผม), สาง (ผม), Syn. brush, curry, hackle
curry[VT] ทำความสะอาดให้ม้า, See also: แปรงขนให้ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
ammeter(แอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยแอมแปร์ (in amperes)
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.

English-Thai: Nontri Dictionary
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
comb(n) หวี,แปรงหวีผม
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
sawn wookแปรรูปไม้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
磨く[みがく, migaku] Thai: แปร
鳴らす[ならす, narasu] Thai: แปร้นเสียงทางจมูกอย่างช้าง English: to snort (nose)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürste(n) |die, pl. Bürsten| แปรง เช่น Zahnbürste
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top