Search result for

(70 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -減-, *減*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
価償却費Depreciation

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へる, heru] (vt) ลดลง
[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り張り[めりはり, merihari] (n) ความสูงต่ำของเสียง, มีขึ้นมีลง, ความผ่อนปรน
衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force
価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] ค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[減, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to decrease, to subtract, to diminish
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  咸 (xián ㄒㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (suf) reduction [Add to Longdo]
じる[げんじる, genjiru] (v1,vi) (See ずる) to subtract; to deduct; to reduce; to decrease [Add to Longdo]
ずる[げんずる, genzuru] (vz,vi) to decrease; to reduce; to subtract [Add to Longdo]
らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
らず口[へらずぐち, herazuguchi] (n) impudent talk [Add to Longdo]
[へり, heri] (n) decrease; reduction; fall [Add to Longdo]
り込む;めり込む;滅り込む(iK)[めりこむ, merikomu] (v5m,vi) to sink into; to cave in [Add to Longdo]
り張り;乙張り;乙張[めりはり;メリハリ, merihari ; merihari] (n,adj-no) (1) (uk) modulation (of voice); (2) variation; variety; (3) liveliness; full-bodied [Add to Longdo]
[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
るもんじゃない[へるもんじゃない, herumonjanai] (exp) it's no big deal; it's nothing to fret about; it's not like it's the end of the world [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] to lower; to decrease; to reduce; to subtract; to diminish [Add to Longdo]
减低[jiǎn dī, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄧ, / ] to lower; to reduce [Add to Longdo]
减低速度[jiǎn dī sù dù, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄧ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] retard; decelerate [Add to Longdo]
减价[jiǎn jià, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] to cut prices; to discount; to mark down; price cutting [Add to Longdo]
减免[jiǎn miǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄧㄢˇ, / ] to lower tax; to reduce duties [Add to Longdo]
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence [Add to Longdo]
减半[jiǎn bàn, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, / ] to reduce by half [Add to Longdo]
减去[jiǎn qù, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄩˋ, / ] minus; subtract [Add to Longdo]
[jián zào, ㄐㄧㄢˊ ㄗㄠˋ, ] noise reduction [Add to Longdo]
减压[jiǎn yā, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄚ, / ] to reduce pressure; to relax [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whatever I say, he has a comeback ready. You can't get a word in edgewise.ああ言えば、こう言う。まったく、口がらない奴だ。
It constantly appalls me how stupid he can be.あいつの馬鹿さ加には、もう、あきれちゃうよ。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちをじはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
When you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.あまりチームに頼りすぎると、個人の闘争本能が少するかもしれない。
Certain animals are fast disappearing.ある種の動物はどんどん数がってきている。
Cut it out.いい加にしろよ。
Open your eyes to the reality.いい加に現実をみつめろ。
Isn't it about time you went to bed?いい加に寝たら。
Quit sitting on the fence and make a decision!おまえもいい加ウジウジしてないで、決断しなさい!
Smaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.クラスの人数がるということは、教育水準が高まるということであり、それこそ、我々が子供たちのために求めていることなのです。
Cases of this nature are decreasing.こういう種類の事件は少しつつある。
Between you and me, the fat ugly man is on a diet.ここだけの話だけど、あの太った醜い男は量中なのだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if a belt was that important, you probably would've made the weight no matter how much you suffered.[JA] またベルトが欲しいなら 量するしかない CounterPunch (2017)
What does it matter?[CN] 啊 反正帶著他也不會你威風 是吧 ? Gods of Egypt (2016)
Well, the sprayings lessened over time until one day we were both sitting on the curb, looked into each others eyes, and basically said,[JA] でも時間と共に回数がった ある日 2人で縁石に座っていたら 目が合って こう言った Find This Thing We Need To (2017)
No, hang on. --is nobody wants them.[CN] 如果可以在2030年前少八成 2050年前全面消除 就可以避免或低空閃過 暖化一點五度的慘況 Earth Is a Hot Mess (2017)
We would need 15,000 of these worldwide to power the whole world with nuclear.[CN] 對,但在2030年之前 我們得少八成... 2030年? Earth Is a Hot Mess (2017)
What, you thought...?[CN] 但氣候變遷導致中國的竹子數量銳 那基本上是熊貓唯一的食物 Earth Is a Hot Mess (2017)
What did you do? Go on a damn diet?[JA] 量したのか? CounterPunch (2017)
Walshy, my old mucker. This can't be good fucking news.[JA] ヤツの仕事が The Widow Maker (2017)
But now I hear the number of marmot is diminishing.[JA] でも今はマーモットの数が っているらしく Barbecue (2017)
The kids I had used to take 10 to 12 pounds off in two days.[JA] 2日で10ポンド以上 量した奴もいる CounterPunch (2017)
What they say about a fighter when he's, like, he got all the talent but he ain't in shape?[JA] 才能はあっても 量ができなくてどうする CounterPunch (2017)
I told him to go home exercise his mother ... neuropathy[CN] 說我平胸兩百塊 Lazy Hazy Crazy (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
[げんさん, gensan] subtraction (vs) [Add to Longdo]
算器[げんさんき, gensanki] subtracter [Add to Longdo]
[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
衰器[げんすいき, gensuiki] attenuator [Add to Longdo]
衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]
衰時間[げんすいじかん, gensuijikan] deceleration time [Add to Longdo]
衰量[げんすいりょう, gensuiryou] attenuation [Add to Longdo]
衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[へらす, herasu] verringern, kuerzen [Add to Longdo]
[へる, heru] abnehmen [Add to Longdo]
[げんぽう, genpou] Gehaltskuerzung [Add to Longdo]
[げんしょう, genshou] Verminderung, Abnahme [Add to Longdo]
[げんぽう, genpou] Subtraktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top