ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vocal

V OW1 K AH0 L   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vocal-, *vocal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vocal[ADJ] ที่เปล่งเสียงพูด, Syn. uttered, Ant. unuttered, unspoken
vocal[ADJ] เกี่ยวกับเสียงพูด
vocal[N] เสียงที่เปล่งออกมา
vocal[N] เสียงร้องในเพลง
vocal[ADJ] ที่กึกก้อง, See also: ที่มีเสียงดัง
vocalic[ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายกับเสียงสระ
vocalic[ADJ] ประกอบด้วยเสียงสระ
vocally[ADV] โดยการเปล่งเสียง, See also: ทางการออกเสียง
vocalize[VT] เปล่งเสียง, See also: ทำให้มีเสียง, Syn. speak
vocalize[VI] เปล่งเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vocal(โว'เคิล) adj. เกี่ยวกับเสียงเปล่ง,เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับเสียงร้อง,แสดงด้วยวาจา. n. เสียงดังกล่าว,เสียงร้อง., See also: vocally adv.
vocal cordsn. สายเสียงที่ยื่นเข้าไปในโพรงกล่องเสียง ทำให้เกิดเสียงพูดเสียงร้องได้
vocalise(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลายเป็นเสียงสระ
vocalize(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลายเป็นเสียงสระ
devocalise(ดีโว'คะไลซ) vt. ทำให้หมดเสียงขุ่น
devocalize(ดีโว'คะไลซ) vt. ทำให้หมดเสียงขุ่น
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.

English-Thai: Nontri Dictionary
vocal(adj) เกี่ยวกับเสียงพูด
vocalist(n) นักร้อง
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vocal bands; vocal chords; vocal cords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal chords; vocal bands; vocal cords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal cordสายเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocal cord paralysis; paralysis, laryngealอัมพาตสายเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocal cords; vocal bands; vocal chords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal fold; cord, true vocalสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocal folds; vocal bands; vocal chords; vocal cordsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal organ; speech organอวัยวะออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal resonanceการสั่นพ้องเสียงพูด, การกำธรเสียงพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocal tractช่องเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vocal musicเพลงร้อง [TU Subject Heading]
Vocal scores with guitarโน้ตเพลงร้องประกอบกีตาร์ [TU Subject Heading]
Vocalizationการออกเสียงสระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Heavens, aren't you Willie Scott, the famous American female vocalist?สวรรค์ไม่ได้คุณวิลลี่สก็อต ที่มีชื่อเสียงนักร้องหญิงชาวอเมริกัน? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's engaging my vocal function and he's now inside.เขายึดระบบเสียงของฉันไป เขาเข้ามาแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I got my voice eating pussy, man. It's a vocal technique exercise.ฉันดื่มน้ำสังวาสเยอะ Rock Star (2001)
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่ Love Actually (2003)
(Mitzi vocalizes)(Mitzi vocalizes) Shall We Dance (2004)
It's my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal stylings of the one, the only, T erri Fletcher!ผมยินดีที่จะแนะนำท่านให้รู้จักกับสาวผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครเหมือน เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Ladies and gentlemen, it is my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal , stylings of the one the only, Terri Fletcher!ทุกท่าน ผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Nice. Good vocal work. OK.ให้กับผู้คุมครึ่งเรือนจำชอว์แชงค์ Shaun of the Dead (2004)
( vocals croing soft staccato rhythm )(เสียงร้องคลอ) Pilot (2004)
( vocals crooning softly )(เสียงประสาน แผ่วๆ) Pilot (2004)
Track 3, you know, I do backing vocals.เพลงสาม ผมร้องคลอ Pilot: Part 1 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vocalHe is bent on becoming a vocalist.
vocalI like vocal music better than instrumental music.
vocalPublic feeling against air pollution has at last became vocal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษะ[N] voice, See also: vocalization, sound, Syn. ก้อง, Ant. ไม่ก้อง, อโฆษะ, Example: เสียงระเบิดมักออกเสียงแทนกันสลับไปมาระหว่างเสียงโฆษะและเสียงอโฆษะ, Thai definition: เรียกพยัญชนะในภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียงก้องว่า พยัญชนะโฆษะ ได้แก่พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของวรรค และ ย ร ล ว ห ฬ.
ศิลปิน[N] artist, See also: vocalist, singer, Example: อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง
ศิลปิน[N] artist, See also: vocalist, singer, Example: อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
ฟันหนู[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
–̎[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่   FR: signe vocalique –่
–่[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่   FR: signe vocalique –่
หันอากาศ[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ลากข้าง[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark -าำ (ā)   FR: symbole vocalique -าำ (ā)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOCAL    V OW1 K AH0 L
VOCALS    V OW1 K AH0 L Z
VOCALLY    V OW1 K AH0 L IY0
VOCALIST    V OW1 K AH0 L AH0 S T
VOCALTEC    V OW1 K AH0 L T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vocal    (j) vˈoukl (v ou1 k l)
vocals    (n) vˈoukəlz (v ou1 k @ l z)
vocally    (a) vˈoukəliː (v ou1 k @ l ii)
vocalist    (n) vˈoukəlɪst (v ou1 k @ l i s t)
vocalize    (v) vˈoukəlaɪz (v ou1 k @ l ai z)
vocalists    (n) vˈoukəlɪsts (v ou1 k @ l i s t s)
vocalized    (v) vˈoukəlaɪzd (v ou1 k @ l ai z d)
vocalizes    (v) vˈoukəlaɪzɪz (v ou1 k @ l ai z i z)
vocalizing    (v) vˈoukəlaɪzɪŋ (v ou1 k @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演唱会[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
声乐[shēng yuè, ㄕㄥ ㄩㄝˋ, / ] vocal music, #18,169 [Add to Longdo]
发声[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] vocal, #23,210 [Add to Longdo]
声带[shēng dài, ㄕㄥ ㄉㄞˋ, / ] vocal cords, #27,712 [Add to Longdo]
帮腔[bāng qiāng, ㄅㄤ ㄑㄧㄤ, / ] vocal accompaniment in some traditional Chinese operas, #63,243 [Add to Longdo]
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, ] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb, #64,298 [Add to Longdo]
声囊[shēng náng, ㄕㄥ ㄋㄤˊ, / ] vocal sac; vocal pouch (for vocal amplification in male frogs) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprechfrequenz {f} | Sprechfrequenzen {pl}vocal frequency; voice frequency | voice frequencies [Add to Longdo]
Stimmaufwand {m}vocal effort [Add to Longdo]
Stimmband {n} | Stimmbänder {pl}vocal chord | vocal chords [Add to Longdo]
Vokalmusik {f}vocal music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
ボーカリスト(P);ヴォーカリスト(P)[, bo-karisuto (P); vo-karisuto (P)] (n) vocalist; (P) [Add to Longdo]
ボーカル(P);ヴォーカル;ボウカル[, bo-karu (P); vo-karu ; boukaru] (n) vocal; vocals; (P) [Add to Longdo]
ボーカルスコア[, bo-karusukoa] (n) vocal score [Add to Longdo]
ボーカルソロ[, bo-karusoro] (n) vocal solo [Add to Longdo]
ボーカルミュージック[, bo-karumyu-jikku] (n) vocal music [Add to Longdo]
ボイストレーナー;ヴォイストレーナー[, boisutore-na-; voisutore-na-] (n) vocal coach (wasei [Add to Longdo]
リードボーカル[, ri-dobo-karu] (n) lead vocalist (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vocal \Vo"cal\ (v[=o]"kal), a. [L. vocalis, fr. vox, vocis,
   voice: cf. F. vocal. See {Voice}, and cf. {Vowel}.]
   1. Of or pertaining to the voice or speech; having voice;
    endowed with utterance; full of voice, or voices.
    [1913 Webster]
 
       To hill or valley, fountain, or fresh shade,
       Made vocal by my song.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Uttered or modulated by the voice; oral; as, vocal melody;
    vocal prayer. "Vocal worship." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to a vowel or voice sound; also, spoken
    with tone, intonation, and resonance; sonant; sonorous; --
    said of certain articulate sounds.
    [1913 Webster]
 
   4. (Phon.)
    (a) Consisting of, or characterized by, voice, or tone
      produced in the larynx, which may be modified, either
      by resonance, as in the case of the vowels, or by
      obstructive action, as in certain consonants, such as
      v, l, etc., or by both, as in the nasals m, n, ng;
      sonant; intonated; voiced. See {Voice}, and {Vowel},
      also Guide to Pronunciation, [sect][sect] 199-202.
    (b) Of or pertaining to a vowel; having the character of a
      vowel; vowel.
      [1913 Webster]
 
   {Vocal cords} or {Vocal chords}. n. pl. (Anat.) The two pairs
    of mucous membranes that project into the larynx, and
    which produce the sounds of speech by vibrating under the
    influence of air exhaled from the lungs. See {Larynx}, and
    the Note under {Voice}, n., 1.
 
   {Vocal fremitus} [L. fremitus a dull roaring or murmuring]
    (Med.), the perceptible vibration of the chest wall,
    produced by the transmission of the sonorous vibrations
    during the act of using the voice.
 
   {Vocal music}, music made by the voice, in distinction from
    {instrumental music}; hence, music or tunes set to words,
    to be performed by the human voice.
 
   {Vocal tube} (Anat.), the part of the air passages above the
    inferior ligaments of the larynx, including the passages
    through the nose and mouth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vocal \Vo"cal\ (v[=o]"kal), n. [Cf. F. vocal, LL. vocalis.]
   [1913 Webster]
   1. (Phon.) A vocal sound; specifically, a purely vocal
    element of speech, unmodified except by resonance; a vowel
    or a diphthong; a tonic element; a tonic; -- distinguished
    from a subvocal, and a nonvocal.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) A man who has a right to vote in certain
    elections.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vocal
   adj 1: relating to or designed for or using the singing voice;
       "vocal technique"; "the vocal repertoire"; "organized a
       vocal group to sing his compositions" [ant:
       {instrumental}]
   2: having or using the power to produce speech or sound; "vocal
     organs"; "all vocal beings hymned their praise"
   3: given to expressing yourself freely or insistently;
     "outspoken in their opposition to segregation"; "a vocal
     assembly" [syn: {outspoken}, {vocal}]
   4: full of the sound of voices; "a playground vocal with the
     shouts and laughter of children"
   n 1: music intended to be performed by one or more singers,
      usually with instrumental accompaniment [syn: {vocal
      music}, {vocal}]
   2: a short musical composition with words; "a successful musical
     must have at least three good songs" [syn: {song}, {vocal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top